Ознайомча інформація про інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) готує висококваліфікованих фахівців для сучасних та майбутніх потреб суспільства. Він є одним із найпотужніших у Національному університеті «Львівська політехніка».

Головними структурними складовими інституту є сім випускових кафедр:

 • Автоматизованих систем управління (АСУ);
 • Інформаційних систем та мереж (ІСМ);
 • Інформаційних технологій видавничої справи (ІТВС);
 • Прикладної лінгвістики (ПЛ);
 • Програмного забезпечення (ПЗ);
 • Систем автоматизованого проектування (САП);
 • Систем штучного інтелекту (СШІ).

Навчальний процес на випускових кафедрах забезпечують понад 200 викладачів, серед них 27 професорів, 24 доктори та 83 кандидати наук. Матеріально-технічна база підготовки фахівців — двадцять чотири комп’ютерні лабораторії та три спеціалізовані навчально- наукові лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. Студентам надається безкоштовний доступ до мережі Інтернет. Навчання ведеться на денній та заочній формах. Підготовка іноземних громадян на всіх освітньо- кваліфікаційних рівнях здійснюється на договірних засадах. При інституті плідно працює аспірантура та докторантура для підготовки кваліфікованих наукових кадрів. 

Випускники інституту можуть працювати в науково-дослідних, науково-виробничих, проектно-конструкторських, виробничих, торговельних, консультаційних, комерційних, банківських установах різних форм власності, у страхових компаніях, на біржах, у міжнародних фірмах та представництвах, в організаціях, які займаються адміністративною, соціальною, економічною та політичною діяльністю, в галузях культури, екології, медицини тощо, тобто там, де впроваджують й експлуатують комп’ютерні інформаційні системи та технології. Кваліфікацію бакалавра студенти одержують після чотирьох років навчання. Кваліфікацію магістра одержує бакалавр, що має схильність до наукової роботи та поглиблену теоретичну підготовку після півторарічного навчання.

Студенти Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій здобувають вищу освіту за такими спеціальностями:

 • 035 «Філологія»
  • прикладна лінгвістика;
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
  • інженерія програмного забезпечення;
 • 122 «Комп’ютерні науки» (Обчислювальний інтелект смарт-систем)
  • Обчислювальний інтелект смарт-систем;
 • 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
  • Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв;
 • 122 «Комп’ютерні науки» (Системи штучного інтелекту)
  • Системи шучного інтелекту;
 • 124 «Системний аналіз»
  • системний аналіз;
 • 124 «Системний аналіз» (Управління ІТ- продуктами)
  • управління ІТ- продуктами;
 • 126 «Інформаційні системи технології»
  • розподілені інформаційні технології;
 • 186 «Видавництво та поліграфія»
  • видавництво та поліграфія.

Спеціальність: 035 Філологія

Кваліфікація: бакалавр з філології (прикладної лінгвістики)

Тривалість навчання: 4 роки 

Освітня програма: прикладна лінгвістика

Мета освітньої програми: набуття знань, умінь і практичних навичок що пов’язані з комп’ютерною лінгвістикою, створенням алгоритмів для розпізнавання мовних моделей та лінгвістичної експертизи текстів, автоматизованим перекладом, створенням лексикографічних баз даних та словників

Інструментальні засоби та технології:

 • високорівневі мови програмування: С, Java, Python;
 • мови Веб-технологій: HTML, PHP;
 • структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server;
 • аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз: GATE, RapidMiner Text Mining;
 • фреймворки для обробки та аналізу відео і зображень: OpenCV, EmguCV;
 • інформаційні технології криптографічного і стенографічного захисту;
 • операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS;
 • інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Corel Draw.

