Ознайомча інформація про інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) готує висококваліфікованих фахівців для сучасних та майбутніх потреб суспільства. Він є одним із
найпотужніших у Національному університеті «Львівська політехніка».

Головними структурними складовими інституту є сім випускових кафедр:

 • Автоматизованих систем управління (АСУ);
 • Інформаційних систем та мереж (ІСМ);
 • Інформаційних технологій видавничої справи (ІТВС);
 • Прикладної лінгвістики (ПЛ);
 • Програмного забезпечення (ПЗ);
 • Систем автоматизованого проектування (САП);
 • Систем штучного інтелекту (СШІ).

Навчальний процес на випускових кафедрах забезпечують понад 200 викладачів, серед них 27 професорів, 24 доктори та 83 кандидати наук. Матеріально-технічна база підготовки фахівців — двадцять чотири комп’ютерні лабораторії та три спеціалізовані навчально-наукові лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. Студентам надається безкоштовний доступ до мережі Інтернет. Навчання ведеться на денній та заочній формах. Підготовка іноземних громадян на всіх освітньо- кваліфікаційних рівнях здійснюється на договірних засадах. При інституті плідно працює аспірантура та докторантура для підготовки кваліфікованих наукових кадрів.

Випускники інституту можуть працювати в науково-дослідних, науково-виробничих, проектно-конструкторських, виробничих, торговельних, консультаційних, комерційних, банківських установах різних форм власності, у страхових компаніях, на біржах, у міжнародних фірмах та представництвах, в організаціях, які займаються адміністративною, соціальною, економічною та політичною діяльністю, в галузях культури, екології, медицини тощо, тобто там, де впроваджують й експлуатують комп’ютерні інформаційні системи та технології. Кваліфікацію бакалавра студенти одержують після чотирьох років навчання. Кваліфікацію магістра одержує бакалавр, що має схильність до наукової роботи та поглиблену теоретичну підготовку після півторарічного навчання.

Студенти Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій здобувають вищу освіту за такими спеціальностями:

 • 035 «Філологія»
  • прикладна лінгвістика;
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
  • інженерія програмного забезпечення;
 • 122 «Комп’ютерні науки» (Обчислювальний інтелект смарт-систем)
  • Обчислювальний інтелект смарт-систем;
 • 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
  • Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв;
 • 122 «Комп’ютерні науки» (Системи штучного інтелекту)
  • Системи шучного інтелекту;
 • 124 «Системний аналіз»
  • системний аналіз;
 • 124 «Системний аналіз» (Управління ІТ- продуктами)
  • управління ІТ- продуктами;
 • 126 «Інформаційні системи технології»
  • розподілені інформаційні технології;
 • 186 «Видавництво та поліграфія»
  •  видавництво та поліграфія.

Спеціальність: 035 «Філологія»

Кваліфікація: бакалавр з філології (прикладна лінгвістика)

Тривалість навчання: 4 роки 

Освітня програма: «Філологія (прикладна лінгвістика)

Мета освітньої програми: Надати студентам необхідні теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Філологія». Підготувати студентів до успішного засвоєння наступних (магістерських) програм.

Інструментальні засоби та технології:

 • Використання сучасних комп’ютерних засобів та програмного забезпечення.
 • Використання віртуального навчального середовища Національного університету «Львівська політехніка» та авторських розробок професорсько-викладацького складу, а саме: підручників та навчальних посібників з грифом МОН України; підручників та навчальних посібників з грифом Вченої ради НУ «Львівська політехніка».

Фахові компетентності випускника:

 • Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
 • Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
 • Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється).
 • Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
 • Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.
 • Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту
 • (залежно від обраної спеціалізації).
 • Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання
 • професійних завдань.  Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
 • Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
 • Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
 • Здатність до організації ділової комунікації.
 • Здатність використовувати теоретичні та фундаментальні знання в галузі прикладної лінгвістики для вивчення комп’ютерних систем і технологій, що опрацьовують лінгвальні дані.
 • Здатність розуміти та уміло використовувати лінгвістичні, математичні та числові методи в професійній галузі.
 • Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (мови програмування, пакети) для проведення лінгвістичних та методологічних
 • досліджень.

