Історія кафедри економіки підприємства та інвестицій

Нинішня кафедра економіки підприємства та інвестицій заснована у 1971 році як кафедра економіки і організації будівництва для випуску інженерів-економістів за спеціальністю «Економіка та організація будівництва» і економічної підготовки студентів інженерно-будівельного, архітектурного та теплотехнічного факультетів. Очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент Васільєв Сергій Григорович (з 1986 року — доктор технічних наук, професор). Першими викладачами кафедри стали: к.т.н., доцент Голіков О.Ю., старші викладачі Бардин В.І.Ю, Калиняк Я.Г., Рудков А.Й. та асистенти Ламотько В.О. та Полішко Є.І. Складовою частиною новоствореної кафедри стала територіальна науково-дослідна лабораторія (ТНДЛ-52), організована для дослідження проблем технології та організації будівництва і розроблення шляхів підвищення ефективності будівельного виробництва. Відомими не лише в Україні стали фундаментальні дослідження працівників кафедри з проблем технології та організації безтраншейних способів прокладання інженерних комунікацій, за якими у 1971-1993 рр. було отримано понад 100 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, розроблені та впроваджені у виробництво грунтопроколюючі установки, які відповідали світовому рівневі і успішно працювали на будівництві. Серед основних дослідників цієї тематики були д.т.н., професор Васільєв С.Г, д.е.н., професор Процик С.І. (завідувач кафедри у 1983-1996 рр.), завідувач ТНДЛ-52 — к.н.т., доцент Голубятніков В.Т.

Вагомих результатів у ці роки було досягнуто й у дослідженні прикладних економічних проблем, зокрема — обґрунтуванні виробничих потужностей будівельних організацій, інтенсифікації виробництва, переходу підприємств будівельного комплексу на нові методи господарювання, обґрунтування інвестиційної привабливості підприємств, галузі, регіону. Наукове керівництво тематикою цього напрямку досліджень здійснювали зав. кафедри, д.е.н., професор Процик С.І., к.е.н., доценти Задорожна В.К., Сторожик М.І., Бардиш Г.О. (завідувач лабораторії), к.т.н., доцент Голіков О.Ю. Результати досліджень впроваджувались у виробництво та слугували підготовці докторських та кандидатських дисертацій, опублікуванню наукових статей і монографій.

Протягом перших десяти років відбувалося становлення кафедри. Її чисельність зростала і у 1981 році становила 16 осіб. Протягом цих років ряди співробітників кафедри поновили її випускники — Котлова Ж.С., Ткач Я.Ф., Кутуєв С.Б., Клімковський М.І., Загородній А.Г., Козик В.В. та запрошені до викладацької роботи виробничники Манзій В.П., Воловець Я.В., Паславський А.Ф., Скворцов І.Б., к.е.н., доцент Задорожна В.К., Костевко І.М., Процик С.І.

Разом з навчальною роботою, кафедра виконувала значний обсяг госпдоговірних робіт та робіт з держбюджетної тематики. Поряд зі штатними працівниками ТНДЛ-52 — Голубятніковим В.Т. (зав. лабораторії), Роговського І.Б., Колісник Н.В., Голобородько А.В. працювали молоді випускники кафедри — Партин Г.О., Войтович О.В., Левчик Л.І. та переважна більшість викладачів кафедри.

Протягом наступних десяти років (1981-1991 рр.) чисельний склад кафедри суттєво не змінився. З різних причин перестали працювати Рудков А.Н., Карогод В.С., Бардин В.І. Кафедру поповнили старші викладачі Макаревич Т.Т., Строжик М.І., к.е.н., доц. Ніколаєв В.П., Кічор В.П., Чемерис А.О., Партин Г.О., Шийко О.Я., Милимук О.Б., Дробот І.О., Гуцул І.І., Стадницький Ю.І., к.е.н. Довбенко В.І., випускники кафедри Картавих В.П. У 1983 році кафедру очолив к.е.н., доцент Процик С.І.

З часу набуття Україною незалежності, кафедра продовжувала підготовку фахівців з економіки і організації будівництва. Але у 1996 р. відповідно до тенденцій, що склалися у економіці і освіті, кафедра змінила свою назву і стала називатися кафедрою економіки і менеджменту інвестицій та нерухомості. Чисельний склад на той час складав 27 осіб, з них 13 кандидатів наук, доцентів. Списки членів кафедри поповнили її випускники — Тимчишин І.Є., Данилович Т.Б. та випускники інших спеціальностей Селюченко Н.Є., Кривцун І.М., Крет І.З.. У цьому ж році кафедру очолив к.е.н., доцент Козик В.В.

