Ознайомча інформація про інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА) заснований у 2001 р. при структурній реорганізації Національного університету «Львівська політехніка» на базі тодішнього факультету автоматики. На сьогодні він посідає одне з чільних місць у навчально-науковій структурі Національного університету «Львівська політехніка» та є відомим у світі закладом у галузі комп’ютерних технологій, що проводить фундаментальні та прикладні дослідження у сфері інформаційно-вимірювальних технологій та систем керування; інтелектуальних мехатронних систем; комп’ютерної інженерії; захисту інформації і метрологічного забезпечення комп’ютерних вимірювальних систем; систем керування та сертифікаційних випробувань; вимірювань у нанотехнологіях... Підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних на світовому ринку фахівців для потреб сьогодення та майбутнього в інституті здійснюють вісім випускових кафедр:

 • Інформаційно-вимірювальні технології (ІВТ) заснована в 1920 р.;
 • Комп’ютеризовані системи автоматики (КСА) створена у 1945 р.;
 • Електронні обчислювальні машини (ЕОМ) створена у 1963 р.;
 • Інтелектуальна мехатроніка та роботика (ІМР) створена у 1965 р.;
 • Захист інформації (ЗІ) створена у 2006 р.;
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС) створена у 2008 р.;
 • Безпека інформаційних технологій (БІТ) створена у 2010 р.

Навчальний процес на випускових кафедрах ІКТА забезпечують понад 150 викладачів, серед яких 32 професори, доктори наук та 83 кандидати наук, доценти. Інститут також здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. У Національному університеті «Львівська політехніка» з 1988 р. діє спеціалізована Вчена Рада Д 35.052.08, а з 2010 р. — спеціалізована Вчена Рада Д 35.052.18, до складу яких переважно входять професори ІКТА. На них захищають докторські та кандидатські дисертації за шістьма спеціальностями, що сприяє ефективному використанню кадрового потенціалу та науково-методичному забезпеченню інституту. За спеціальностями кафедр ЗІ та БІТ в університеті з 2004р. діє Західний регіональний навчально-науковий центр захисту інформації, який здійснює широкий спектр робіт з надання послуг у галузі технічного захисту інформації на замовлення підприємств і установ західного регіону України. Матеріально-технічна база інституту — це більше ніж шістдесят навчально-наукових лабораторій та понад десять спеціалізованих комп’ютерних класів, обладнаних сучасною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням.

Студенти мають необмежений безкоштовний доступ до всесвітньої мережі Інтернет. За 4 роки навчання студенти здобувають базову вищу освіту та отримують диплом бакалавра. Отримання повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста чи магістра потребує продовження навчання ще упродовж 1,5 року. Форми навчання — стаціонарна; заочна та екстернат. На базі інституту, за участі навчальних закладів нижчого рівня акредитації, утворено комплекси, що дає можливість кращим випускникам коледжів продовжувати навчання в ІКТА за скороченими термінами навчання. При інституті також діє «Мала академія наук», слухачі якої поповнюють ряди наших студентів. Багаторічна співпраця колективу інституту з Технічним університетом м. Ільменау (Німеччина) дозволила сформувати інтегровані навчальні плани, за якими наші кращі студенти навчаються у Німеччині, а після закінчення навчання отримують два дипломи: українського та німецького зразка. Студенти ІКТА беруть активну участь у наукових конференціях і семінарах, є неодноразовими переможцями всеукраїнських олімпіад, що свідчить про їхню фундаментальну фахову підготовку. Тисячі випускників інституту працюють у понад 60 країнах світу. Ґрунтовна теоретична та практична підготовка, отримані в ІКТА, дозволили їм успішно реалізувати себе в науці, промисловості, бізнесі, бути запрошеними на роботу на відповідальні посади у престижні фірми, зокрема: «Hewlett-Packard», «Siеmens», «Toyota» та ін.