Фахівці з прикладної лінгвістики можуть працювати:

 • у сфері інформаційних технологій, комунікації та управління ІТ-проектами,
 • видавничій сфері,
 • діяльності бібліотек,
 • перекладацьких агенціях,
 • державних установах, консультуванні.

Спеціальність:121.Інженерія програмного забезпечення

Кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Тривалість навчання: 4 роки 

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення

Мета освітньої програми: Забезпечити студентам набуття компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю
«Інженерія програмного забезпечення» та продовження навчання на другому рівні вищої освіти за магістерськими програмами в галузі знань «Інформаційні
технології».

Інструментальні засоби та технології:

 • Microsoft Visual Studio 2022 Community Edition/ С, C#, C++, HTML, JavaScript, TypeScript, Python,
 • Qt/ C++,
 • JetBrains IntelliJ IDEA/Java,
 • Visual Studio Code/ C#,
 • Angular,
 • React,
 • CSS, PHP,
 • LAMP, WAMP, MAMP,
 • NODE.JS, Microsoft SQL Server (Developer edition), SQL Server Management Studio, SQL Server Data Tools (SSDT) for Visual Studio,
 • Azure, AWS,
 • ERWin, ProcessModeler, DataModeler, Aris Express, BisagiModeler/ SADT, UML, IDEF0, IDEF3, DFD, BPMN2, ARIS,
 • BitTracker, Postman, Selenium,
 • Jira,
 • Keil uVision,
 • STM32CubeIDE,
 • Multisim Live,
 • C++ ReSharper,
 • Unreal Engine, Blueprints,
 • DrRacket,
 • SWI-Prolog, Visual Prolog,
 •  Figma,
 • 3Ds Max, Synfig Studio, Lightworks,
 • OpenGL,
 • Adobe Illustrator,
 • Microsoft 365,
 • diagrams.net, IBM Rational Rose/ UML.

Фахові компетентності випускника:

 • Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги.
 • Здатність приймати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування.
 • Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.
 • Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, технічним завданням та стандартами.
 • Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу.
 • Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки).
 • Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання
 • даних.
 • Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення.
 • Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності .
 • Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього життя.
 • Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення.
 • Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності, загальної функціональності і надійності програмного забезпечення.
 • Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення.
 • Здатність до алгоритмічного та логічного мислення.
 • Здатність демонструвати розуміння принципів побудови і функціонування обчислювальних систем та комп'ютерних мереж для врахування їх особливостей при розробці програмного забезпечення, що функціонує на різних платформах.
 • Здатність демонструвати розуміння наукових та математичних принципів, що лежать в основі інформаційних технологій.

Лінія 01. «Програмування вбудованих систем та Інтернет речей»

 • Здатність аналізувати та вибирати доцільні периферійні пристрої на підставі їхніх технічних характеристик і принципів функціонування, а такожвимог до вбудованих систем.
 • Здатність зчитувати, аналізувати та опрацьовувати сигнали вбудованих систем з використанням сучасних апаратно-програмних засобів.
 • Розуміння особливостей проектування та створення ефективних крос-платформних мобільних застосунків.
 • Здатність враховувати апаратно-програмні обмеження вбудованих систем і професійних стандартів при розробленні і відлагоджуванні ефективного мікро програмного забезпечення.
 • Здатність забезпечувати взаємодію складових компонентів вбудованих систем, зокрема в концепції Інтернету речей.
 • Здатність проектувати та реалізовувати обчислювальні мережі зі вбудованих систем.
 • Здатність забезпечувати якість вбудованого програмного забезпечення.

Лінія 02 «Програмування мультимедіа та ігор»

 • Здатність продемонструвати знання і розуміння елементів теорії алгоритмів, необхідних для створення комп’ютерних ігор.
 • Здатність застосовувати методи штучного інтелекту й машинного навчання для створення спеціалізованого програмного забезпечення мультимедіа та ігор.
 • Здатність вирішувати задачі математичного моделювання для створення та налаштування реалістичних сцен тривимірної графіки.
 • Здатність застосовувати методи опрацювання мультимедійної інформації.
 • Здатність застосовувати принципи та найкращі практики створення комп’ютерних ігор.
 • Здатність використовувати технології віртуальної та доповненої реальностей для ігрового програмного забезпечення.
 • Розуміння принципів та алгоритмів опрацювання зображень та комп’ютерного зору, та здатність застосовувати спеціалізовані алгоритми та структури даних для конструювання програмного забезпечення опрацювання зображень та комп’ютерного зору.

