Дискримінація за віком: правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
Робота виконана самостійно
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
05.04.2023 10:00
Статус
дисертація подана до захисту