Становлення і еволюція трудового права на території Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
30.10.2018 12:51
Статус
дисертація захищена