Становлення і розвиток зобов’язального права на території Західної України у складі Польщі (1921–1939 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к. ю. н., проф. Онишко Оксана Богданівна
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
22.06.2016 13:42
Статус
дисертація захищена