Ідея ґендерної рівності в українській правовій думці другої половини ХІХ століття

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кaндидaтa юридичних нaук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор, Ортинський Володимир Львович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
01.07.2017 13:08
Статус
дисертація захищена