Напрям підготовки 123 «Комп’ютерна інженерія»

Фахівці названого напряму підготовки, яких випускають кафедри ЕОМ та СКС спроможні працювати в науково-дослідних, проектно-конструкторських, управлінських установах, займатись виробничою та підприємницькою діяльністю в таких галузях:

 • Створення, супровід та експлуатація системних та проблемно- орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж;
 • Створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладів, засобів комп’ютерного зв’язку, систем опрацювання сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем;
 • Розроблення оригінального прикладного програмного забезпечення.

Після отримання кваліфікації бакалавр студенти мають можливість навчатися за програмою спеціаліста та магістра за спеціальностями «Комп’ютерні системи та мережі», «Системне програмування», «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Випускники за такими спеціальностями користуються значним попитом на сучасних підприємствах та фірмах. Навчальні лабораторії кафедр оснащені сучасним програмним забезпеченням, найновішим обладнанням, яке містить високопродуктивні персональні комп’ютери, засоби розробки універсальних та спеціалізованих комп’ютерних систем на основі компонентної бази фірм Intel, Motorola, Texas Instruments, Microchip та інші, осцилографи, генератори, логічні аналізатори та інше обладнання. Студенти користуються сучасними інструментальними засобами Active VHDL фірми Aldec, Symplify фірми Symplisity, Maxplus II фірми Altera, Xilinx Foundation фірми Xilinx та іншими. Комп’ютери кафедр об’єднані в локальну мережу, яка під’єднана до мережі університету та мережі Iнтернет. Кращі студенти мають можливість проходити практику та стажування у закордонних навчальних закладах. Підвищення наукової кваліфікації кадрів забезпечується наявною при кафедрах аспірантурою та докторантурою за спеціальностями: 01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та 05.13.05. «Комп’ютерні системи та компоненти».

Напрям підготовки 122 Комп’ютерні науки «Системна інженерія» (Інтернет речей)

Знання, отримані випускниками під час навчання на кафедрі КСА, дають їм змогу розробляти й експлуатувати комп’ютерно керовані електронні пристрої і системи, що використовуються в різних галузях науки і техніки: вимірюванні, контролі і діагностиці, обчислювальній техніці, автоматизації та управлінні технологічними й іншими процесами, зв’язку, інформаційних мережах. Фахівці цього напряму досконало володіють не лише комп’ютерними технологіями, а й знаннями з електроніки, обчислювальної, мікропроцесорної та мікроконтролерної техніки, програмованих логічних контролерів промислової автоматики. Програма фахової підготовки поєднує вивчення таких комп’ютерних та технічних дисциплін:

 • Флгоритмічні мови та програмування (C++, C#);
 • Проектування баз даних (SQL, ADO.NET, MS SQL Server);
 • Робота в Iнтернет;
 • Програмування мікроконт- ролерів (MSС-51, AVR);
 • Електроніка і мікросхемотехніка;
 • Цифрова техніка;
 • Комп’ютеризовані системи передавання даних;
 • Системи керування на базі програмованих логічних контролерів (Siemens, Vipa, SCADA «Zenon»);
 • Мікропроцесорні пристрої та системи;
 • Цифрові методи оброблення сигналів і зображень.

Після отримання кваліфікації бакалавр студенти мають можливість навчатися за програмою спеціаліста та магістра за спеціальністю: «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика». Випускники кафедри працюють на підприємствах електронної промисловості, підприємствах зв’язку, у сферах ІТ-технологій, банківських та комерційних структурах, науково-дослідних інститутах. Сфери їхньої діяльності розповсюджується на розроблення, обслуговування обладнання промислової автоматики, створення та розроблення комп’ютерних систем та мереж, програмного забезпечення, веб-дизайну, баз даних, систем диспетчерського контролю та управління. Оснащення навчальних лабораторій кафедри регулярно поновлюється. На кафедрі функціонують як комп’ютерні класи зі встановленим сучасним програмним забезпеченням та виходом в Internet для вивчення алгоритмічних мов та програмування, операційних систем та баз даних, так і спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з навчальними стендами промислової автоматики, мікропроцесорних та мікроконтролерних пристроїв. Кафедра співпрацює з науковою лабораторією електроніки фірми «Philips» (м. Ейндховен, Нідерланди), Краківською політехнікою (Польща). Кращі студенти мають можливість проходити практику та стажування у закордонних навчальних закладах. Підвищення наукової кваліфікації кадрів забезпечується наявною при кафедрі аспірантурою за спеціальністю: 05.13.05. «Комп’ютерні системи та компоненти».