Лінія 03 «Інженерія даних і знань»

 • Здатність продемонструвати знання для дослідження впливу факторів на дані результатів, експериментів з використанням дисперсійного аналізу, встановлення зв’язку між даними з використанням кореляційного та регресійного аналізу.
 • Здатність продемонструвати поглиблені знання принципів, методів та засобів побудови сховищ даних різних моделей.
 • Розуміння особливостей проектування та створення застосувань (додатків) інтеграції даних у сховища даних.
 • Розуміння базових методів хмарних обчислень в інженерії даних.
 • Здатність застосовувати методи штучного інтелекту й машинного навчання для аналізу даних та створення спеціалізованого програмного забезпечення.
 • Розуміння фундаментальних основ декларативного програмування для символьного опрацювання даних.
 • Здатність продемонструвати знання про моделі даних та Business Intelligence системи для створення програмного забезпечення зберігання, видобування та опрацювання даних.

Фахівці з інженерії програмного забезпечення можуть працювати:

 • інженер програмного забезпечення;
 • архітектор програмного забезпечення;
 • інженер даних;
 • розробник відеоігор та застосунків з vr та ar4
 • розробник програмного забезпечення для вбудованих систем;
 • інженер з якості програмного забезпечення;
 • тестувальник;
 • інженер з вимог;
 • ui/ux-дизайнер;
 • менеджер програмних проектів.

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)

Кваліфікація: бакалавр із комп’ютерних наук за спеціалізацією «Обчислювальний інтелект смарт-систем»

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

Освітня програма: Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем).

Мета освітньої програми: Розроблення та дослідження систем розумне підприємство, розумний будинок, розумне місто, розумні мережі, тощо. Використання методів обчислювального інтелекту в мобільних робототехнічних системах та системах доповненої реальності. Використання обчислювального
інтелекту в ієрархічних інтегрованих АСУ.

Інструментальні засоби та технології:

 • високорівневі мови програмування: С, Objective-C, Java, Python, Ruby;
 • низькорівневі мови програмування: Аssembler, Perl;
 • мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP;
 • засоби створення експертних систем: ЕСLIPS, JESS;
 • структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server;
 • аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз: GATE, RapidMiner Text Mining;
 • візуалізація даних: Advizor Analyst, R, Visalix;
 • фреймворки для обробки та аналізу відео і зображень: OpenCV, EmguCV;
 • фреймворки інтелектуального аналізу та візуалізації: Weka, Octave;
 • фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO;
 • мережеві засоби:протоколи моделі OSI, архітектури мережевих систем;
 • апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi;
 • операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS;
 • інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Corel Draw;
 • інструментальні засоби та технології: Autocad, Autodesk 3ds Max, SolidWorks, Abaqus, Intelasence, Comsol, Ansys, Powersshape, Mathcad, Matlab, Компас.

Фахові компетентності випускника:

 • проектування та розроблення методів і засобів сучасних інформаційних технологій реальних об’єктів та процесів;
 • використання методології та технології проектування, супровід програмного забезпечення, підтримка життєвого циклу ПЗ;
 • застосування шаблонів проектування програмного забезпечення, документування з використанням UML діаграм;
 • розроблення структур реляційних і нереляційних баз даних, проектування систем баз даних для реалізації поставлених задач;
 • адміністрування систем керування базами даних;
 • застосовування та інтегрування знань і розумінь з інших інженерних галузей;
 • модернізація, реконструкція та налагодження систем на основі пристроїв Інтернету речей.

Фахівці з комп’ютерних наук можуть працювати:

 • аналітиками даних, інженерами Великих даних;
 • розробниками баз даних;
 • архітекторами програмного забезпечення;
 • розробниками серверних і клієнтських застосувань;
 • розробниками мобільних додатків;
 • Web-розробниками;
 • розробниками інтерфейсів програм;
 • інженерами-конструкторами;
 • інженерами-програмістами вбудованих систем.

