Навчальний процес

Враховуючи зростання потреб виробничих та господарських структур, органів місцевого та державного управління, навчальних закладів у вмінні:

 • Проведення комплексної економічної діагностики діяльності підприємства;
 • Економічного обґрунтування рішень щодо господарської ефективності діяльності підприємства;
 • Розробки заходів щодо економічного розвитку підприємства;
 • Виявляти резерви економічного розвитку підприємства;
 • Виконувати розрахунки економічної ефективності впровадження нової техніки та технології;
 • Обирати адекватні методики проведення науково-дослідних робіт;
 • Обґрунтовувати планові рішення;
 • Здійснювати прогнозування економічно-господарського розвитку виробничих та господарських структур,

виникає обґрунтована необхідність створення і розвитку системи підготовки фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства» кафедрою економіки підприємства та інвестицій.

Навчальний процес на кафедрі враховує актуальні вимоги і потреби ринку праці у сфері економіки, ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері економіки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Маючи значний науковий та навчально-методичний потенціал, кафедра на належному рівні готує висококваліфікованих фахівців і вносить належний вклад у розвиток економіки України.

Рівні вищої освіти, спеціальності, спеціалізації

Кафедра економіки підприємства та інвестицій здійснює підготовку фахівців:

 • Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (кваліфікація: бакалавр з економіки);
 • Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (кваліфікація: магістр з економіки за спеціалізацією економіка підприємства).
 • Другого (магістерського) рівня вищої освіти «Економіка та управління будівництвом» за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (кваліфікація: магістр з економіки за спеціалізацією економіка та управління будівництвом).
 • Другого (магістерського) рівня вищої освіти «Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (кваліфікація: Магістр з економіки; Магістр-дослідник з економіки).

Підготовка магістрів здійснюється за такими магістерськими програмами:

 • Економіка підприємства;
 • Економічний розвиток підприємства;
 • Економіка для бізнесу.

Термін підготовки: бакалавр — 4 роки; магістр — 1,5 роки і 2 роки (магістр-дослідник з економіки).

Додаткові можливості

На базі Інституту післядипломної освіти кафедра здійснює перепідготовку фахівців за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства». Термін навчання — 2,5 роки.

Актуальність навчання

Кафедра щороку випускає близько 60 бакалаврів та стільки ж магістрів. Вони готові виконувати весь спектр робіт у різних сферах економічної діяльності, зокрема в: фінансово-економічній, інформаційно-аналітичній, обліково-контрольній, плановій, проектній. Можуть працювати на керівних посадах у сфері економіки, а також у вищих навчальних закладах на посадах викладачів.

Забезпечення навчального процесу

На кафедрі діє спеціалізована комп’ютерна лабораторія, обладнана персональними комп’ютерами, підключеними до мережі Internet та обладнаними ліцензійним програмним забезпеченням Windows 7, MS Offise, Audit Expert, ABK 5.0. Statistica foe Windows, FMS Diamond, Erwin Date Models

Вона забезпечує виконання студентами лабораторних робіт і завдань практичних занять з економічними розрахунками з певних дисциплін, а також використовується для самостійної роботи студентів, виконання курсових робіт, дипломних та магістерських кваліфікаційних робіт, бакалаврських кваліфікаційних робіт тощо.

Студенти кафедри мають можливість користуватися навчально-методичним забезпеченням кафедри, а також мають вільний доступ до віртуального навчального середовища Львівської політехніки.

Оновлено 1 рік тому