Цифрове аерознімання з БПЛА

Розробник:  к.т.н., доцент Глотов Володимир Миколайович

Напрям: Геодезія та землеустрій

Мета: Метою викладання дисципліни здобуття слухачами комплексу теоретичних знань та практичних навичок для успішного використання цифрового аерознімання з БПЛА у професійній діяльності.

Короткий опис курсу та його структура: Курс розділений на 8 взаємопов'язаних модулів, які охоплюють весь спектр сучасного цифрового аерознімання з БПЛА.

Група слухачів: 6 осіб.

Загальний обсяг: 60 год.

Зокрема: аудиторні заняття - 48 год., з них лекції – 20 год., практичні заняття - 28 год., семінарські заняття - 0 год., залік - 4 год.

Форма проведення: очна/он-лайн

Період та тривалість навчання: 5 днів.

Форма контролю: залік

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

загальних:

 • опановування базовими знаннями, включаючи сучасні наукові та технічні досягнення та використання їх в практичних ситуаціях;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів;
 • використання інформаційних технологій та інноваційних підходів;
 • дотримання правил безпеки життєдіяльності та охорони праці;
 • збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства;
 • здатність до пошуку, опрацювання, аналізу інформації з різних джерел та проведення досліджень на відповідному рівні;
 • сприйняття сучасних знань і донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності.

фахових:

 • вирішення специфічних прикладних наукових та технічних завдань геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій;
 • знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, технологій і методик в сфері геоінформатики;
 • знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, технологій і методик в сфері фотограмметрії;
 • вибір методів, засобів та обладнання для виконання геоінформаційних робіт;
 • вибір методів, засобів та обладнання для виконання фотограмметричних робіт;
 • проведення польових, дистанційних і лабораторних досліджень для отримання геопросторових даних;
 • використання сучасного геоінформаційного програмного забезпечення та обладнання;
 • виробництво геоінформаційних продуктів спеціального і комерційного призначення для картографічного виробництва і для інших сфер як інструмента аналізу і підтримки прийняття рішень;
 • використання електронних топографо-геодезичних приладів, методів і технологій дистанційного зондування, цифрових моделей, а також глобальних систем позиціонування для геоінформаційного картографування;
 • проводити збір, опрацювання, зберігання, представлення і передачу геопросторових даних;
 • виконувати проектування, керування і підтримку прийняття рішень;
 • здатність проведення польових, дистанційних і лабораторних досліджень для отримання геопросторових даних;
 • здатність використовувати сучасне фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання;
 • уміння використовувати дані дистанційного зондування Землі для вивчення процесів і явищ навколишнього середовища.

Категорія слухачів курсу: інженери-геодезисти об'єктів паливно-енергетичного комплексу

Опис результатів навчальної діяльності:

В результаті проходження курсу слухач буде здатним продемонструвати такі результати навчання:

 • знати особливості будови і функціонування приладів та пристроїв БПЛА;
 • знати перспективи розвитку безпілотних авіаційних систем;
 • вміти проводити аерознімання з БПЛА;
 • вміти опрацьовувати результати аерознімання з БПЛА у спеціалізованих програмних продуктах.

 

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

1.

Безпілотні літальні апарати.  Загальні поняття про БПЛА. Історична довідка. Застосування БПЛА для розв'язання топографічних завдань. Класифікація БПЛА і їх характеристики. Вимоги до аерознімальних БПЛА.

6

4

-

 

2

2.

Конструкторські особливості БПЛА. Будова БПЛА та навігаційних приладів. Налаштування приладів та пристроїв перед запуском БПЛА. Поняття про метеорологічну підготовку польотів.

10

4

4

 

2

3.

Підготовчі роботи перед початком аерознімання. Попередня оцінка точності визначення просторових координат об’єктів при аерозніманні. Рекогностування району робіт та складання проекту планово-висотної основи.

6

 

2

2

 

2

4.

Планово-висотна основа. Основи ГНСС-методів та технологій. Статичний режим вимірювань. Режим реального часу (RTK). Робота в режимі RTK. Алгоритми та особливості підключення.

10

4

4

 

2

5.

Аерознімальні роботи із застосуванням БПЛА.  Чинники, які впливають на якість аерознімання з БПЛА. Ознайомлення з програмним забезпеченням контролера БПЛА. Запуск та керування БПЛА під час аерознімання.

14

4

8

 

2

6.

Технологічні особливості опрацювання ортофотопланів за матеріалами аерознімання з БПЛА. Опрацювання ортофотопланів в спеціалізованих програмних пакетах. Оцінка точності отриманих матеріалів.

10

2

6

 

2

Залік

4

 

4

 

 

Разом:

60

20

28

 

12