Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Бомба Андрій Ярославович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
01.07.2016 13:18
Статус
дисертація захищена