Прaвoве виховання прaцiвникiв OВС: теoретикo-правовий вимiр

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
30.09.2016 13:40
Статус
дисертація захищена