Напрям підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Унікальність та універсальність спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» полягає у поєднанні інформаційно-вимірювальних технологій, розроблення та тестування програмного забезпечення комп’ютеризованих засобів інформаційно-вимірювальної техніки із методами випробовування та оцінювання якості різних видів продукції. Спеціалісти такого напрямку визначають майбутнє розвитку науки та інноваційних технологій у всіх сферах людської діяльності.

Випускники, які пройшли підготовку за цим напрямом на кафедрі ІВТ, можуть працювати при розробленні програмного та апаратного забезпечення для мобільних пристроїв та смартфонів, автомобілів, розумних будинків, робототехніки; здійснювати контроль якості, стандартизацію та сертифікацію систем; тестувати програмне забезпечення; проводити метрологічне забезпечення промислових вимірювань; проектувати спеціалізовані вимірювальні прилади та системи; розробляти кібер-фізичні системи; інсталювати комп’ютеризовані вимірювальні системи; здійснювати сервісне обслуговування інформаційно-вимірювальних систем; проводити аудит систем енергозбереження; створювати програмне забезпечення для мікроконтролерів; формувати віртуальні вимірювальні пристрої; робити комп’ютерне опрацювання вимірювальної інформації; працювати в сфері менеджменту вимірювальних технологій.

Випускники можуть самостійно розробляти програмне забезпечення та електронні пристрої на сучасній елементній базі. Студенти, які успішно навчаються, скеровуються для навчання за інтегрованими програмами у Технічний університет м. Ільменау і після закінчення навчання одержують два дипломи — українського та німецького зразка. Кафедра здійснює міжнародний обмін викладачами та студентами, бере активну участь у міжнародних науково-технічних симпозіумах і конференціях. Кращі студенти проходять практику, а науковці кафедри — наукове стажування в університетах Німеччини та Польщі. Кафедра також проводить підготовку фахівців найвищої кваліфікації — кандидатів і докторів наук за спеціальностями: 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне .забезпечення»; 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин»; 05.11.05 «Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин» 05.13.05 «Комплексні системи та компоненти».

Напрями підготовки: «Кібербезпека»

Знання, які одержали випускники кафедр ЗІ та БІТ під час навчання за цими напрямами, дають їм змогу проектувати і використовувати різноманітні системи захисту інформації, зокрема, системи захисту персональних комп’ютерів і обчислювальних мереж, системи охоронної сигналізації, криптографічні методи захисту інформації. Фахівці зазначених напрямів потрібні для забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну або комерційну таємницю, на підприємствах різного профілю, науково- дослідних установах, органах державного управління, державній податковій адміністрації, підрозділах захисту інформації Служби безпеки України, та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, управліннях МВС, управліннях залізниці, аеропортах, банках, на митниці та ін. Майбутні спеціалісти вивчають, зокрема: основи інформаційної безпеки; економічну безпеку діяльності підприємств; основи фінансового, патентного та авторського права; захист інформації в комп’ютерних мережах; системи та пристрої фізичної та електронної охорони об’єктів; засоби контролю та спеціальних вимірювань; захист інформації в каналах телефонного і радіозв’язку; автоматизовані системи опрацювання інформації з обмеженим доступом; організацію та проведення робіт, пов’язаних із захистом інформації. Кафедри ЗІ та БІТ оснащені новими навчальними лабораторіями: «Засоби контролю та спеціальних вимірювань», «Системи та пристрої фізичної та електронної охорони об’єктів», «Захист засобів і каналів телефонного зв’язку», «Ідентифікація сигналів радіозакладних пристроїв». Оснащуються інші навчальні лабораторії з дисциплін цих напрямів. Функціонують комп’ютерні класи, де кожен студент може поглиблювати свої знання, використовуючи сучасне програмне забезпечення та персональні комп’ютери, які об’єднані в локальну мережу із виходом в Інтернет Тут студенти вивчають алгоритмічні мови, операційні системи та програмування баз даних, комп’ютерну графіку, роботу в Iнтернеті. Кращі студенти мають можливість проходити практику та стажування у закордонних навчальних закладах. Підвищення наукової кваліфікації кадрів забезпечується наявною при кафедрах аспірантурою та докторантурою за спеціальностями: 05.13.05. «Комп’ютерні системи та компоненти» та 05.13.21. «Системи захисту інформації». Необхідно зазначити, що спеціалізована Вчена Рада за спеціальністю 05.13.21. «Системи захисту інформації» — єдина в західному регіоні України.