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки (Проєктування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)

Кваліфікація: бакалавр із комп’ютерних наук за спеціалізацією “Проєктування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв”

Тривалість навчання: 4 роки 

Освітня програма: Комп'ютерні науки (Проєктування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)

Мета освітньої програми: підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інтелектуальних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих, екологічних , соціально-економічних систем у різних галузях людської діяльності та виробництва ;бути готовими до продовження навчання за магістерськими програмами в галузі знань “Інформаційні технології”.

Інструментальні засоби та технології:

 • сучасні мови, технології та платформи програмування(С/С++, Objective-C, Java, Python, C#,.NET); 
 • технології WEB-розробки (HTML5, XML, JavaScript, PHP ,CSS3, Django/Flask, Bootstrap, MySQL/SQlite);
 • технології та методи системного проектування (Autocad, 3Ds Max, Solidworks, Abaqus, Intelasence, Comsol, Ansys, Powersshape) ; 
 • технології комп’ютерної графіки та візуалізації даних; CASE-технології; 
 • розподілені і паралельні обчислювальні системи (Spark, CLUTO, CUDA, MPI); 
 • комп’ютерні мережі; мобільні та хмарні технології; 
 • апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi ;
 • технології доповненої реальності; 
 • cтруктуровані та неструктуровані БД( MySQL, Microsoft SQL Server); 
 • операційні системи (Windows,  Linux, Ubunto ,Android, IOS).

Обладнання навчально-наукових лабораторїй і Центру 3D моделювання та прототипування інтелектуальних пристроїв сучасні мультимедійні ПК - PrimePC:

 • Solo3D- (iH4tu) MCI  H410M PRO-E, 3D ПРИНТЕРИ FLASHFORGE CREATOR PRO;
 • 3D принтери - Prusa I3, FLASHFORGE CREATOR PRO;
 • плотери HP DESIGN JET T795 44 ;
 • окуляри віртуальної реальності Oculus Quest,
 • 3D-Cканери Shining3D EinScan-SE;
 • станок гравірувальний, станок фрезерний з ЧПК;
 • лазерний верстат GLMaster 4040 ;
 • лазерний гравер діод.

Фахові компетентності випускника:

 • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
 • Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування 
 • Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо.
 • Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.
 • Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.
 • Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії.
 • Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики. 
 • Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів. 
 • Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління. 
 • Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах. 
 • Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника. 9 
 • Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач. 
 • Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення. 
 • Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж. 
 • Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 
 • Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування функціональних моделей організаційноекономічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проектування. 
 • Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.
 • Здатність до системного аналіз архітектури організації та її ІТ- інфраструктури, планування інформаційної системи.
 • Здатність використовувати мови програмування, опису інформаційних ресурсів, специфікацій, інструментальні засоби, бібліотеки, фреймворки та технології під час проектування та створення інформаційних систем

Програма передбачає три професійні  лінії підготовки: 

Лінія 01 - програмування інтелектуальних систем та пристроїв.

 • Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та реалізовувати ітерації життєвого циклу програмування інтелектуальних систем та пристроїв
 • Здатність використовувати мови програмування, опису інформаційних ресурсів, специфікацій, інструментальні засоби, бібліотеки, фреймворки та технології під час проектування та створення інтелектуальних систем та пристроїв; 
 • Здатність адмініструвати системи автоматизованого проектування інтелектуальних систем та пристроїв та вміти розробляти технічну документацію на об’єкт, який проектується; 
 • Здатність використовувати стандартні протоколи та програмно-апаратні засоби локальних та глобальних обчислювальних мереж для проектування та ефективного функціонування інформаційних систем.

Лінія 02 -проектування інтелектуальних систем та пристроїв.

