Діяльність Центру міжнародної освіти

Необхідність вирішення глобальних світових проблем людства спричинила процес інтернаціоналізації вищої освіти. В сучасному світі освіта та наукові дослідження перестають бути прерогативою окремого університету, однієї країни. В розв’язанні глобальних завдань приймають участь консорціуми університетів, підприємств, фахівців з різних країн.

Мета Львівської політехніки ― стати повноправним учасником міжнародного освітнього простору шляхом залучення до Політехніки передових знань, світового досвіду, інновацій, фінансових можливостей, сучасних технологій.

У 2015 році за рішенням Вченої ради та наказом Ректора університету в Львівській політехніці створений Центр міжнародної освіти, робота якого скерована на вирішення таких завдань:

 • розширення участі політехніків в міжнародних академічних обмінах;
 • налагодження освітніх, наукових, політичних та економічних міжнародних зв’язків;
 • сприяння формуванню конкурентоспроможних випускників університету на глобальному ринку праці;
 • поглиблення знань політехніків про інші культури та сприяння міжнаціональному порозумінню.

Для реалізації поставлених завдань робота Центру міжнародної освіти скерована за такими напрямками:

 1. Укладання міжнародних угод, як бази освітнього міжнародного співробітництва.
 2. Консультування та допомога в реалізації Програм академічної мобільності Erasmus+ та інших освітніх програм, участь в яких дає змогу сформувати індивідуальні міжнародні освітні контакти.
 3. Залучення іноземних студентів до навчання в Львівській політехніці, що вказуватиме на визнання університету в міжнародному освітньому просторі.
 4. Використання освітніх можливостей міжнародних промислових компаній для формування освітніх програм узгоджених з потребами світової промисловості.
 5. Розвиток та стимулювання англомовних програм, як основи для формування конкурентоздатних на світовому ринку випускників університету.
 6. Розширення контактів з міжнародними офісами університетів та освітніх організацій з метою обміну досвідом в галузі міжнародної вищої освіти.
 7. Поширення культури та мистецтва України в Європі та світі, що реалізовуватиметься учасниками академічних обмінів та проектів.
 8. Розширення освітньої діяльності, зокрема запрошення до Львівської політехніки провідних іноземних викладачів та науковців для читання лекцій та участі в освітніх проектах і програмах.
 9. Проведення просвітницької діяльності, а саме організація тренінгів, семінарів, конференцій з питань міжнародної освіти.

Реалізація поставлених завдань базується на тісній співпраці Центру міжнародної освіти та інститутів і кафедр університету, а саме взаємодії працівників Центру та відповідальних з міжнародної співпраці інститутів та кафедр, а отже спільної роботи «на результат». Координування міжнародної діяльності інститутів та кафедр університету відбувається  в таких напрямках:

 • інформаційне забезпечення структурних підрозділів університету з питань міжнародного освітнього співробітництва;
 • спільне обговорення та формування пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів міжнародної діяльності університету, тем освітніх проектів та грантів;
 • консультування підрозділів університету щодо написання освітніх та наукових заявок на гранти та участі в міжнародних програмах і проектах, спільний пошук партнерів;
 • допомога в організації проходження навчання, стажування та академічних обмінів;
 • координування та надання консультаційної допомоги структурним підрозділам в сфері залучення висококваліфікованих закордонних фахівців для читання лекцій, проведення консультацій, спільних наукових досліджень;
 • надання на основі вивчення міжнародного досвіду інформаційної допомоги структурним підрозділам університету при розробці навчально-методичних програм і планів в рамках двосторонніх і багатосторонніх програм співробітництва в галузі науки, освіти та культури, а також проведення міжнародних заходів;
 • консультаційна та організаційна допомога для реалізації закордонних відряджень;
 • залучення відповідальних за міжнародну співпрацю інститутів та кафедр до міжнародних заходів, презентацій, зустрічей та виставок;
 • співпраця із координаторами ЕКТС інститутів та кафедр,
 • допомога в організації програм подвійних дипломів,
 • допомога в організації проведення англомовних програм та мовної підготовки;
 • проведення освітніх тренінгів, семінарів та конференцій по питаннях підвищення кваліфікації відповідальних за міжнародні зв’язки інститутів та кафедр.

Реалізація цих завдань дозволить кожному працівнику та студенту нашого університету стати невід’ємною частиною світового освітнього простору, а Львівській політехніці стати знаною в міжнародних освітніх колах.

Оновлено 8 місяців 1 тиждень тому