Радянська судова система в західних областях України 1944-1953 рр. (історико-правове дослідження)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.іст.н., доц. Терлюк Іван Ярославович
Спеціальність
12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
23.09.2021 14:00
Статус
дисертація подана до захисту