 • Здатність використовувати методи та засоби сучасних інформаційних технологій для проектування інтелектуальних систем та пристроїв та вміння використовувати їх на практиці;
 • Здатність використовувати знання методів побудови систем із самоорганізацією та самонавчанням та вміння застосовувати для проектування інтелектуальних систем та пристроїв ;
 • Здатність використовувати знання методів математичного моделювання та вміння використовувати їх для автоматизованого проектування інтелектуальних систем та пристроїв. 
 • Здатність використовувати під час проектування базові технології інтернети речей, зокрема, індустрію 4.0, промисловий інтернет речей, machine learning, а також віртуальну і доповнену реальність. 

Лінія 03 - системне проектування.

 • Здатність використовувати знання теоретичних основ системного проектування складних об’єктів та вміння використовувати їх на практиці; 
 • Здатність використовувати знання методів побудови систем із самоорганізацією та самонавчанням та вміння застосовувати їх в системному проектуванні;
 • Здатність використовувати знання методів синтезу та оптимізації і вміння використовувати їх при автоматизованому проектуванні складних об’єктів та систем; Здатність використовувати знання методів геометричного моделювання в автоматизованому проектуванні складних об’єктів і систем у різних галузях.

Фахівці з спеціальності  Комп'ютерні науки (Проєктування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)  можуть працювати:

 • розробниками програмного забезпечення для інтелектуальних , програмно-апаратних та вбудованих систем.
 • фахівцями з проектування мікро-електромеханічних і робототехнічних систем  та пристроїв 
 • інженерами з розроблення  та впровадження інтелектуальних систем  і пристроїв
 • архітекторами програмних систем  , фахівцями  з розроблення  та тестування програмного забезпечення
 • системними програмістами .
 • розробниками та адміністраторами баз даних.
 • devops фахівцями .
 • спеціалістами з хмарної обробки даних.
 • web-фахівцями (front end, back end, full stack)
 • фахівцями з  computer vision engineer
 • розробниками мобільних додатків.
   

Спеціальність: 122. Комп’ютерні науки (Системи штучного інтелекту)

Кваліфікація: бакалавр із комп’ютерних наук за спеціалізацією “Системи штучного інтелекту” 

Тривалість навчання: 4 роки 

Освітня програма: 122 Комп’ютерні науки (системи штучного інтелекту)

Мета освітньої програми: набути фахових навичок, необхідних для проектування, розробки та експлуатації програмних рішень із застосуванням штучного інтелекту.

Інструментальні засоби та технології:

 • Python (numpy, pytorch…)
 • C++/Java
 • Scala
 • DB (PostreSQL, MySQL, Mongo DB)

Фахові компетентності випускника:

 1. Для лінії інтелектуального аналізу даних:
  • здатність формулювати нові гіпотези, шукати та візуалізувати приховані залежності даних, використовуючи методи штучного інтелекту;інтелекту;
  • здатність ефективно вибирати належні напрями і відповідні методи для розв’язування задач аналізу даних в області інформаційних технологій та штучного інтелекту;
  • здатність аналізувати неструктуровані дані, шукати залежності з використанням методів штучного інтелекту, 
  • здатність використовувати знання основ цифрової обробки сигналів та вміння використовувати їх при проектуванні систем технічного зору, опрацюванні мовних сигналів, аналізі та синтезі зображень. 
 2. Для лінії MLOps:
  • Здатність автоматично розгортати системи різного рівня;
  • Здатність аналізувати дані великого розміру, розробляти архітектурні рішення для великих даних;
  • Здатність розгортати та адмініструвати системи на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, системи розподіленої обробки великих наборів даних на кластерах стандартних серверів, у тому числі хмарних;
  • Здатність розробляти середовище та компоненти MLOps рішень.
 3. Для лінії прикладного програмного забезпечення:
  • Здатність оцінювати та забезпечувати якість програмного коду;
  • Здатність здійснювати аналіз та управління вимогами до програмного забезпечення та обґрунтовано обирати  найбільш ефективну парадигму та методологію створення програмного продукту га основі вимог замовника;
  • Здатність здійснювати проектування та розробляти архітектуру програмних додатків у інформаційних системах;
  • Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника.
 4. Для лінії штучного інтелекту в робототехніці:
  • Здатність до програмування прикладних роботизованих систем.