Пріоритетні напрями наукових досліджень колективу інституту

Пріоритетними напрямами наукових досліджень колективу інституту є розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Розвиток сучасних високих технологій залежить від загального рівня науки, наявності кваліфікованих кадрів та фінансового забезпечення. Основною базою для одержання прогресивних оптимальних наукових рішень під час створення сучасних технологій є фундаментальні та пошукові наукові дослідження, які об’єднані загальним науковим напрямом інституту «Розроблення теоретичних основ математичного і програмного забезпечення комп’ютерних, вимірювальних та керуючих систем і їх метрологічного забезпечення та сертифікаційне випробування», а також деталізованими напрямами наукової діяльності усіх його кафедр. Наукові напрямки відповідають профілю підготовки та основним напрямам розвитку науки в сучасних умовах. Фундаментальні наукові дослідження визначають загальний рівень розвитку науки, закладають базу для розроблення нових технологій, складають обов’язкову гносеологічну, методологічну та інформаційну основу для всіх спеціальностей інституту. Нерозривність наукового пошуку та навчального процесу покладені в основу діяльності інститутського колективу і забезпечують виконання цієї концепції. Для закріплення цієї поставленої мети та розвитку наукових шкіл кафедр інституту цілеспрямовано проводяться тематичні студентські конференції, наукові семінари кафедр, де проводять апробацію результати наукових досліджень та обговорюються матеріали для наукових публікацій. Науковий потенціал ІКТА складають професори, доценти та старші наукові співробітники, які виконують науково — пошукові роботи згідно з затвердженим науковим напрямом кафедр, що конкретизують основний науковий напрям інституту та фінансуються з держбюджету й госпдоговорів, а саме: створення математичного та метрологічного забезпечення та технічних засобів для систем автоматики та передачі інформації, вимірювальної та обчислювальної техніки; створення науково-методичних основ теорії обробки результатів томографічних вимірювань у системах обліку витрат енергоносіїв; дослідження мехатронних засобів; питання теорії, проектування та реалізації комп’ютерних систем та мереж, а також математичних програмних засобів, вузлів, приладів і пристроїв вимірювальних, інформаційних та керуючих систем; розробка теоретичних основ і технічних засобів для метрологічного забезпечення і сертифікаційних випробувань під час виробництва, експлуатації промислової продукції; розроблення та впровадження системних заходів, зокрема, для забезпечення належного рівня безпеки інформаційних та комунікаційних систем і систем технічного захисту інформації та автоматизації її обробки.

