Участь громадськості у здійсненні публічної влади: теоретико-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., доц. Жаровська Ірина Мирославівна
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
26.12.2017 13:04
Статус
дисертація подана до захисту