Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор Камінська Наталія Василівна
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
04.10.2016 13:38
Статус
дисертація захищена