Наукові дослідження працівників кафедри переважно стосувались адаптації підприємств до ринкових умов господарювання, проблем інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств, регіону та галузі і виконувались за окремими договорами підряду.

З 2002/2003 навчального року кафедру перейменовано на кафедру економіки підприємства та інвестицій для підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства» та підготовки фахівців за спеціальностями інституту будівництва та архітектури. Наукові дослідження кафедри здійснювались за трьома напрямами: «Інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства»; «Економічна оцінка проектів, майна та нерухомості »; «Формування та розробка інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку виробничо-господарських структур, галузей та регіону». Результати наукових досліджень знайшли відображення у наукових статтях та впроваджені у виробництво.

В рамках наведеної тематики були виконані наукові дослідження, які успішно впроваджені у виробництво. Це зокрема: «Методологія перетворення результатів науково-дослідної роботи в інноваційний продукт». Розробники: к.е.н., проф. Козик В.В., к.т.н. Манзій В.П., к.е.н. доц. Данилович Т.Б., к.т.н., доц. Мельник В.М., к.е.н., доц. Іванова О.Б., ст. викл. Тимчишин І.Є., ас. Стояновський А.Р. В результаті досліджень узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід у сфері трансферу технологій; сформовано і апробовано інструментарій збору інформації про результати науково-дослідних робіт для проведення їх трансферу в інноваційний продукт; розроблено методичні рекомендації щодо проведення моніторингу елементів інноваційної інфраструктури, зокрема науково-виробничих підрозділів; розроблено комплексний підхід до вивчення і прогнозування розвитку ринків збуту інноваційного продукту; проведено державну реєстрацію інноваційного проекту «Методи та геоінформаційні технології дистанційного моніторингу природних ресурсів України» в дозвільній системі Міністерства освіти і науки України, та отримано свідоцтво про державну реєстрацію проекту технологічного парку; результати науково-дослідної роботи перетворені в інноваційний продукт, який впроваджений у виробничо-господарську діяльність приватного підприємства «Земсервіс».

Успішно впроваджена у виробництво науково-дослідна робота «Розробка системи управління витратами та положення про збалансовану систему економічних і фінансових показників діяльності кожного структурного підрозділу на підприємстві ВАТ «Конвеєр». Розробники: д.е.н., доц. І.Б.Скворцов, к.е.н., доц. І.Й. Яремко, асист. О.Я.Загорецька, асист. О.І.Гудзь, ст.викл. Л.І. Ріжко, асист. А.І.Ясінська, асист. Т.І.Свідрик. Науковий керівник , к.е.н., проф. В.В.Козик. В результаті досліджень теоретично обгрунтувано та визначено напрямки удосконалення управління витратами з урахуванням особливостей підприємства; запропоновано нові підходи до визначення ціни виготовленої продукції; запропоновано систему мотивації працівників структурних підрозділів з урахуванням кількісних і якісних показників роботи; запропоновані підходи до формування інвестиційної привабливості товариства на основі систематизації його вартісних показників та матеріального і нематеріального потенціалу; впроваджено економічний інструментарій управління витратами; впроваджено модель оцінювання ефективності управління витратами; впроваджено збалансовану систему економічних і фінансових показників у структурні підрозділи товариства; впроваджено методику оцінювання ефективності діяльності підприємства за вартісними критеріями на основі інтегрального показника.

Станом на 2016/2017 навчальний рік на кафедрі працює 46 викладачів: з них 2 професори, 42 кандидата наук, доценти.

Формування кадрового складу кафедри проводиться здебільшого за рахунок залучення кращих власних випускників: магістрів та аспірантів. Загалом по кафедрі понад 80% науково-педагогічних працівників є її випускниками, що дає можливість забезпечити єдність поколінь, передання професійних знань та досвіду

Багато викладачів успішно поєднують викладацьку роботу з практичною діяльністю у консультаційних, інноваційних та підприємницьких структурах, зокрема: проф. Козик В.В., доц. Данилович Т.Б. — члени науково-технічної ради технологічного парку «Яворів»; ас. Винник І.М. — бухгалтер підприємницької структури тощо.

Оновлено 1 рік тому