Перелік, форми та зразки документів для вступу

Для вступу до аспірантури Університету вступник особисто подає такі документи:

  1. заяву про вступ до аспірантури у паперовій формі. У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), вступники особисто підписують окремий документ щодо проінформованості про відсутність акредитації та ознайомлення з частиною 6 статті 7 Закону України «Про вищу освіту»;
  2. оригінали та копії диплома магістра (спеціаліста), додатка до нього;
  3. список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю; у разі відсутності наукових праць і патентів – реферат з обраної спеціальності;
  4. рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника, з оцінкою наукових праць/реферату з обраної спеціальності, погоджений із завідувачем кафедри та директором профільного інституту;
  5. копію трудової книжки, завірену за місцем праці;
  6. особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 4х6), засвідчений печаткою установи, в якій працює вступник;
  7. копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  8. копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
  9. заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

Форми документів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.

При поданні документів вступник зобов’язаний пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном рівень освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05.05.2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 року за № 614/27059.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури подається аспірантом особисто в триденний термін після зарахування на навчання до аспірантури за державним замовленням.

Оновлено 1 місяць 3 тижні тому