Правовий статус пацієнтів: теоретико-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Жаровська Ірина Мирославівна
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень
Дата захисту
19.03.2021 10:00
Статус
дисертація захищена