Ознайомча інформація про інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) готує висококваліфікованих фахівців для сучасних та майбутніх потреб суспільства. Він є одним із найпотужніших у Національному університеті «Львівська політехніка».

Головними структурними складовими інституту є сім випускових кафедр:

 • Автоматизованих систем управління (АСУ);
 • Інформаційних систем та мереж (ІСМ);
 • Інформаційних технологій видавничої справи (ІТВС);
 • Прикладної лінгвістики (ПЛ);
 • Програмного забезпечення (ПЗ);
 • Систем автоматизованого проектування (САП);
 • Систем штучного інтелекту (СШІ).

Навчальний процес на випускових кафедрах забезпечують понад 200 викладачів, серед них 27 професорів, 24 доктори та 83 кандидати наук. Матеріально-технічна база підготовки фахівців — двадцять чотири комп’ютерні лабораторії та три спеціалізовані навчально- наукові лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. Студентам надається безкоштовний доступ до мережі Інтернет. Навчання ведеться на денній та заочній формах. Підготовка іноземних громадян на всіх освітньо- кваліфікаційних рівнях здійснюється на договірних засадах. При інституті плідно працює аспірантура та докторантура для підготовки кваліфікованих наукових кадрів. Інститут є членом академічного альянсу Microsoft і забезпечує освоєння технологій Microsoft та інших провідних компаній. 

Випускники інституту можуть працювати в науково-дослідних, науково-виробничих, проектно-конструкторських, виробничих, торговельних, консультаційних, комерційних, банківських установах різних форм власності, у страхових компаніях, на біржах, у міжнародних фірмах та представництвах, в організаціях, які займаються адміністративною, соціальною, економічною та політичною діяльністю, в галузях культури, екології, медицини тощо, тобто там, де впроваджують й експлуатують комп’ютерні інформаційні системи та технології. Кваліфікацію бакалавра студенти одержують після чотирьох років навчання. Кваліфікацію магістра одержує бакалавр, що має схильність до наукової роботи та поглиблену теоретичну підготовку після півторарічного навчання.

Студенти Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій здобувають вищу освіту за такими спеціальностями:

 • 035 «Філологія»
  • прикладна лінгвістика;
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
  • інженерія програмного забезпечення;
 • 122 «Комп’ютерні науки» 
  • інформаційні управляючі системи;
  • інформаційні технології проектування;
  • системне проектування;
  • системи штучного інтелекту;
  • управління ІТ-проектами.
 • 124 «Системний аналіз»
  • системи і методи прийняття рішень;
 • 126 «Інформаційні системи технології»
  • інтелектуальні інформаційні технології
 • 186 «Видавництво та поліграфія»
  • комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв.

Спеціальність: 035 Філологія
Кваліфікація: бакалавр з філології (прикладної лінгвістики)
Тривалість навчання: 4 роки 
Освітня програма: прикладна лінгвістика
Мета освітньої програми: набуття знань, умінь і практичних навичок що пов’язані з комп’ютерною лінгвістикою, створенням алгоритмів для розпізнавання мовних моделей та лінгвістичної експертизи текстів, автоматизованим перекладом, створенням лексикографічних баз даних та словників

Інструментальні засоби та технології:

 • Високорівневі мови програмування: С, Java, Python
 • Мови Веб-технологій: HTML, PHP
 • Структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server
 • аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз: GATE, RapidMiner Text Mining
 • Фреймворки для обробки та аналізу відео і зображень: OpenCV, EmguCV
 • Інформаційні технології криптографічного і стенографічного захисту
 • Операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS
 • Інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Corel Draw

Фахові компетентності випускника:

 • Здатність використовувати теоретичні та фундаментальні знання в галузі прикладної лінгвістики для вивчення комп’ютерних систем і технологій, що опрацьовують лінгвістичні дані
 • Здатність розробляти програмне забезпечення використовуючи методи та технології об’єктно-орієнтованого програмування
 • Здатність використовувати технічні та програмні засоби реалізації інформаційних процесів; будувати алгоритми для розроблення прикладних програм, що опрацьовують лінгвістичні дані
 • Здатність застосовувати методи побудови концептуальної, логічної та фізичної моделей систем баз даних для прикладних програм, що опрацьовують лінгвістичні дані
 • Здатність застосування операційних систем (Windows, Unix тощо), системного програмного забезпечення, найбільш розповсюджених пакетів прикладних програм, інформаційних порталів Інтернет, володіння навичками комп’ютерного опрацювання інформації, створення корпусу бази даних з відповідним маркуванням та індексуванням

Фахівці з філології можуть працювати:

 • Перекладачами (усний синхронний, послідовний та письмовий переклад з англійської, німецької, японської мов)
 • Розробниками систем обробки тексту
 • Розробниками текстових редакторів, електронних словників
 • Web-дизайнерами
 • Локалізаторами програмного забезпечення
 • Дизайнерами інтерфейсу користувача
 • Тестувальниками програмного забезпечення
 • Верифікаторами, валідаторами 

Спеціальність: 121 інженерія програмного забезпечення
Галузь знань: 12 інформаційні технології
Кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст» 
Освітня програма: інженерія програмного забезпечення
Мета освітньої програми: набуття знань, умінь і практичних навичок що пов’язані з аналізом та формулюванням вимог, створенням, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.

