Абітурієнту

Кафедра здійснює підготовку фахівців

Освітні програми Спеціалізації Вибіркові блоки професійної та практичної підготовки Кваліфікація Обсяг освітньої програми та термін навчання
ОПП «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» - Економіка підприємства;

Економіка для бізнесу 

Бакалавр з економіки 240 кредитів ЄКТС;

4 роки

ОПП «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Економіка підприємства Економіка підприємства;

Економічний розвиток підприємства;

Економіка для бізнесу

Магістр з економіки за спеціалізацією економіка підприємства


 

90 кредитів ЄКТС;


 

1,5 роки

ОПП «Економіка та управління будівництвом» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Економіка та управління будівництвом Економіка та управління будівельним бізнесом;

Економіка та управління будівельним підприємством

Магістр з економіки за спеціалізацією економіка та управління будівництвом


 

90 кредитів ЄКТС;


 

1,5 роки

ОНП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» - Економіка підприємства Магістр з економіки;

Магістр-дослідник з економіки

120 кредитів ЄКТС;

2 роки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «Економіка»

Назва реквізиту Коментар/приклад
 1. 1
Назва кваліфікації Бакалавр з економіки
 1. 2
Тривалість програми 4 роки
 1. 3
Кількість кредитів 240 кредитів ЄКТС
 1. 4
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій та Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя НРК – 6, ЄРК – 6
 1. 5
Галузь знань Соціальні та поведінкові науки
 1. 6
Особливі умови прийому Немає
 1. 7
Конкретні механізми визнання попереднього навчання За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.
 1. 8
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, у тому числі вимоги щодо завершення програми Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
 1. 9
Загальний профіль програми Бакалаври спеціальності «Економіка» здобувають поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навики у сфері економіки, опановують загальні засади професійної діяльності, оволодівають іншими компетентностями, необхідними для розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі економіки або у процесі навчання, що передбачає застосування економічних теорій і методів та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Зокрема, освітньо-професійна програма бакалаврів за спеціальністю «Економіка» ґрунтується на фундаментальних постулатах та результатах сучасних досліджень у сфері макро-, мезо- та мікроекономіки, економіки підприємства, підприємництва, бухгалтерського та управлінського обліку, економічного аналізу, інвестування, організації виробництва, планування та контролю, просторової організації бізнесу, економіки праці та соціально-трудових відносин, мотивації персоналу, економіко-статистичного моделювання і прогнозування, інформаційних систем і технологій підприємства. Бакалаври спеціальності «Економіка» отримують комплекс знань, умінь та навиків, необхідний для вирішення завдань у фінансово-економічній, інформаційно-аналітичній, обліково-контрольній, плановій та проектній сферах господарської діяльності, втілення новітніх концепцій управління людськими ресурсами, розроблення соціально-орієнтованих заходів економічного розвитку суб’єктів господарювання. Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 19 кредитів, модулі природничо-наукової підготовки – 59 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки – 162 кредити.
 1. 10
Програмні результати навчання
 1. здатність продемонструвати знання і розуміння економічних понять, наукових економічних теорій та методів;
 2. здатність продемонструвати розуміння впливу економічних рішень у суспільному, соціальному й екологічному контексті;
 3. уміння спілкуватися рідною та іноземною мовою із широкою професійною спільнотою та громадськістю в усній та письмовій формі із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 4. здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання;
 5. здатність адаптуватися до нових ситуацій та приймати оперативні рішення;
 6. уміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та підприємницьких інтересів;
 7. уміння збирати та обробляти дані, оцінювати отримані результати, приймати рішення та аргументовано їх захищати;
 8. уміння виконувати прикладні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;
 9. здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності у сфері економіки підприємства, підприємництва, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, інвестування, організації виробництва, планування та контролю на підприємстві, просторової організації бізнесу, економіки праці та соціально-трудових відносин, мотивації персоналу, економіко-статистичного моделювання і прогнозування, інформаційних систем і технологій підприємства;