Спеціальність: 124.Системний аналіз

Кваліфікація: бакалавр зі системного аналізу

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі ОКР «Молодший спеціаліст» 

Освітня програма: Системний аналіз

Мета освітньої програми: набуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання комплексного аналізу, прогнозування, проектування та ухвалення рішень в складних системах різної природи на основі системної методології математичними методами і програмними засобами з використанням сучасних інформаційних технологій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу для розв’язування проблем у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній та політичній сферах, глобальних та локальних екологічних проблемах та народному господарстві в цілому.

Інструментальні засоби та технології:

 • високорівневі мови програмування: С, Objective-C, Java, Python, Ruby
 • мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP
 • засоби створення експертних систем: ЕСLIPS, JESS
 • системи управління базами даних: Microsoft Ассess, Microsoft SQL Server, MySQL
 • аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз: GATE, RapidMiner Text Mining
 • візуалізація даних: Advizor Analyst, R, Visalix
 • фреймворки інтелектуального аналізу та візуалізації: Weka, Octave
 • фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO
 • мови і засоби проектування: Microsoft Project
 • операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS

Фахові компетентності випускника:

 • Здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем.
 • Здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів.
 • Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів.
 • Здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремлювати в них стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними.
 • Здатність формулювати задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування.
 • Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань.
 • Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення.
 • Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі.
 • Здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати дані, отримані в них.
 • Здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід/

Фахівці із системного аналізу можуть працювати:

 • бізнес-аналітиками;
 • аналітиками даних;
 • аналітиками з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітиками комп’ютерних систем;
 • аналітиками комп’ютерного банку даних;
 • аналітиками операційного та прикладного програмного забезпечення;
 • аналітиками програмного забезпечення та мультимедіа;
 • конструкторами комп’ютерних систем;
 • провідними програмістами, провідними фахівцями з програмного забезпечення;
 • інженерами-програмістами

Спеціальність: 124. Системний аналіз (Управління ІТ продуктами)

Кваліфікація: бакалавр зі системного аналізу

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі ОКР «Молодший спеціаліст» 

Освітня програма: Управління ІТ продуктами

Мета освітньої програми: набуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання комплексного аналізу, прогнозування, проектування та ухвалення рішень в складних системах різної природи на основі системної методології математичними методами і програмними засобами з використанням сучасних інформаційних технологій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу, методики промоційного аналізу для розв’язування проблем у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній та політичній сферах, глобальних та локальних екологічних проблемах та народному господарстві в цілому.

Інструментальні засоби та технології:

 • високорівневі мови програмування: С, Objective-C, Java, Python, Ruby
 • мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP
 • засоби створення експертних систем: ЕСLIPS, JESS
 • системи управління базами даних: Microsoft Ассess, Microsoft SQL Server, MySQL
 • аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз: GATE, RapidMiner Text Mining
 • візуалізація даних: Advizor Analyst, R, Visalix
 • фреймворки інтелектуального аналізу та візуалізації: Weka, Octave
 • фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO
 • мови і засоби проектування: Microsoft Project
 • операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS
 • засоби комунікації, які використовуються для спілкування та обміну робочими матеріалами: Google Drive, Slack, Telegram, Microsoft Teams etc

Фахові компетентності випускника:

 • Здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем.
 • Здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів.
 • Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів.
 • Здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремлювати в них стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними.
 • Здатність формулювати задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування.
 • Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань.
 • Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення.
 • Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі.
 • Здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати дані, отримані в них.
 • Здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід
 • Здатність вести переговори та здійснювати публічні виступи.
 • Здатність організовувати та вести ІТ-бізнес в ринкових умовах.
 • Здатність працювати в командах, здійснювати організацію процесу колективного вирішення проблем у групі (фасилітація), працювати в конфліктних ситуаціях. 
 • Здатність налагоджувати процеси ІТ-продажів та маркетингової діяльності компанії.
 • Здатність аналізувати ринкові тенденції, ефективно визначати продуктову та маркетингову стратегію ІТ продуктів.