Фахові компетентності випускника:

 • здатність використовувати теоретичні та фундаментальні знання в галузі прикладної лінгвістики для вивчення комп’ютерних систем і технологій, що опрацьовують лінгвістичні дані;
 • здатність розробляти програмне забезпечення використовуючи методи та технології об’єктно-орієнтованого програмування;
 • здатність використовувати технічні та програмні засоби реалізації інформаційних процесів; будувати алгоритми для розроблення прикладних програм, що опрацьовують лінгвістичні дані;
 • здатність застосовувати методи побудови концептуальної, логічної та фізичної моделей систем баз даних для прикладних програм, що опрацьовують лінгвістичні дані;
 • здатність застосування операційних систем (Windows, Unix тощо), системного програмного забезпечення, найбільш розповсюджених пакетів прикладних програм, інформаційних порталів Інтернет, володіння навичками комп’ютерного опрацювання інформації, створення корпусу бази даних з відповідним маркуванням та індексуванням.

Фахівці з філології можуть працювати:

 • перекладачами (усний синхронний, послідовний та письмовий переклад з англійської, німецької, японської мов);
 • розробниками систем обробки тексту;
 • розробниками текстових редакторів, електронних словників;
 • Web-дизайнерами;
 • локалізаторами програмного забезпечення;
 • дизайнерами інтерфейсу користувача;
 • тестувальниками програмного забезпечення;
 • верифікаторами, валідаторами .

Спеціальність: 121 інженерія програмного забезпечення

Галузь знань: 12 інформаційні технології

Кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст» 

Освітня програма: інженерія програмного забезпечення

Мета освітньої програми: набуття знань, умінь і практичних навичок що пов’язані з аналізом та формулюванням вимог, створенням, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.

Технології та інструментальні засоби:

 • високорівневі мови програмування: С, С++, C#, Objective-C, Java, Python, Scheme, Prolog;
 • низькорівневі мови програмування: Аssembler;
 • іІнструментальні засоби розробки ПЗ: Microsoft Visual Studio, QT, Eclipse, Microsoft SQL Server, Embarcadero C++Builder, AxureRP, Keil uVision, Microsoft TFS, Git, SVN, Redmine, MPI, Visual Prolog, Dr.Racket, XCode, Xamarin, AutoIT, Selenium, IBM Rational Rose;
 • веб-технології: Microsoft ASP.NET, WCF, HTML/HTML5, CSS/CSS3, XML, REST/SOAP WS, JavaScript, PHP, Ruby;
 • фреймворки Веб-технологій: Spring, Hibernate, Bootstrap, AngularJS, jQuery, Rails, Ionic 2;
 • структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server, HyperSQL;
 • технології організації доступу до даних: Microsoft Ado.NET, Microsoft Entity Framework, Microsoft LINQ, Hibernate/JPA, ORM;
 • фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, Hadoop;
 • мережеві та хмарні технології: Cloud/SaaS, Azure, .NET Framework, AWS;
 • апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi, Intel Galileo, STM;
 • операційні середовища: Windows, Linux, Android, iOS, MacOS;
 • фреймворки для обробки та аналізу відео і зображень: OpenCV, OpenGL, Microsoft Silverlight, WPF;
 • інструментальні засоби обробки графіки: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Фахові компетентності випускника:

 • аналізувати предметну область, розробляти, верифікувати і атестувати специфікації вимог до програмного забезпечення;
 • моделювати програмне забезпечення, проектувати програмні системи та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі, включаючи високорівневу; архітектуру, архітектурні та поведінкові шаблони проектування, а також шаблони безпеки;
 • управляти якістю програмного забезпечення та організовувати процеси тестування, верифікації та атестації програмного забезпечення;
 • володіти мережевими, розподіленими та хмарними технологіями, створювати програмні продукти, призначені для роботи в такому середовищі;
 • управляти проектами з розроблення програмного забезпечення та організовувати роботу колективів програмістів і управляти виконанням проектів з розроблення програмних систем;
 • застосовувати методи штучного інтелекту й машинного навчання для аналізу даних та створення спеціалізованого програмного забезпечення.

