Технічна діагностика обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів

Розробник: зав. каф. Кузьо І.В.

Напрям: прикладна механіка

Мета: підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу з діагностики обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів

Короткий опис курсу та його структура: курс  «Технічна діагностика обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів» є важливим етапом підвищення кваліфікації  за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» інженерно-технічного персоналу з обслуговування та  діагностики обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів. Ціль викладання курсу «Технічна діагностика обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів» полягає у вивченні технології і обладнання виробництва та діагностики підприємств промисловості будівельних матеріалів, ознайомленні з основними методами та принципами даних технологічних процесів, ознайомлення із основами технології та обладнанням для діагностики, оволодінні сумою знань, необхідних для вибору та експлуатації даного обладнання.

Вивчення курсу сприятиме оволодінню вмінню вибирати технологію і обладнання для діагностики обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів, уяві про місце та можливість застосування обладнання в технологічних системах діагностики та ремонту виробництва, а також інших видах діяльності в різноманітних галузях народного господарства України.

Модуль 1. Технологічне обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів.

Модуль 2.   Основи технічної діагностики промислового обладнання

Модуль 3. Особливості інженерно-технічного контролю механічних параметрів обладнання.

Модуль 4. Прогнозування залишкового ресурсу і працездатності елементів та вузлів промислового обладнання.

Модуль 5. Повірка вимірювальних приладів та інструментів і визначення їх точності.

Модуль 6. Охорона праці та техніка безпеки при проведенні діагностичних та ремонтно-налагоджувальних робіт на виробництві.

Група слухачів: 9 осіб

Загальний обсяг: 90 год./ 3 кредитів ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 75 год; лекційні заняття - 55 год, практичні заняття - ___ год, лабораторні заняття - 20 год, самостійна робота - 13 год..

Форма проведення: очна, заочна

Період та тривалість навчання: 2 місяці

Форма контролю: залік 

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

  • здатність встановлювати основну науково-технічну проблему із сукупності, що виявлені внаслідок професійної діяльності, і використовувати для її вирішення відповідний фізико-математичний апарат, теоретичні, обчислювальні і експериментальні методи дослідження, методи діагностування;
  • здатність здійснювати синтез теоретичних чи емпіричних моделей спрямованих на діагностику  обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів, удосконалення функціонального застосування технологічних процесів у діагностиці обладнання із застосуванням сучасних методик проведення досліджень із здійсненням вибору засобів і способів вирішення практичних задач;
  • здатність формулювати мету та задачі діагностики з врахуванням заданих критеріїв, функцій мети та обмежень, що спрямовуються на створення та впровадження обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів;
  • здатність вибирати і ефективно застосовувати технологічне обладнання, оснащення, інструменти, засоби діагностики, контролю та вимірювання, електронних систем керування, комп’ютерних програмних продуктів спеціалізованого призначення для розрахунку та вибору параметрів технологічних процесів;
  • здатність розробляти, організовувати та здійснювати заходи контролю якості продукції, розробляти заходи із забезпечення надійності виробів та елементів виробництва, планувати заходи з постійного покращення якості продукції підприємств промисловості будівельних матеріалів;
  • здатність виконувати роботи із уніфікації, стандартизації і сертифікації обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів,   здійснювати заходи з забезпечення надійності і безпеки виробництва, стабільності його функціонування, екологічної безпеки;
  • здатність розробляти виробничо-технологічну, проектно-конструкторську документацію, яка регламентує функціонування обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів;
  • здатність ефективно застосовувати сучасні системи автоматизованого комп’ютерного програмування діагностики обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів.

Категорія слухачів курсу: інженерно-технічний персонал підприємств

Опис результатів навчальної діяльності: у процесі навчання за даним курсом слухачі оволодіють знаннями з технологічного обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів, основ технічної діагностики промислового обладнання, особливостей інженерно-технічного контролю механічних параметрів обладнання, прогнозування залишкового ресурсу і працездатності елементів та вузлів промислового обладнання, повірки вимірювальних приладів та інструментів і визначення їх точності, охорони праці та техніки безпеки при проведенні діагностичних та ремонтно-налагоджувальних робіт на виробництві будівельних матеріалів.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

Модуль 1 Технічне обладнання підприємств промисловості будівельних матерів

8

8            

   

1

1.

Сучасний стан будівельних матеріалів та основні характеристики технологічного обладнання 

2

2

     

2.

Агрегати неперервної дії. Принцип роботи та класифікація

4

4

     

3.

Технологічне обладнання для випалу, сушіння та подрібнення будівельних матеріалів

2

2

     

Модуль 2 Основи технічної діагностики промислового обладнання

20

12

 

8

5

1.

Основні положення технічної діагностики. Її мета та задачі

2

2

     

2.

Технічна діагностика обертових агрегатів

2

2

   

1

3.

Технічна діагностика корпусів обертових печей

4

2

 

2

1

4.

Технічна діагностика опорних вузлів обертових печей 

4

2

 

2

1

5.

Технічна діагностика приводів обертових печей

4

2

 

2

1

6.

Технічна діагностика барабанних подрібнювачів та трубних млинів

4

2

 

2

1

Модуль 3 Особливості інженерно-технічного контролю механічних параметрів обладнання

20

14

 

6

4

1.

Механічні параметри обладнання промисловості будівельних параметрів

2

2

     

2.

Вимірювання і контроль довжини кутів діаметрів, зазорів, биття, температури вібрацій і коливань

4

2

 

2

 

3.

Перевірка прямолінійності, горизонтальності, вертикальності, площинності та встановлення під кутом

2

1

 

1

 

4.

Перевірка співвісності, паралельності та перпендикулярності

2

1

 

1

 

5.

Контрольні вимірювання при ремонті корпусів обертових агрегатів

2

2

   

1

6.

Контроль положення опорних роликів при ремонті та під час роботи

2

2

   

1

7.

Контроль положення фундаментних рам

2

2

   

1

8.

Контроль співвісності елементів приводів трубних млинів

2

1

 

1

 

9.

Контроль вимірювання при роботі обертових агрегатів

2

1

 

1

1

Модуль 4 Прогнозування залишкового ресурсу і працездатності елементів та вузлів промислового обладнання

12

8

 

4

1

1.

Основи розрахунку на міцність елементів обладнання промисловості будівельних матеріалів

4

2

 

2

1

2.

Визначення навантажень на опори обертових агрегатів

2

1

 

1

 

3.

Визначення напружень в корпусах обертових агрегатів

2

1

 

1

 

4.

Визначення допусків на монтаж окремих вузлів обладнання 

2

2

     

5.

Визначення залишкового ресурсу та працездатності елементів та вузлів промислового обладнання

2

2

     

Модуль 5 Повірка вимірювальних приладів та інструментів і визначення їх точності

9

7

 

2

2

1.

Точність інженерно-технічних вимірювань та засобів контролю геометричних параметрів технологічного обладнання

4

4

     

2.

Повірка геодезичних оптичних приладів

3

2

 

1

1

3.

Повірка механічного інструменту для вимірювань геометричних параметрів

2

1

 

1

1

Модуль 6 Охорона праці та техніка безпеки при проведенні діагностичних та ремонтно-налагоджувальних робіт на виробництві

6

6

     

1.

Основні положення техніки безпеки при проведенні діагностичних робіт та контрольних вимірювань

3

3

     

2.

Охорона праці та техніка безпеки при користуванні інженерно-технічними засобами вимірювань на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

3

3

     
 

Залік

2

       
 

Разом:

77

55

 

20

13