Спеціалізовані комп'ютерні системи

Розробник: Кочан Р.В., д.т.н., доц.

Напрям: Комп’ютерна інженерія

Мета: Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» зі спеціалізації спеціалізовані комп’ютерні системи та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.

Короткий опис курсу та його структура: Освітньо-професійна програма. Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційних технологій, комп’ютерної та програмної інженерії, мікро- та нано-електроніки, та орієнтує на актуальні спеціальності, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: комп’ютерні системи та компоненти, математичне моделювання та обчислювальні методи.

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг:180 год./6 кредитів ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 72 год; практичні заняття - 4 год, лабораторні заняття - 30 год, лекційні заняття - 38 год, самостійна робота - 104 год, захист випускної роботи - 4 год.

Форма проведення: очно/заочно.

Період та тривалість навчання: 3 семестри загальною тривалістю 16 місяців

Форма контролю: екзамени, заліки, поточний контроль, захист курсових проектів (робіт), захист кваліфікаційної  магістерської роботи.

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

 • базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін;
 • базові знання в галузі комп’ютерної інженерії, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;
 • базові уявлення про основи філософії, політології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;
 • здатність до аналізу та синтезу;
 • здатність до застосування знань на практиці;
 • здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;
 • мати дослідницькі навички;
 • мати навички технологій проектування;
 • уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;
 • здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;
 • знання іншої мови(мов);
 • уміння працювати як індивідуально, так і в команді;
 • уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;
 • креативність, здатність до системного мислення;
 • потенціал до подальшого навчання;
 • відповідальність за якість виконуваної роботи.

Фахові компетентності спеціальності:

 • базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів побудови комп’ютерних систем та спеціалізованих комп’ютерних систем різноманітного застосування;
 • базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі інформаційних технологій;
 • базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації спеціалізованих комп’ютерних систем;
 • базові знання з інженерії програмного забезпечення та системного аналізу, сенсорики, теорії автоматичного управління;
 • знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;
 • знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва;
 • уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших інженерних галузей;
 • здатність використовувати та впроваджувати  нові технології, приймати участь у модернізації та реконструкції спеціалізованих комп’ютерних систем, пристроїв та комплексів, зокрема з метою підвищення ефективності (продуктивності);
 • здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування технічних рішень;
 • здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації спеціалізованих комп’ютерних систем різноманітного застосування;
 • здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, дослідження, вибору та впровадження спеціалізованих комп’ютерних систем різноманітного застосування;
 • уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;
 • уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;
 • уміння проектувати системи та їх компоненти з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі, включаючи створення, налагодження, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію;
 • уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

Категорія слухачів курсу:

Фахівці, що отримали кваліфікацію бакалавра.

Опис результатів навчальної діяльності: 

Знання:

 • здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі інформаційних технологій;
 • здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області апаратного та програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем різного призначення, систем на кристалі, інтелектуальних систем;
 • здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній з областей: апаратне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем, інформаційно-вимірювальні системи, системи взаємодії з оператором, системи та мережі на кристалі;
 • здатність продемонструвати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання на всіх рівнях проектування спеціалізованих комп’ютерних систем різноманітного застосування;
 • здатність продемонструвати знання та розуміння методологій  проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов;
 • здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі інформаційних технологій;
 • здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті;
 • здатність продемонструвати знання основ економіки та управління проектами.

Уміння:

 • застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;
 • застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації;
 • системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;
 • застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності;
 • розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати та налагоджувати типове апаратне та програмне забезпечення для обраної спеціалізації;
 • здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності;
 • ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;
 • ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових;
 • поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;
 • виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;
 • оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

Модуль 1 Дослідження та проектування СКС

20

8            

 

12

 

1.

Технологія проектування СКС

4

2

 

2

6

2.

Проектування СКС на системному рівні

8

4

 

4

6

3.

Проектування СКС на рівні RTL

8

2

 

6

5

Модуль 2 Напрямки розвитку СКС

8

6

2

   

1.

Мережі на кристалі як перспектива створення СКС

6

4

2

 

6

2.

Напрямки розвитку СКС на електронній елементній базі

2

2

   

6

Модуль 3 Архітектура СКС

6

4

2

   

1.

Архітектура і теорія спеціалізованих комп’ютерних систем, багатопроцесорні системи 

2

2

   

6

2.

Архітектура процесорів сімейства TSM 320

4

2

2

 

6

Модуль 4 Проектування вбудованих СКС

12

8

 

6

 

1.

Апаратне забезпечення вбудованих комп’ютерних систем (ВКС) 

2

2

   

6

2.

Методика та засоби проектування апаратного забезпечення ВКС

6

4

 

2

5

3.

Методика та засоби розробки програмного забезпечення ВКС

4

2

 

2

5

Модуль 5 Програмне забезпечення СКС

14

6

 

8

 

1.

Програмування СКС на основі PSoC

4

2

 

2

6

2.

Реалізація інтерфейсу SPI

4

2

 

2

5

3.

Сенсорні інтерфейси на базі технології PSoC. Проектування сенсорної клавіатури за технологією CapSence  

6

2

 

4

5

Модуль 6 Інформаційно-вимірювальні системи

12

6

 

6

 

1.

Класифікація методів та засобів вимірювань

4

2

   

6

2.

Оцінка похибки результатів вимірювань

4

2

 

2

5

3.

Програмне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем

4

2

 

4

5

Виконання та захист випускної роботи

4

       
 

Разом:

76

38

4

30

104