 10. здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній зі сфер економіки: економіка підприємства; економіка праці та управління персоналом;
 11. здатність продемонструвати знання нормативно-правового забезпечення господарської діяльності підприємств;
 12. здатність продемонструвати знання та розуміння економічного механізму підприємства, організаційного забезпечення його функціонування, прийомів, методів та інструментів управлінського обліку, економічного аналізу, прогнозування, планування, економічного стимулювання, контролю;
 13. здатність продемонструвати знання новітніх технологій виробництва, форм та методів організації операційної діяльності підприємства;
 14. здатність продемонструвати знання основних закономірностей формування трудових відносин в ринкових умовах та особливостей функціонування сфери соціального захисту найманих працівників;
 15. здатність продемонструвати поглибленні знання аналізу системи адміністративних, інформаційних та мотиваційних характеристик діяльності персоналу;
 16. уміння здійснювати постановку та формалізацію економічних задач, розв’язувати їх з допомогою методів економіко-математичного моделювання та сучасних програмних засобів;
 17. уміння аналізувати та оцінювати ресурси, витрати, проекти, бізнес-процеси, бізнес-модель підприємства, фінансово-економічний стан підприємства, потенціал підприємства, результати діяльності підприємства, соціально-економічний розвиток регіону, виявляти і використовувати резерви поліпшення показників діяльності;
 18. уміння діагностувати зовнішнє середовище, визначати стратегію та формувати бізнес-модель підприємства, моделювати та контролювати бізнес-процеси;
 19. уміння розробляти довгострокові, поточні та оперативні плани діяльності підприємства та його підрозділів, бізнес-плани, інвестиційні проекти;
 20. уміння проводити дослідження ринку праці та процесів у соціально-трудовій сфері, визначати та обґрунтовувати оптимальні форми організації праці для конкретного суб’єкта господарювання, оцінювати економічну ефективність заходів щодо вдосконалення організації праці;
 21. уміння формувати політику підбору та розвитку персоналу, розробляти ефективні системи мотивації та оплати праці;
 22. уміння розробляти та впроваджувати в практику суб’єктів господарювання сучасні технології управління персоналом з дотриманням вимог законодавства України.
 1. 11
Форма навчання Очна (денна), заочна (дистанційна)
 1. 12
Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
 1. 13
Практика/стажування (якщо доречно) Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
 1. 14
Керівник освітньої програми, контактна особа Керівник освітньої програми — Скворцов Ігор Борисович, моб. тел.: 0679200263,
e-mail: i.skvorzov@gmail.com
Контактна особа — Селюченко Надія Євстахіївна, моб. тел.: 0677950605,
e-mail: Nadiya.Seliuchenko@yandex.ua
 1. 15
Професійні профілі випускників Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010):
— помічники керівників підприємств, установ та організацій;
— помічники керівників малих підприємств без апарату управління;
— помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;
— інші фахівці.
Випускник може займати такі первинні посади:
— директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної тощо);
— керівник агентства (страхового, торговельного, нерухомості, рекламного тощо);
— менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства;
— менеджер (управитель) з персоналу;
— менеджер (управитель) з соціальної та корпоративної відповідальності;
— фахівець з управління активами;
— фахівець з фінансово-економічної безпеки;
— фахівець з контролінгу;
— фахівець з найму робочої сили;
— ріелтер;
— оцінювач (експертна оцінка майна);
— організатор з постачання;
— організатор зі збуту;
— агент страховий;
— агент з нерухомості;
— агент податковий;
— асистент економіста-статиста;
— асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки;
— інспектор з контролю за цінами;
— інспектор з кадрів;
— інспектор з виплати пенсій;
— інспектор з соціальної допомоги.
 1. 16
Доступ до подальшого навчання Навчання на магістерському рівні, програми підвищення кваліфікації
 1. 17
Інші особливості програми Програма реалізовується українською та частково англійською мовою
 1. 18
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми Кафедри:
— економіки підприємства та інвестицій;
— менеджменту персоналу та адміністрування.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «Економіка»