Технології та інструментальні засоби:

 • Високорівневі мови програмування: С, С++, C#, Objective-C, Java, Python, Scheme, Prolog
 • Низькорівневі мови програмування: Аssembler
 • Інструментальні засоби розробки ПЗ: Microsoft Visual Studio, QT, Eclipse, Microsoft SQL Server, Embarcadero C++Builder, AxureRP, Keil uVision, Microsoft TFS, Git, SVN, Redmine, MPI, Visual Prolog, Dr.Racket, XCode, Xamarin, AutoIT, Selenium, IBM Rational Rose
 • Веб-технології: Microsoft ASP.NET, WCF, HTML/HTML5, CSS/CSS3, XML, REST/SOAP WS, JavaScript, PHP, Ruby
 • Фреймворки Веб-технологій: Spring, Hibernate, Bootstrap, AngularJS, jQuery, Rails, Ionic 2
 • Структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server, HyperSQL
 • Технології організації доступу до даних: Microsoft Ado.NET, Microsoft Entity Framework, Microsoft LINQ, Hibernate/JPA, ORM
 • Фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, Hadoop
 • Мережеві та хмарні технології: Cloud/SaaS, Azure, .NET Framework, AWS
 • Апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi, Intel Galileo, STM
 • Операційні середовища: Windows, Linux, Android, iOS, MacOS
 • Фреймворки для обробки та аналізу відео і зображень: OpenCV, OpenGL, Microsoft Silverlight, WPF
 • Інструментальні засоби обробки графіки: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Фахові компетентності випускника:

 • Аналізувати предметну область, розробляти, верифікувати і атестувати специфікації вимог до програмного забезпечення
 • Моделювати програмне забезпечення, проектувати програмні системи та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі, включаючи високорівневу архітектуру, архітектурні та поведінкові шаблони проектування, а також шаблони безпеки;
 • Управляти якістю програмного забезпечення та організовувати процеси тестування, верифікації та атестації програмного забезпечення
 • Володіти мережевими, розподіленими та хмарними технологіями, створювати програмні продукти, призначені для роботи в такому середовищі
 • Управляти проектами з розроблення програмного забезпечення та організовувати роботу колективів програмістів і управляти виконанням проектів з розроблення програмних систем
 • Застосовувати методи штучного інтелекту й машинного навчання для аналізу даних та створення спеціалізованого програмного забезпечення

Фахівці з інженерії програмного забезпечення можуть працювати:

 • Фахівцями з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Фахівцями з інформаційних технологій
 • Інженерами-програмістами, інженерами з якості програмних продуктів
 • Архітекторами програмних систем, архітекторами даних і знань
 • Бізнес аналітиками
 • Менеджерами проектів
 • Технічними лідерами команди розробників

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Галузь знань: 12 інформаційні технології
Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук
Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст» 

Освітні програми: 

 • Інформаційні управляючі системи;
 • Інформаційні технології проектування;
 • Системне проектування;
 • Системи штучного інтелекту;
 • Управління ІТ-проектами
 • Мета освітніх програм: Набуття знань, умінь і практичних навичок що пов’язані з комп’ютерним моделюванням та проектуванням складних об’єктів та систем, інформаційними технологіями проектування, структурними та об’єктно-орієнтованими підходами до проектування програмних систем та комплексів

Інструментальні засоби та технології*:

 • Високорівневі мови програмування: С, Objective-C, Java, Python, Ruby
 • Низькорівневі мови програмування: Аssembler, Perl
 • Мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP
 • Засоби створення експертних систем: ЕСLIPS, JESS
 • Структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server
 • Аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз: GATE, RapidMiner Text Mining
 • Візуалізація даних: Advizor Analyst, R, Visalix
 • Фреймворки для обробки та аналізу відео і зображень: OpenCV, EmguCV
 • Фреймворки інтелектуального аналізу та візуалізації: Weka, Octave
 • Фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO
 • Мережеві засоби:протоколи моделі OSI, архітектури мережевих систем
 • Апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi
 • Операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS
 • Інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Corel Draw
 • Інструментальні засоби та технології: Autocad, Autodesk 3ds Max, SolidWorks, Abaqus, Intelasence, Comsol, Ansys, Powersshape, Mathcad, Matlab, Компас.