Фахівці з інженерії програмного забезпечення можуть працювати:

 • фахівцями з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • фахівцями з інформаційних технологій;
 • інженерами-програмістами, інженерами з якості програмних продуктів;
 • архітекторами програмних систем, архітекторами даних і знань;
 • бізнес аналітиками;
 • менеджерами проектів;
 • технічними лідерами команди розробників.

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Галузь знань: 12 інформаційні технології

Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст» 

Освітня програма: Обчислювальний інтелект смарт-систем.

Мета освітньої програми: Розроблення та дослідження систем розумне підприємство, розумний будинок, розумне місто, розумні мережі,  тощо. Використання методів обчислювального інтелекту в мобільних робототехнічних системах та системах доповненої реальності. Використання обчислювального інтелекту в ієрархічних інтегрованих АСУ. 

Інструментальні засоби та технології*:

 • високорівневі мови програмування: С, Objective-C, Java, Python, Ruby;
 • низькорівневі мови програмування: Аssembler, Perl;
 • мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP;
 • засоби створення експертних систем: ЕСLIPS, JESS;
 • структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server;
 • аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз: GATE, RapidMiner Text Mining;
 • візуалізація даних: Advizor Analyst, R, Visalix;
 • фреймворки для обробки та аналізу відео і зображень: OpenCV, EmguCV;
 • фреймворки інтелектуального аналізу та візуалізації: Weka, Octave;
 • фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO;
 • мережеві засоби:протоколи моделі OSI, архітектури мережевих систем;
 • апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi;
 • операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS;
 • інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Corel Draw;
 • інструментальні засоби та технології: Autocad, Autodesk 3ds Max, SolidWorks, Abaqus, Intelasence, Comsol, Ansys, Powersshape, Mathcad, Matlab, Компас.

*- кількість кредитів, відведених на вивчення тої чи іншої технології, залежить від освітньої програми

Фахові компетентності випускника:

 • проектування та розроблення методів і засобів сучасних інформаційних технологій реальних об’єктів та процесів;
 • використання методології та технології проектування, супровід програмного забезпечення, підтримка життєвого циклу ПЗ;
 • застосування шаблонів проектування програмного забезпечення, документування з використанням UML діаграм;
 • розроблення структур реляційних і нереляційних баз даних, проектування систем баз даних для реалізації поставлених задач;
 • аАдміністрування систем керування базами даних;
 • застосовування та інтегрування знань і розумінь з інших інженерних галузей;
 • модернізація, реконструкція та налагодження систем на основі пристроїв Інтернету речей.

Фахівці з комп’ютерних наук можуть працювати:

 • аналітиками даних, інженерами Великих даних;
 • розробниками баз даних;
 • архітекторами програмного забезпечення;
 • розробниками серверних і клієнтських застосувань;
 • розробниками мобільних додатків;
 • Web-розробниками;
 • розробниками інтерфейсів програм;
 • інженерами-конструкторами;
 • інженерами-програмістами вбудованих систем.

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Галузь знань: 12 інформаційні технології

Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст» 

Освітня програма: Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв.

Мета освітньої програми: Програмування інтелектуальних систем та пристроїв (інтелектуальні шлюзи, інтелектуальні давачі, актюатори і т.д.) 3D - проектування, 3D - моделювання, зворотня інженерія; використовуючи спеціалізовані CAD/CAE/CAM системи проводити моделювання, проектування, обчислення (інженерія), розроблення та виготовлення, з використанням сучасних ЧПУ та 3-D принтерів, складних мікроелектромеханічних систем, корпусів деталей, компонентів роботів, літальних апаратів (індустрію 4.0,).

