Погляди про державу і право Михайла Грушевського

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кaндидaтa юридичних нaук
Науковий керівник / консультанти
кандидат юридичних наук Поліковський Микола Федорович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
28.04.2017 13:15
Статус
дисертація захищена