*- кількість кредитів, відведених на вивчення тої чи іншої технології, залежить від освітньої програми

Фахові компетентності випускника:

 • Проектування та розроблення методів і засобів сучасних інформаційних технологій реальних об’єктів та процесів
 • Використання методології та технології проектування, супровід програмного забезпечення, підтримка життєвого циклу ПЗ
 • Застосування шаблонів проектування програмного забезпечення, документування з використанням UML діаграм
 • Розроблення структур реляційних і нереляційних баз даних, проектування систем баз даних для реалізації поставлених задач
 • Адміністрування систем керування базами даних
 • Застосовування та інтегрування знань і розумінь з інших інженерних галузей
 • Модернізація, реконструкція та налагодження систем на основі пристроїв Інтернету речей

Фахівці з комп’ютерних наук можуть працювати:

 • Аналітиками даних, інженерами Великих даних
 • Розробниками баз даних
 • Архітекторами програмного забезпечення
 • Розробниками серверних і клієнтських застосувань
 • Розробниками мобільних додатків,
 • Web-розробниками
 • Розробниками інтерфейсів програм
 • Інженерами-конструкторами
 • Інженерами-програмістами вбудованих систем

Спеціальність: 124 Системний аналіз
Галузь знань: 12 інформаційні технології
Кваліфікація: бакалавр зі системного аналізу
Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст» 
Освітня програма: системи і методи прийняття рішень
Мета освітньої програми: набуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для вирішення різноманітних завдань управління складними динамічними процесами різної природи засобами сучасних програмних комплексів і систем підтримки прийняття рішень

Інструментальні засоби та технології:

 • високорівневі мови програмування: С, Objective-C, Java, Python, Ruby
 • низькорівневі мови програмування: Аssembler, Perl
 • мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP
 • засоби створення експертних систем: ЕСLIPS, JESS
 • системи управління базами даних: Microsoft Ассess, Microsoft SQL Server, MySQL
 • аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз: GATE, RapidMiner Text Mining
 • візуалізація даних: Advizor Analyst, R, Visalix
 • фреймворки інтелектуального аналізу та візуалізації: Weka, Octave
 • фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO
 • мови і засоби проектування: Microsoft Project
 • операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS

Фахові компетентності випускника:

 • Використання теоретичних та фундаментальних знань в галузі системного аналізу для розроблення складних систем
 • Побудова моделей складних систем, дослідження їх для побудови проектів інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень
 • Розробка і впровадження моделей інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень засобами комп’ютерного моделювання
 • Здійснення вибору концептуальної моделі середовища інформаційної системи на основі математичних моделей і методів прийняття рішень
 • Параметризація компонентів середовища інформаційної системи, формування вимог відповідності інформаційної системи технічному завданню

Фахівці із системного аналізу можуть працювати:

 • Адміністраторами баз даних та даних, адміністраторами доступу
 • Аналітиками з комп’ютерних комунікацій
 • Аналітиками комп’ютерних систем
 • Аналітиками комп’ютерного банку даних
 • Аналітиками операційного та прикладного програмного забезпечення
 • Аналітиками програмного забезпечення та мультимедіа
 • Конструкторами комп’ютерних систем
 • Провідними програмістами, провідними фахівцями з програмного забезпечення
 • Інженерами-програмістами
 • Програмістами (база даних)
 • Інженерами із застосування комп’ютерів

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології
Галузь знань: 12 інформаційні технології
Кваліфікація: бакалавр з інформаційних систем та технологій
Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст»
Освітня програма: інтелектуальні інформаційні технології
Мета освітньої програми: набуття знань, умінь і практичних навичок проектування, розроблення інформаційних систем та їх програмного забезпечення, а також їх діагностики та тестування.

Інструментальні засоби та технології:

 • Високорівневі мови програмування: С, C++, Java, Python
 • Низькорівневі мови програмування: Аssembler
 • Мови Веб-технологій: XML, JavaScript
 • Структуровані та неструктуровані БД: MySQL, SQLite, Oracle, Cassandra, Hadoop, MongoDB, Elasticsearch, Neo4j, Redis
 • Системи моделювання: UML, BPMN
 • Інтегровані середовища розроблення (IDE): Eclipse, NetBeans, CLion, Visual Studio, WebStorm etc.
 • Набір засобів розроблення (SDK): JDK тощо
 • Середовища запуску програмних систем (RE): JRE тощо
 • Системи контролю версій (VCS): Git, Mercurial, SVN
 • Системи керування проектами (PMS): Jenkins, Bamboo, TeamCity, Github, Gitlab, Bitbucket, JIRA, Trello, Slack
 • Бібліотеки програмних компонентів та класів: Angular, jQuery, Spring, Hibernate, Guava, JPA, JMS, RMI, JSP, STL, BOOST, Qt, ActiveMQ, RabbitMQ, Kafka, ZeroMQ
 • Інструменти проектування і підтримки мереж: GNS3, Wireshark, NS2, PacketTracer
 • Системи управління контентом: Joomla, WordPress тощо
 • Середовища розгортання інформаційних систем: Puppet, Chef, Dockers, Vmware
 • Інструменти операційних систем: Bash, PowerShell
 • Мережні засоби: TCP/IP, Cacti, Nagios, DNS, DHCP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3
 • Апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi
 • Операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS

