Транснаціоналізація сучасного конституціоналізму: теоретико-правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Ковальчук Віталій Богданович
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
23.04.2021 10:00
Статус
дисертація захищена