Реалізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кaндидaтa юридичних нaук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, доцент Жаровська Ірина Мирославівна
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
01.07.2017 13:08
Статус
дисертація захищена