Фахові компетентності випускника:

 • Проектування, розроблення та тестувати інформаційних системи
 • Розроблення, розгортання та інтегрування інформаційно-комунікаційних підсистем інформаційної системи (іс)
 • Розроблення спеціалізованого програмного забезпечення іс
 • Розроблення програмно-апаратної підсистеми іс
 • Розроблення сховищ даних
 • Робота з середовищами розгортання та запуску інформаційних систем
 • Розроблення середовищ управління цифровим контентом, систем збору та формування інформації

Фахівці з інформаційних систем та технологій можуть працювати:

 • Розробниками програмних інформаційних систем: проектування інформаційних систем, розробка та супровід підсистеми інформаційної безпеки, робота з середовищами та засобами розроблення ІСТ, робота з мережними технологіями
 • Розробниками програмно-апаратних інформаційних систем: проектування інформаційних систем, розроблення програмно-апаратних засобів і систем, робота з мережними технологіями, робота зі системами збирання та формування інформації
 • DevOps фахівцями: інтегрування та тестування інформаційних систем, розгортання інформаційних систем, контроль (моніторинг) та діагностика функціонування інформаційних систем, моніторинг вразливостей інформаційних систем, робота з сховищами даних, робота з операційними системами та їх інструментами, робота з середовищами розгортання та запуску інформаційних систем, робота з мережними технологіями
 • Фахівцями з підтримки інформаційних систем — support engineer

 

Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія

Галузь знань: 18 виробництво та технології
Кваліфікація: бакалавр з видавництва та поліграфії
Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі окр «молодший спеціаліст»
Освітня програма: комп’ютерні технології та системи видавничо- поліграфічних виробництв
Мета освітньої програми: набуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для володіння сучасними інформаційними технологіями, технологіями 2d і 3d комп’ютерного дизайну, створення друкованих та електронних видань і здатність управляти видавничо-поліграфічними підприємствами, відділами реклами, електронної продукції на підприємствах, організаціях та установах

Інструментальні засоби та технології:

 • Засоби веб-верстки: HTML5 / CSS3
 • Мови програмування: С, С++, Java, Pyton, JavaScript, JQuery
 • Структуровані та неструктуровані БД, мови запитів: SQL, Transact-SQL
 • Інтелектуальний аналіз даних: R
 • 2D і 3D комп’ютерна графіка: OpenGL, 3DMax
 • Нейромережні технології криптографічного і стенографічного захисту,
 • Мережеві засоби: протоколи моделі OSI, архітектури мережевих систем,
 • Системне програмування операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS
 • Засоби спектрофотометричного контролю: Gretag Macbeth
 • Інструментальні засоби опрацювання графіки: Photoshop, Illustrator, Corel Draw 
 • Інструментальні засоби верстання: Adobe InDesign, QuarkXPress, LaTex та програмні засоби верстання пiд Linux (Lyx, Scribus)
 • Інструментальні засоби типографіки: Font Lab
 • Професійна додрукарська підготовка для друкованих та електронних видань: Adobe Acrobat, QuiteImposing

Фахові компетентності випускника:

 • Організація, конфігурування та розроблення Web-систем, використовуючи принципи розподілених та гіпертекстових систем
 • Створення та ведення бізнесу в області комп’ютерного дизайну та управління підприємствами, організація та документальне оформлення процесів створення та ведення бізнесу
 • Організація колективної роботи з оформлення, перетворення та обробки мультимедійних даних за допомогою офісних додатків та сучасних хмарних сервісів
 • Розроблення інтерактивних документів, елементів веб-сайтів та додатків з використанням різних видів анімації
 • Застосовування основ художньої композиції та графічного дизайну при розробці мультимедійних та друкованих видань

Фахівці з видавництва та поліграфії можуть працювати:

 • Web-дизайнерами,
 • Web-програмістами
 • Програмістами
 • 3D-проектувальниками
 • Фахівцями з комп’ютерної верстки
 • Flash-дизайнерами
 • Фахівцями з інформаційного забезпечення рекламної діяльності
Оновлено 1 рік тому