Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Ковальчук Віталій Богданович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
20.10.2020 10:00
Статус
дисертація захищена