Становлення та функціонування українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: історико-правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н., доц. Забзалюк Дмитро Євгенович
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
29.10.2018 12:51
Статус
дисертація захищена