Фахівці із управління ІТ продуктами можуть працювати:

 • software product manager (менеджер продуктів у сфері інформаційних технологій) – фахівець з управління життєвим циклом продуктів в області інформаційних технологій за допомогою організації їх створення, виведення на ринок, просування, продажів, підтримки, розвитку і виведення з ринку з метою досягнення, підтримки і зростання їх успішності.
 • business analyst (бізнес-аналітик - фахівець, що використовує методи бізнес-аналізу для аналітики потреб діяльності організацій з метою визначення проблем бізнесу і пропозиції їхнього розв'язку)
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку іт
 • професіонал у сфері маркетингу іт продуктів та інноваційної діяльності в галузі іт
 • аналітиками даних
 • аналітиками з комп’ютерних комунікацій
 • аналітиками програмного забезпечення та мультимедіа

Спеціальність: 126. Інформаційні системи та технології 

Кваліфікація: бакалавр з інформаційних систем та технологій

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

Освітня програма: Розподілені інформаційні системи та технології

Мета освітньої програми: набуття теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Інструментальні засоби та технології:

 • Високорівневі мови програмування: С, C++, Java, Python;
 • Низькорівневі мови програмування: Аssembler;
 • Мови Веб-технологій: XML, JavaScript;
 • Структуровані та неструктуровані БД: MySQL, SQLite, Oracle, Cassandra, Hadoop, MongoDB, Elasticsearch, Neo4j, Redis;
 • Системи моделювання: UML, BPMN;
 • Інтегровані середовища розроблення (IDE): Eclipse, NetBeans, CLion, Visual Studio, WebStorm etc.;
 • Набір засобів розроблення (SDK): JDK тощо;
 • Середовища запуску програмних систем (RE): JRE тощо;
 • Системи контролю версій (VCS): Git, Mercurial, SVN;
 • Системи керування проектами (PMS): Jenkins, Bamboo, TeamCity, Github, Gitlab, Bitbucket, JIRA, Trello, Slack;
 • Бібліотеки програмних компонентів та класів: Angular, jQuery, Spring, Hibernate, Guava, JPA, JMS, RMI, JSP, STL, BOOST, Qt, ActiveMQ, RabbitMQ, Kafka, ZeroMQ;
 • Інструменти проектування і підтримки мереж: GNS3, Wireshark, NS2, PacketTracer;
 • Системи управління контентом: Joomla, WordPress тощо;
 • Середовища розгортання інформаційних систем: Puppet, Chef, Dockers, Vmware;
 • Інструменти операційних систем: Bash, PowerShell;
 • Мережні засоби: TCP/IP, Cacti, Nagios, DNS, DHCP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3;
 • Апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi;
 • Операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS.

Фахові компетентності випускника:

 • здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його предметну область.
 • здатність застосовувати стандарти в області інформаційних  систем та технологій при розробці функціональних профілів, побудові та інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури організації.
 • здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, інтернету речей (іот), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними.
 • здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші).
 • здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних систем.
 • здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та обов’язків.
 • здатність застосовувати інформаційні технології у ході створення,  впровадження  та  експлуатації  системи менеджменту якості та оцінювати витрати на її розроблення та забезпечення.
 • здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформаційних систем та технологій протягом їх життєвого циклу.
 • здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції.
 • здатність вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та супроводжування інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації.
 • здатність до аналізу, синтезу  і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і методів.
 • здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні інтернет).
 • здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експериментальних даних і отриманих рішень.
 • здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах).
 • здатність організовувати командну роботу з аналізу, проектування та створення інтелектуальних інформаційних технологій.
 • здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів штучного інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач.
 • здатність проектувати інформаційні системи та технології з урахуванням особливостей бізнес-архітектури, технологічної архітектури для об’єднання і синхронізації функціональних і бізнес-потреб організації з можливостями інтелектуальних інформаційних технологій в умовах підвищення їх складності.