Інструментальні засоби та технології*:

 • високорівневі мови програмування: С, Objective-C, Java, Python, Ruby;
 • низькорівневі мови програмування: Аssembler, Perl;
 • мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP;
 • засоби створення експертних систем: ЕСLIPS, JESS;
 • структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server;
 • аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз: GATE, RapidMiner Text Mining;
 • візуалізація даних: Advizor Analyst, R, Visalix;
 • фреймворки для обробки та аналізу відео і зображень: OpenCV, EmguCV;
 • фреймворки інтелектуального аналізу та візуалізації: Weka, Octave;
 • фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO;
 • мережеві засоби:протоколи моделі OSI, архітектури мережевих систем;
 • апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi;
 • операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS;
 • інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Corel Draw;
 • інструментальні засоби та технології: Autocad, Autodesk 3ds Max, SolidWorks, Abaqus, Intelasence, Comsol, Ansys, Powersshape, Mathcad, Matlab, Компас.

*- кількість кредитів, відведених на вивчення тої чи іншої технології, залежить від освітньої програми

Фахові компетентності випускника:

 • проектування та розроблення методів і засобів сучасних інформаційних технологій реальних об’єктів та процесів;
 • використання методології та технології проектування, супровід програмного забезпечення, підтримка життєвого циклу ПЗ;
 • застосування шаблонів проектування програмного забезпечення, документування з використанням UML діаграм;
 • розроблення структур реляційних і нереляційних баз даних, проектування систем баз даних для реалізації поставлених задач;
 • адміністрування систем керування базами даних;
 • застосовування та інтегрування знань і розумінь з інших інженерних галузей;
 • .

Фахівці з комп’ютерних наук можуть працювати:

 • аналітиками даних, інженерами Великих даних;
 • розробниками баз даних;
 • архітекторами програмного забезпечення;
 • розробниками серверних і клієнтських застосувань;
 • розробниками мобільних додатків;
 • Web-розробниками;
 • розробниками інтерфейсів програм;
 • інженерами-конструкторами;
 • іженерами-програмістами вбудованих систем.

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Галузь знань: 12 інформаційні технології

Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст» 

Освітня програма: Системи штучного інтелекту.

Мета освітньої програми: Аналіз даних великих обсягів та різної структури. Опрацювання відеозображень, опрацювання відеопотоків, розпізнавання мови, розроблення систем віртуальної реальності, аналіз великих даних.

Інструментальні засоби та технології*:

 • високорівневі мови програмування: С, Objective-C, Java, Python, Ruby;
 • низькорівневі мови програмування: Аssembler, Perl;
 • мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP;
 • засоби створення експертних систем: ЕСLIPS, JESS;
 • структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server;
 • аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз: GATE, RapidMiner Text Mining;
 • візуалізація даних: Advizor Analyst, R, Visalix;
 • фреймворки для обробки та аналізу відео і зображень: OpenCV, EmguCV;
 • фреймворки інтелектуального аналізу та візуалізації: Weka, Octave;
 • фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO;
 • мережеві засоби:протоколи моделі OSI, архітектури мережевих систем;
 • апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi;
 • операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS;
 • інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Corel Draw;
 • інструментальні засоби та технології: Autocad, Autodesk 3ds Max, SolidWorks, Abaqus, Intelasence, Comsol, Ansys, Powersshape, Mathcad, Matlab, Компас.

*- кількість кредитів, відведених на вивчення тої чи іншої технології, залежить від освітньої програми

Фахові компетентності випускника:

 • проектування та розроблення методів і засобів сучасних інформаційних технологій реальних об’єктів та процесів;
 • використання методології та технології проектування, супровід програмного забезпечення, підтримка життєвого циклу ПЗ;
 • застосування шаблонів проектування програмного забезпечення, документування з використанням UML діаграм;
 • розроблення структур реляційних і нереляційних баз даних, проектування систем баз даних для реалізації поставлених задач;
 • адміністрування систем керування базами даних;
 • застосовування та інтегрування знань і розумінь з інших інженерних галузей;
 • модернізація, реконструкція та налагодження систем на основі пристроїв Інтернету речей.

