Погляди В’ячеслава Липинського про державу і право

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
22.12.2020 10:00
Статус
дисертація захищена