Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
27.05.2019 12:59
Статус
дисертація захищена