Назва реквізиту Коментар/приклад

 1.  
Назва кваліфікації Магістр з економіки
 1. 1
Тривалість програми 1,5 роки
 1. 2
Кількість кредитів 90 кредитів ЄКТС
 1. 3
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій та Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя НРК – 7, ЄРК – 7
 1. 4
Галузь знань Соціальні та поведінкові науки
 1. 5
Особливі умови прийому Немає
 1. 6
Конкретні механізми визнання попереднього навчання За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.
 1. 7
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, у тому числі вимоги щодо завершення програми Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження практики за темою магістерської дипломної роботи та захист магістерської дипломної роботи.
 1. 8
Загальний профіль програми Освітньо-професійна програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері економіки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: економіка підприємства; економічний розвиток підприємства; економіка для бізнесу; прикладна економіка; економіка довкілля і природних ресурсів; екобрендинг і рекламні технології; віртуальна економіка та екоінноваційний трансфер.

Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу загальної підготовки — 6 кр., модулі циклу професійної підготовки — 84 кр.

 1. 9
Програмні результати навчання
 1. здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку економіки на мікро-, мезо- та макрорівні;
 2. здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері формування та розвитку ділової кар’єри та професійної етики;
 3. здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства;
 4. здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень;
 5. здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності, зокрема у сфері: економічних інструментів управління проектами і програмами розвитку підприємства; бізнес-планування та аудиту інвестиційних проектів; методів емпіричного дослідження ринку; зовнішньоекономічних операцій та контрактів;
 6. здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння теоретико-прикладних засад функціонування і розвитку економічного механізму суб’єкта господарювання;
 7. здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння параметрів та факторів внутрішнього й зовнішнього середовища діяльності підприємства, трансформаційних процесів у вітчизняному і міжнародному економічному просторі та необхідності урахування їх у процесі обґрунтування управлінських рішень;
 8. здатність продемонструвати поглиблені знання нормативно-правового забезпечення економічної діяльності суб’єктів господарювання;
 9. здатність продемонструвати поглиблені знання системи економічного забезпечення різних видів та сфер діяльності підприємства (операційної, маркетингової, логістичної, фінансової, інвестиційно-інноваційної, зовнішньоекономічної, антикризової, соціально-кадрової, природоохоронної);
 10. уміння обирати та практично застосовувати широкий спектр економічних методів, інструментів та важелів, економіко-математичних методів, сучасних програмних продуктів та інформаційно-комунікаційних технологій у процесі прийняття господарських рішень;
 11. уміння здійснювати комплексну, часткову та елементну соціально-економічну діагностику різних сфер, видів, параметрів функціонування підприємства;
 12. уміння планувати, контролювати та регулювати економічну діяльність суб’єкта господарювання на засадах прогнозування стратегічних перспектив його функціонування, розроблення довготермінових і поточних фінансово-економічних планів, бюджетного планування, калькулювання собівартості продукції та послуг, ціноутворення;
 13. уміння здійснювати фінансово-економічне обґрунтування бізнес-планів, інвестиційних та інноваційних проектів суб’єктів господарювання;
 14. уміння оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємства, розробляти та економічно обґрунтовувати програму заходів щодо його підвищення;
 15. уміння обґрунтовувати вибір джерел та механізмів фінансування різних видів і сфер господарської діяльності підприємства;
 16. уміння обґрунтовувати рішення щодо управління активами, ресурсами, проектами, фінансово-економічним станом, фінансово-економічними результатами господарської діяльності підприємства;
 17. уміння ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємства, розробляти та обґрунтовувати заходи щодо управління його фінансово-економічною безпекою;
 18. уміння оцінювати вартість матеріальних та нематеріальних активів, майнових комплексів, бізнесу з використанням витратних, дохідних та ринкових методів;
 19. уміння обгрунтовувати політику поведінки в процесі реалізації економічних процесів як у межах підприємства, так і з агентами зовнішнього середовища (споживачами, постачальниками, транспортними та логістичними організаціями, суб’єктами фінансового ринку, юридичними установами, органами державної та місцевої влади);
 20. уміння досліджувати кількісні та якісні співвідношення між масовими соціальними й економічними явищами та процесами з використанням прогресивного інструментарію;
 21. уміння моделювати розвиток еколого-економічних систем та прогнозувати динаміку зміни економічних показників розвитку підприємства із врахуванням екологічної ситуації;
 22. уміння здійснювати розробку комплексних природоохоронних програм на різних рівнях управління;
 23. уміння будувати та реалізовувати стратегію комерціалізації екоінновацій на основі екоінноваційного трансферу у віртуальній економіці;
 24. уміння продемонструвати знання під час формування інформаційного забезпечення комерціалізації екоінноваційного проекту на етапі його створення та просування;
 25. уміння використовувати сучасні інформаційні технології та нормативно-правову базу під час реалізації трансферу екоінновацій у віртуальній економіці.
 1. 10
Форма навчання Очна (денна), заочна (дистанційна)
 1. 11
Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
 1. 12
Практика/стажування (якщо доречно) Практика за темою магістерської дипломної роботи
 1. 13
Керівник освітньої програми, контактна особа Керівник освітньої програми – Козик Василь Васильович, моб. тел.: 0676755015,

e-mail: epi.dept@lpnu.ua

Контактна особа – Селюченко Надія Євстахіївна, моб. тел.: 0677950605,

e-mail: Nadiya.Seliuchenko@yandex.ua

 1. 14
Професійні профілі випускників Робочі місця випускників: керівники підприємств, установ та організацій; керівники малих підприємств без апарату управління; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, підрозділів матеріально-технічного постачання; керівники проектів та програм; керуючі агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним тощо); помічники керівників; професіонал у сфері ціноутворення, контролінгу, управління активами, операційних покращень, інвестицій та інновацій, праці та зайнятості; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; консультант (радник) з економічних питань; професіонал з питань регіонального розвитку, охорони навколишнього середовища, природокористування, охорони природних екосистем; фахівець з управління природокористуванням, з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, з екологічної освіти; викладач вищого навчального закладу.
 1. 15
Доступ до подальшого навчання Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти «Доктор філософії», програми підвищення кваліфікації
 1. 16
Інші особливості програми Програма реалізовується українською мовою та частково англійською мовою.
 1. 17
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми Кафедри:
 • економіки підприємства та інвестицій;
 • зовнішньоекономічної та митної діяльності;
 • підприємництва та екологічної експертизи товарів (ІЕПТ).

