Історія кафедри теоретичної та практичної психології

Кафедра створена у жовтні 2014 року.

Завідувач кафедри теоретичної та практичної психології — доктор психологічних наук, професор Варій Мирон Йосипович.

На кафедрі теоретичної та практичної психології працюють науково-педагогічні працівники, серед них: 4 доктора психологічних наук, з них 3 професора та 13 кандидатів психологічних наук, з них — 6 доцентів.

Кафедра теоретичної та практичної психології покликана забезпечувати підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за освітньо-професійними програмами 6.030102 «Психологія» і 6.030103 «Практична психологія» та освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійними програмами 8.03010201 «Психологія» і 8.03010301 «Практична психологія», а також забезпечити викладання психологічних навчальних дисциплін в усіх Інститутах Університету.

Кафедра планує затвердити наукову тему: «Психологія соціальної безпеки і благополуччя особистості в сучасному суспільстві».

Розроблена й затверджена «Концепція розвитку кафедри теоретичної та практичної психології на 2015-2019 рр.». Метою Концепції є визначення головних засад розвитку в Університеті психологічної науки та якісної професійної підготовки висококваліфікованих фахівців-психологів у Інституті права та психології.

Згідно Концепції передбачається:

  • За період 2015-2019 рр. залучити для постійної роботи на кафедрі не менше 7 кандидатів і 3 докторів психологічних наук;
  • З метою підсилення практично-психологічної складової професійної підготовленості науково-педагогічних працівників кафедри залучити їх до додаткової роботи в поза робочий час у приватному Науково-практичному центрі психічного здоров’я, розвитку й благополуччя, який би водночас був і місцем для набуття науково-педагогічними працівниками кафедри практичних навичок і вмінь психодіагностики, психоконсультування, психокорекції, психореабілітації, здійснення психологічного впливу в різних цілях тощо для перенесення їх в практичну психологічну підготовку студентів у ході навчальних занять, і місцем для проходження практики і практичної підготовки студентів ( термін: 2015 р.);
  • Здійснити заходи щодо видання в Університеті фахового збірника наукових праць з проблем педагогічної, вікової та соціальної психології під загальною назвою «Науковий психологічний вісник» (термін: 2016 р.);
  • Відкрити в університеті аспірантуру за спеціальністю 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія (термін: 2017 р.);
  • Відкрити спеціалізовану вчену раду зі захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія (термін: 2018 р.);
  • Пріоритетним завдання кафедри вважати підготовку й випуск якісних підручників і навчальних посібників, розроблення якісного методичного забезпечення навчально-виховного процесу студентів та ін.
Оновлено 10 місяців 2 тижні тому