Фахівці з комп’ютерних наук можуть працювати:

 • аналітиками даних, інженерами Великих даних;
 • розробниками баз даних;
 • архітекторами програмного забезпечення;
 • розробниками серверних і клієнтських застосувань;
 • розробниками мобільних додатків;
 • Web-розробниками;
 • розробниками інтерфейсів програм;
 • інженерами-конструкторами;
 • інженерами-програмістами вбудованих систем.

Спеціальність: 124 Системний аналіз

Галузь знань: 12 інформаційні технології

Кваліфікація: бакалавр зі системного аналізу

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст» 

Освітня програма Системний аналіз

Мета освітньої програми: набуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання комплексного аналізу, прогнозування, проектування та ухвалення рішень в складних системах різної природи на основі системної методології математичними методами і програмними засобами з використанням сучасних інформаційних технологій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу для розв’язування проблем у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній та політичній сферах, глобальних та локальних екологічних проблемах та народному господарстві в цілому.

Інструментальні засоби та технології:

 • високорівневі мови програмування: С, Objective-C, Java, Python, Ruby;
 • низькорівневі мови програмування: Аssembler, Perl;
 • мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP;
 • засоби створення експертних систем: ЕСLIPS, JESS;
 • системи управління базами даних: Microsoft Ассess, Microsoft SQL Server, MySQL;
 • аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз: GATE, RapidMiner Text Mining;
 • візуалізація даних: Advizor Analyst, R, Visalix;
 • фреймворки інтелектуального аналізу та візуалізації: Weka, Octave;
 • фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO;
 • мови і засоби проектування: Microsoft Project;
 • операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS.

Фахові компетентності випускника:

 • здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем;
 • здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів;
 • здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів;
 • здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремлювати в них стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними;
 • здатність формулювати задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування;
 • здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних;
 • здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань;
 • здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення;
 • здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі;
 • здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати дані, отримані в них;
 • здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід.

Фахівці із системного аналізу можуть працювати:

 • адміністраторами баз даних та даних, адміністраторами доступу;
 • аналітиками даних;
 • аналітиками з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітиками комп’ютерних систем;
 • аналітиками комп’ютерного банку даних;
 • аналітиками операційного та прикладного програмного забезпечення;
 • аналітиками програмного забезпечення та мультимедіа;
 • конструкторами комп’ютерних систем;
 • провідними програмістами, провідними фахівцями з програмного забезпечення;
 • інженерами-програмістами;
 • програмістами (база даних);
 • інженерами із застосування комп’ютерів.

Спеціальність: 124 Системний аналіз

Галузь знань: 12 інформаційні технології

Кваліфікація: бакалавр зі системного аналізу

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст» 

Освітня програма: Управління ІТ продуктами

Мета освітньої програми: набуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання комплексного аналізу, прогнозування, проектування та ухвалення рішень в складних системах різної природи на основі системної методології математичними методами і програмними засобами з використанням сучасних інформаційних технологій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу, методики промоційного аналізу для розв’язування проблем у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній та політичній сферах, глобальних та локальних екологічних проблемах та народному господарстві в цілому.

Інструментальні засоби та технології:

 • високорівневі мови програмування: С, Objective-C, Java, Python, Ruby;
 • низькорівневі мови програмування: Аssembler, Perl;
 • мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP;
 • засоби створення експертних систем: ЕСLIPS, JESS;
 • системи управління базами даних: Microsoft Ассess, Microsoft SQL Server, MySQL;
 • аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз: GATE, RapidMiner Text Mining;
 • візуалізація даних: Advizor Analyst, R, Visalix;
 • фреймворки інтелектуального аналізу та візуалізації: Weka, Octave;
 • фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO;
 • мови і засоби проектування: Microsoft Project;
 • операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS;
 • засоби комунікації, які використовуються для спілкування та обміну робочими матеріалами: Google Drive, Slack, Telegram, Microsoft Teams etc.

