Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Жаровська Ірина Мирославівна
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень
Дата захисту
24.12.2020 10:00
Статус
дисертація захищена