Випускники кафедри можуть працювати:

 • в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їхніх підрозділах, що займаються питанням виробництва, транспорту, зв’язку, фінансів та інвестицій;
 • в економічних службах,  підприємствах, організаціях, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств, спільних, малих підприємствах, кооперативних та інших структурах різних форм власності;
 • науково-дослідних інститутах і лабораторіях;
 • консультаційних закладах та центрах, які займаються проблемами виробничої сфери;
 • у системі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Профіль програми бакалаврів

Бакалаври спеціальності «Економіка» здобувають поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навики у сфері економіки, опановують загальні засади професійної діяльності, оволодівають іншими компетентностями, необхідними для розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі економіки або у процесі навчання, що передбачає застосування економічних теорій і методів та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Зокрема, освітньо-професійна програма бакалаврів за спеціальністю «Економіка» ґрунтується на фундаментальних постулатах та результатах сучасних досліджень у сфері макро-, мезо- та мікроекономіки, економіки підприємства, підприємництва, бухгалтерського та управлінського обліку, економічного аналізу, інвестування, організації виробництва, планування та контролю, просторової організації бізнесу, економіки праці та соціально-трудових відносин, мотивації персоналу, економіко-статистичного моделювання і прогнозування, інформаційних систем і технологій підприємства. Бакалаври спеціальності «Економіка» отримують комплекс знань, умінь та навиків, необхідний для вирішення завдань у фінансово-економічній, інформаційно-аналітичній, обліково-контрольній, плановій та проектній сферах господарської діяльності, втілення новітніх концепцій управління людськими ресурсами, розроблення соціально-орієнтованих заходів економічного розвитку суб’єктів господарювання. Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 19 кредитів, модулі природничо-наукової підготовки – 59 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки – 162 кредити.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, у тому числі вимоги щодо завершення програми

Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Робочі місця випускників

Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010):

 • Помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • Помічники керівників малих підприємств без апарату управління;
 • Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;
 • Інші фахівці.

Випускник може займати такі первинні посади:

 • Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної тощо);
 • Керівник агентства (страхового, торговельного, нерухомості, рекламного тощо);
 • Менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства;
 • Менеджер (управитель) з персоналу;
 • Менеджер (управитель) з соціальної та корпоративної відповідальності;
 • Фахівець з управління активами;
 • Фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • Фахівець з контролінгу;
 • Фахівець з найму робочої сили;
 • Ріелтер;
 • Оцінювач (експертна оцінка майна);
 • Організатор з постачання;
 • Організатор зі збуту;
 • Агент страховий;
 • Агент з нерухомості;
 • Агент податковий;
 • Асистент економіста-статиста;
 • Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки;
 • Інспектор з контролю за цінами;
 • Інспектор з кадрів;
 • Іінспектор з виплати пенсій;
 • Інспектор з соціальної допомоги.

Профіль програми магістрів

Освітньо-професійна програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері економіки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: економіка підприємства; економічний розвиток підприємства; економіка для бізнесу; прикладна економіка; економіка довкілля і природних ресурсів; екобрендинг і рекламні технології; віртуальна економіка та екоінноваційний трансфер.

Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу загальної підготовки — 6 кр., модулі циклу професійної підготовки — 84 кр.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, у тому числі вимоги щодо завершення програми

Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження практики за темою магістерської дипломної роботи та захист магістерської дипломної роботи.

Робочі місця випускників

Вони можуть обіймати такі посади:

 • Керівники малих підприємств без апарату управління;
 • Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • Керівники проектів та програм;
 • Керуючі агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним тощо);
 • Помічники керівників;
 • Професіонал у сфері ціноутворення, контролінгу, управління активами, операційних покращень, інвестицій та інновацій, праці та зайнятості;
 • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • Консультант (радник) з економічних питань;
 • Професіонал з питань регіонального розвитку, охорони навколишнього середовища, природокористування, охорони природних екосистем;
 • Фахівець з управління природокористуванням, з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, з екологічної освіти;
 • Викладач вищого навчального закладу.
Оновлено 1 рік тому