Фахові компетентності випускника:

 • здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем;
 • датність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів;
 • здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів;
 • здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремлювати в них стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними;
 • здатність формулювати задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування;
 • здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних;
 • здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань;
 • здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення;
 • здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі;
 • здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати дані, отримані в них;
 • здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід;
 • здатність вести переговори та здійснювати публічні виступи;
 • здатність організовувати та вести ІТ-бізнес в ринкових умовах;
 • здатність працювати в командах, здійснювати організацію процесу колективного вирішення проблем у групі (фасилітація), працювати в конфліктних ситуаціях;
 • здатність налагоджувати процеси ІТ-продажів та маркетингової діяльності компанії;
 • здатність аналізувати ринкові тенденції, ефективно визначати продуктову та маркетингову стратегію ІТ продуктів.

Фахівці із системного аналізу можуть працювати:

 • адміністраторами баз даних та даних, адміністраторами доступу;
 • аналітиками даних;
 • аналітиками з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітиками комп’ютерних систем;
 • аналітиками комп’ютерного банку даних;
 • аналітиками операційного та прикладного програмного забезпечення;
 • аналітиками програмного забезпечення та мультимедіа;
 • конструкторами комп’ютерних систем;
 • провідними програмістами, провідними фахівцями з програмного забезпечення;
 • інженерами-програмістами;
 • програмістами (база даних);
 • інженерами із застосування комп’ютерів.

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань: 12 інформаційні технології

Кваліфікація: бакалавр з інформаційних систем та технологій

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст»

Освітня програма: Розподілені інформаційні системи та технології

Мета освітньої програми: набуття теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Інструментальні засоби та технології:

 • високорівневі мови програмування: С, C++, Java, Python;
 • низькорівневі мови програмування: Аssembler;
 • мови Веб-технологій: XML, JavaScript;
 • структуровані та неструктуровані БД: MySQL, SQLite, Oracle, Cassandra, Hadoop, MongoDB, Elasticsearch, Neo4j, Redis;
 • системи моделювання: UML, BPMN;
 • інтегровані середовища розроблення (IDE): Eclipse, NetBeans, CLion, Visual Studio, WebStorm etc.;
 • набір засобів розроблення (SDK): JDK тощо;
 • середовища запуску програмних систем (RE): JRE тощо;
 • системи контролю версій (VCS): Git, Mercurial, SVN;
 • системи керування проектами (PMS): Jenkins, Bamboo, TeamCity, Github, Gitlab, Bitbucket, JIRA, Trello, Slack;
 • бібліотеки програмних компонентів та класів: Angular, jQuery, Spring, Hibernate, Guava, JPA, JMS, RMI, JSP, STL, BOOST, Qt, ActiveMQ, RabbitMQ, Kafka, ZeroMQ;
 • інструменти проектування і підтримки мереж: GNS3, Wireshark, NS2, PacketTracer;
 • системи управління контентом: Joomla, WordPress тощо;
 • середовища розгортання інформаційних систем: Puppet, Chef, Dockers, Vmware;
 • снструменти операційних систем: Bash, PowerShell;
 • мережні засоби: TCP/IP, Cacti, Nagios, DNS, DHCP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3;
 • апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi;
 • операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS.

Фахові компетентності випускника:

 • здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його предметну область;
 • здатність застосовувати стандарти в області інформаційних  систем та технологій при розробці функціональних профілів, побудові та інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури організації;
 • здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними;
 • здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші);
 • здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних систем;
 • здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та обов’язків;
 • здатність застосовувати інформаційні технології у ході створення,  впровадження  та  експлуатації  системи менеджменту якості та оцінювати витрати на її розроблення та забезпечення;
 • здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформаційних систем та технологій протягом їх життєвого циклу;
 • здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції;
 • здатність вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та супроводжування інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації;
 • здатність до аналізу, синтезу  і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і методів;
 • здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернет);
 • здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експериментальних даних і отриманих рішень;
 • здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах);
 • здатність організовувати командну роботу з аналізу, проектування та створення інтелектуальних інформаційних технологій;
 • здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів штучного інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач;
 • здатність проектувати інформаційні системи та технології з урахуванням особливостей бізнес-архітектури, технологічної архітектури для об’єднання і синхронізації функціональних і бізнес-потреб організації з можливостями інтелектуальних інформаційних технологій в умовах підвищення їх складності.

