Навчальний процес кафедри хімічної технології переробки нафти та газу

Навчальний процес

Кафедра Хімічної технології переробки нафти та газу здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр напряму «Хімічні технології та інженерія». 

Кафедра готує:

 • Бакалаврів за спеціальністю: 161 — Хімічні технології та інженерія. Термін навчання — 4 роки. Студент, який отримав освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, може продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра. 
 • Магістрів за освітньою програмою Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів.

В межах освітньої програми «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів», крім базової підготовки, ведеться підготовка фахівців за напрямками: 

 • Проектування виробництв переробки горючих копалин; 
 • Технологія одержання олив і мастил; 
 • Технологія додатків, реагентів і допоміжних продуктів; 
 • Технологія переробки нафтових газів і конденсатів;
 • Проектування процесів одержання палив і спеціальних нафтопродуктів;
 • Технологія спеціальних нафтопродуктів;
 • Технологія процесів одержання товарних нафтопродуктів;
 • Регенерація і утилізація відпрацьованих нафтопродуктів.

Більш детально ознайомитися з робочими програмами дисциплін, які викладаються на кафедрі, можна за адресою:

 • Бакалавр за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія
 • Магістр за освітньою програмою «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Кафедра готує докторів філософії та докторів наук за спеціальностями:

 • 05.17.07— Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів;
 • 02.00.06 — Хімія високомолекулярних сполук.

Студенти освітньої програми «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів» отримують всесторонню підготовку з:

 • Технології основних процесів виробництва палив та вуглецевих матеріалів;
 • Конструкції і принципів роботи технологічного обладнання процесів виробництва палив та вуглецевих матеріалів;
 • Експлуатаційних властивостей і особливостей застосування палив, мастильних матеріалів й технічних рідин;
 • Принципів побудови екологічно чистих виробництв, розуміння соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності;
 • Статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання технологічних процесів виробництва палив та вуглецевих матеріалів.

Студенти освітньої програми «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів» можуть виконувати наступну професійну роботу: 

 • Класифікувати й аналізувати проблеми різного характеру та складати план щодо їх вирішення; оцінювати вплив технологічних чинників на склад кінцевого продукту; використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні  технології для пошуку, аналізу, розрахунків і створення графічних і текстових документів, а також математичного аналізу та статистичної обробки у дослідженнях та проектуванні; здійснювати техніко-економічне обґрунтування хімічного виробництва (визначення потреби у цільовому продукті та  розрахунок потужності виробництва), володіти методами удосконалення технологічного процесу, здійснювати теоретичні та практичні підходи до створення та керування виробництвом;  здійснювати вибір відповідного технологічного обладнання та графічно зображувати технологічний процес, використовуючи системи автоматизованого проектування для розроблення технологічної та апаратурної схеми хіміко-технологічних виробництв..
 • Здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, органічного походження, використовуючи відповідні методи; оцінювати ризики, пов’язані з використанням хімічних речовин і лабораторних досліджень, та контролювати якість вихідних речовин і кінцевих (товарних) продуктів хімічних технологій; пояснювати причини виникнення ризиків, пов’язаних із використанням хімічних речовин і лабораторних процедур.

Фахівці працюють на посадах: головного технолога нафтопереробних підприємств, інженера-технолога, інженера-конструктора, керівника дільниці, начальника цехів і лабораторій тощо.

Працевлаштування випускників здійснюється на нафтопереробних та газопереробних підприємствах України, зокрема:

 • ПАТ «Укрнафта» (м. Київ);
 • ПАТ «Укргазвидобування» (м. Київ);
 • ПАТ «Укртатнафта» (м. Кременчуг);
 • ПАТ «Укртранснафта» (м. Київ);
 • ПАТ НПК «Галичина» (м. Дрогобич);
 • ТзОВ "Агрінол«(м. Бердянськ);
 • ТзОВ «Азмол» (м. Бердянськ);
 • ТзОВ «Аріан» (м. Київ);
 • ТзОВ «Протек» (Київська обл.);

та у всесвітньо відомих компаніях, зокрема:

Випускники успішно працюють у науково-дослідних інститутах, у центрально-заводських та інших випробовувальних лабораторіях, матеріалознавчих наукових закладах й ряду кафедр «Львівської політехніки». 

Навчальні лабораторії кафедри оснащені сучасним обладнанням на якому досліджуються експлуатаційні властивості автомобільних й авіаційних бензинів, дизельних, біодизельних та спиртових палив, твердих палив, змащувальних матеріалів, спеціальних нафтопродуктів й технічних рідин.

Студенти кафедри ХТНГ, починаючи з ІІІ курсу щороку проходять практику (ознайомчу, виробничу, переддипломну) на нафтогазопереробних підприємствах: 

 • ПАТ «Укртранснафта» (м. Київ); 
 • ПАТ «Укргазвидобування» (м. Київ); 
 • ПАТ «Укртатнафта» (м. Кременчуг); 
 • ТзОВ «Карпатнафтохім» (м. Калуш); 
 • ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», (м. Надвірна); 
 • ПАТ НПК «Галичина», м. Дрогобич;  
 • Газопереробні заводи ПАТ «Укрнафта»; 

Вказані підприємства за рівнем технологій та оснащення є передовими в галузях технології переробки нафти та газу і відповідають вимогам практики та профілю підготовки студентів. 

Під час проходження практики студенти знайомляться з підприємствами, виробничими процесами, у т.ч. із загальною і виробничою структурою підприємств, функціями та взаємозв’язками окремих цехів, служб, вивчають технологічні особливості та організацію переробки нафти та виробництва палив, мастильних матеріалів, спеціальних нафтопродуктів, технічних рідин, конструктивні елементи оснащення, знайомляться з обов`язками інженерно-технічного персоналу, з функціями відділів та служб. Студенти отримують практичні знання з економічних та організаційних питань, вивчають техніку безпеки, охорону праці і довкілля, заходи по створенню безвідходної технології. 

Оновлено 3 місяці 1 тиждень тому