Інтерферометр на полімерному оптичному волокні як перетворювач для вимірювання механічних величин

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Бобицький Ярослав Васильович
Спеціальність
05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних величин
Дата захисту
24.09.2021 12:00
Статус
дисертація подана до захисту