Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угоській імперії: історико-правовий вимір (на матеріалах Східної Галичини 1867-1918 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
26.10.2017 13:07
Статус
дисертація захищена