Міжнародна співпраця

Рівень міжнародної співпраці ІКТА з закордонними вищими навчальними закладами — результат багаторічної роботи в умовах незалежної держави. Міжнародне співробітництво стимулює, зокрема: покращення навчального процесу і його наближення до відповідних світових стандартів освіти; створює умови для швидкого впровадження міжнародного досвіду в існуючу систему підготовки кадрів; реформування змісту освіти під час переходу на багаторівневу систему підготовки фахівців; розвиток конкурентоздатності наших випускників на світовому ринку праці. Основними завданнями в розвитку міжнародного співробітництва інституту є поглиблення співпраці з закордонними інститутами, установами та організаціями; реалізація програм і проектів у галузі підвищення кваліфікації викладачів і професійної підготовки спеціалістів; активна участь у реалізації міжнародних наукових програм. На сьогодні міжнародна співпраця реалізується в таких напрямах: спільна робота над монографіями, підручниками, науковими публікаціями; організація і проведення спільних міжнародних конференцій, науково-технічних та методичних семінарів; стажування викладачів та наукових працівників, обмін студентами та їхня участь у міжнародних студентських науково-технічних конференціях. У перспективі передбачається створення спільних наукових колективів і проведення наукових досліджень, зокрема таких, як моніторинг довкілля, а також впровадження наукових досягнень у виробництво, зокрема через міжнародні гранти. Співпраця кафедр інституту із закордонними колегами ґрунтується як на споріднених напрямах підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, так і на спільних науково-дослідницьких проблемах. Теперішня та перспективна науково-дослідна тематика у межах міжнародної співпраці охоплює такі напрями: застосування цифрового оброблення сигналів у телекомунікаційних системах та пристроях автоматики; застосування технологій нейронних мереж у системах автоматики та управління; захист інформації в технічних системах; оброблення стохастичних сигналів вимірювальної інформації; створення томографічних систем вимірювання; створення засобів вимірювання в нанотехнологіях; створення сучасного метрологічного обладнання на базі шумового термометра для відтворення термодинамічної температурної шкали; створення системи індивідуального обліку тепла; дослідження та створення теоретичних засад верифікації приладів вимірювання температури без демонтування їх з об’єкта вимірювання; розроблення методів оцінювання якості продукції та послуг; комп’ютерні засоби оброблення сигналів та зображень; засоби кодування та захисту інформації в комп’ютерних мережах; засоби високорівневого проектування комп’ютерних систем; вимірювання механічних величин та підвищення якості продукції в машинобудуванні; опрацювання мехатронних засобів технічного зору; вимірювання динамічного тиску. На спільних наукових інтересах та одержаних результатах досліджень колективу ІКТА сформувалася міжнародна співпраця із зарубіжними навчальними закладами та організаціями:

 1. Політехнікою Опольською (м. Ополє, Польща);
 2. Технічним університетом Ерланген-Нюрнберг (м. Ерланген, Німеччина);
 3. Технічним університетом Ільменау (м. Ільменау, Німеччина);
 4. Георг—Август університетом (м. Геттінген, Німеччина);
 5. Жешівською політехнікою (м. Ряшів, Польща);
 6. Шеффілдським університетом (м. Шеффілд, Англія);
 7. Віденським університетом (м. Відень, Австрія);
 8. Глівіцькою політехнікою (м. Глівіце, Польща);
 9. Любельською політехнікою (м. Люблін, Польща);
 10. Університетом прикладних наук ім. Георга Ома (м. Нюрнберг, Німеччина);
 11. фірмою Altera (США);
 12. фірмою Cadense (США);
 13. фірмою Cypress (США);
 14. Аграрно-технічною академією (м. Бидгощ, Польща);
 15. Свєнтокшиською політехнікою (м. Кєльце, Польща);
 16. Софійським технічним університетом (м. Софія, Болгарія);
 17. Пензенським технічним університетом (м. Пенза, Росія).

У межах практичної реалізації програми міжнародного співробітництва викладачі інституту стажуються за кордоном. Головне завдання, яке ставить перед собою колектив ІКТА — забезпечення сучасної якісної освіти на основі збереження її фундаментальності й відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і держави.

Оновлено 3 роки 2 місяці тому