Фахівці з інформаційних систем та технологій можуть працювати:

 • розробниками програмних інформаційних систем: проектування інформаційних систем, розробка та супровід підсистеми інформаційної безпеки, робота з середовищами та засобами розроблення ІСТ, робота з мережними технологіями;
 • розробниками програмно-апаратних інформаційних систем: проектування інформаційних систем, розроблення програмно-апаратних засобів і систем, робота з мережними технологіями, робота зі системами збирання та формування інформації;
 • DevOps фахівцями: інтегрування та тестування інформаційних систем, розгортання інформаційних систем, контроль (моніторинг) та діагностика функціонування інформаційних систем, моніторинг вразливостей інформаційних систем, робота з сховищами даних, робота з операційними системами та їх інструментами, робота з середовищами розгортання та запуску інформаційних систем, робота з мережними технологіями;
 • фахівцями з підтримки інформаційних систем — support engineer .

Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія

Галузь знань: 18 виробництво та технології

Кваліфікація: бакалавр з видавництва та поліграфії

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст»

Освітня програма: комп’ютерні технології та системи видавничо- поліграфічних виробництв

Мета освітньої програми: набуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для володіння сучасними інформаційними технологіями, технологіями 2d і 3d комп’ютерного дизайну, створення друкованих та електронних видань і здатність управляти видавничо-поліграфічними підприємствами, відділами реклами, електронної продукції на підприємствах, організаціях та установах.

Інструментальні засоби та технології:

 • засоби веб-верстки: HTML5 / CSS3;
 • мови програмування: С, С++, Java, Pyton, JavaScript, JQuery;
 • структуровані та неструктуровані БД, мови запитів: SQL, Transact-SQL;
 • інтелектуальний аналіз даних: R;
 • 2D і 3D комп’ютерна графіка: OpenGL, 3DMax;
 • нейромережні технології криптографічного і стенографічного захисту;
 • мережеві засоби: протоколи моделі OSI, архітектури мережевих систем,;
 • системне програмування операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS;
 • засоби спектрофотометричного контролю: Gretag Macbeth;
 • інструментальні засоби опрацювання графіки: Photoshop, Illustrator, Corel Draw ;
 • інструментальні засоби верстання: Adobe InDesign, QuarkXPress, LaTex та програмні засоби верстання пiд Linux (Lyx, Scribus);
 • інструментальні засоби типографіки: Font Lab;
 • професійна додрукарська підготовка для друкованих та електронних видань: Adobe Acrobat, QuiteImposing.

Фахові компетентності випускника:

 • організація, конфігурування та розроблення Web-систем, використовуючи принципи розподілених та гіпертекстових систем;
 • створення та ведення бізнесу в області комп’ютерного дизайну та управління підприємствами, організація та документальне оформлення процесів створення та ведення бізнесу;
 • організація колективної роботи з оформлення, перетворення та обробки мультимедійних даних за допомогою офісних додатків та сучасних хмарних сервісів;
 • розроблення інтерактивних документів, елементів веб-сайтів та додатків з використанням різних видів анімації;
 • застосовування основ художньої композиції та графічного дизайну при розробці мультимедійних та друкованих видань.

Фахівці з видавництва та поліграфії можуть працювати:

 • Web-дизайнерами;
 • Web-програмістами;
 • програмістами;
 • 3D-проектувальниками;
 • фахівцями з комп’ютерної верстки;
 • Flash-дизайнерами;
 • фахівцями з інформаційного забезпечення рекламної діяльності.
Оновлено 11 місяців 3 тижні тому