Сучасна зарубіжна юридична освіта: історико-правове дослідження (на прикладі США, Великобританії і ФРН)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Никифорак Михайло Васильович
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень
Дата захисту
11.01.2021 10:00
Статус
дисертація захищена