Ідея поділу влади в українській політико-правовій думці ХІХ — поч. ХХІ ст.

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Гураль Павло Федорович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
26.06.2018 12:55
Статус
дисертація захищена