Фахівці з інформаційних систем та технологій можуть працювати:

 • розробниками програмних інформаційних систем: проектування інформаційних систем, розробка та супровід підсистеми інформаційної безпеки, робота з середовищами та засобами розроблення іст, робота з мережними технологіями;
 • розробниками програмно-апаратних інформаційних систем: проектування інформаційних систем, розроблення програмно-апаратних засобів і систем, робота з мережними технологіями, робота зі системами збирання та формування інформації;
 • devops фахівцями: інтегрування та тестування інформаційних систем, розгортання інформаційних систем, контроль (моніторинг) та діагностика функціонування інформаційних систем, моніторинг вразливостей інформаційних систем, робота з сховищами даних, робота з операційними системами та їх інструментами, робота з середовищами розгортання та запуску інформаційних систем, робота з мережними технологіями;
 • фахівцями з підтримки інформаційних систем — support engineer.

Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія

Кваліфікація: бакалавр з видавництва та поліграфії

Тривалість навчання: 4 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

Освітня програма: видавництво та поліграфія

Мета освітньої програми: набуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для володіння сучасними інформаційними технологіями, технологіями 2d і 3d комп’ютерного дизайну, створення друкованих та електронних видань і здатність управляти видавничо-поліграфічними підприємствами, відділами реклами, електронної продукції на підприємствах, організаціях та установах.

Інструментальні засоби та технології:

 • програми комп'ютерної верстки: QuarkXPress, Adobe InDesign, Microsoft Publisher, Apple Pages;
 • графічні редактори: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma, Axure;
 • програми 3D-моделювання: Blender, 3ds Max;
 • HTML5, CSS3, JavaScript;
 • програмне середовище Adobe Animate, Adobe After Effects, Adobe Acrobat, модуль програми Adobe Acrobat Quite Imposing Plus;
 • середовище Easel.ly, Canva, Genial.ly;
 • високорівневі мови програмування: С, Objective-C, Java, Python;
 • операційні середовища: Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS;
 • надбудоваPower Query, Power View, 3D Map;
 • сервіс MS Power ВІ.

Фахові компетентності випускника:

 • Здатність організовувати колективну роботу з оформлення, перетворення та обробки мультимедійних даних за допомогою офісних додатків та сучасних хмарних сервісів;
 • Здатність до застосовування графічних редакторів для поліпшення якості зображень та підготовки зображень для публікації в web;
 • Здатність розробляти інтерактивні документи, елементи веб-сайтів та додатки з використанням різних видів анімації.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення стосовно процесів, притаманних всім етапам виробництва друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії.
 • Здатність застосовувати відповідні математичні і технічні методи та комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань видавництва та поліграфії.
 • Здатність застосовувати принципи оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової та відеоінформації та особливостей її використання для виготовлення друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії.
 • Здатність робити оптимальний вибір технологій, матеріалів, обладнання, апаратно-програмного забезпечення, методів і засобів контролю для проектування технологічного процесу виготовлення друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії.
 • Здатність проектувати структуру, конструкцію та дизайн друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії, використовуючи сучасне програмне та апаратне забезпечення, з урахуванням вимог до результату, наявних ресурсів та обмежень.
 • Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні, правові та комерційні чинники, що впливають на реалізацію технічних рішень у видавництві та поліграфії.
 • Здатність ухвалювати ефективні техніко-економічні рішення стосовно реалізації конкретного проекту видавничо-поліграфічної діяльності в рамках видавничих, виробничих планів підприємства; розроблення нормативної та технічної документації виробничого процесу виготовлення продукції.
 • Здатність планувати й організовувати виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування, розповсюдження продукції у видавництві та поліграфії з урахуванням особливостей вирішуваної проблеми
 • Здатність розробляти колірні рішення та формувати гармонійні колірні сполучення для мультимедійної та поліграфічної продукції, здійснювати тонову та колірну корекцію зображень, працювати з системою керування кольором в процесах комп’ютерного та друкарського кольоровідтворення;

Фахівці з видавництва та поліграфії можуть працювати:

 • UI/UX-дизайнерами;
 • Web-дизайнерами;
 • Web-програмістами;
 • програмістами;
 • 3D-проектувальниками;
 • фахівцями з комп’ютерної верстки;
 • дизайнерами пакування;
 • Flash-дизайнерами;
 • фахівцями з додрукарської підготовки;
 • фахівцями з інформаційного забезпечення рекламної діяльності.
Оновлено 1 рік 2 місяці тому