Адміністративна відповідальність в адміністративному праві україни: сучасне розуміння, нові підходи

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кaндидaтa юридичних нaук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
28.12.2016 13:33
Статус
дисертація подана до захисту