Спеціалісти систем телекомунікацій, автоматики і телемеханіки в енергетиці

Розробник: каф. «Телекомунікації» НУ «ЛП» та погоджено ЗДТУ, НІЦ ПАТ «Львівобленерго».

Напрям: Телекомунікації

Мета: підвищення кваліфікації спеціалістів систем телекомунікацій,  автоматики  і телемеханіки в енергетиці для ПАТ «Львівобленерго».

Короткий опис курсу та його структура: Програма підвищення кваліфікації передбачає надбання слухачами знань і навиків в області телекомунікаційних систем та мереж передавання інформації. Принципів функціонування телекомунікаційних мереж з використанням  цифрових технологій оброки сигналу і даних. Систем комутації та розподілу інформації. Особливостей передавання  інфокомунікаційних даних в мережах з маршрутизацією пакетів. Технології безпроводових мереж зв’язку. Охорони праці та пожежної безпеки. Основ трудового законодавства в Україні. Економіки, тайм-менеджменту; ефективної комунікації. Політики тарифоутворення  в енергетиці. Психофізіологічна підготовка працівника.

Група слухачів: 12 осіб

Загальний обсяг:120 год.

Зокрема: аудиторні заняття – 78  год; лекційні заняття – 48 год, практичні заняття – 28  год, лабораторних заняття – 2 год, самостійна робота- 42 год.

Форма проведення: лекції, практичні, лабораторні, консультації

Період та тривалість навчання: 14 днів.

Форма контролю: залік.

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться: слухачі отримують знання в області побудови та функціонування сучасних інфокомунікаційних мереж, які розширюють їх компетентність в області цифрової обробки даних (сигналів) з подальшим передаванням телекомунікаційними мережами з різними технологіями функціонування. Набувають вміння будувати і конфігурувати мережі за ІР-технологіями. 

Категорія слухачів курсу: працівники та диспетчери ЗДТУ ПАТ «Львівобленерго».

Опис результатів навчальної діяльності: отримані знання орієнтовані на формування у слухачів вмінь щодо вибору, проектування, розгортання, управління, адміністрування та підтримки функціонування інфокомунікаційних систем та мереж.

 

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

Модуль 1. Принципи функціонування телекомунікаційних мереж на базі цифрових технологій передавання  інформації

20

       

1.1

Базові принципи побудови систем передачі інформації

2

2

     

1.2

Принцип роботи систем передачі інформації із спектральним ущільненням

2

2

     

1.3

Принципи побудови систем передачі інформації з часовим ущільненням каналів

2

2

     

1.4

Транспортні технології SDH

2

 

2

   

1.5

Принципи побудови цифрових мереж зв’язку з використанням оптичних ліній зв’язку

2

 

2

   

1.6

DWDM системи

2

2

     

1.7

CWDM системи

2

2

     

1.8

Загальні принципи організації радіозв’язку

2

2

     

1.9

Радіорелейні системи передачі інформації

2

 

2

   

1.10

Перспективи розвитку ВОСПІ та РРСПІ

2

2

     

Модуль 2. Системи комутації та розподілу інформації

6

0

     

2.1

Принципи побудови цифрових систем комутації.

2

2

     

2.2

Особливості використання ЦСК  

2

 

2

   

2.3

Принципи розподіленої комутації

2

 

2

   

Модуль 3. Методи передавання  голосових даних в мережах з маршрутизацією пакетів

12

       

3.1

Кодування мовної інформації для ІР-телефонії.

4

4

     

3.2

Протоколи IP-телефонії.

2

2

     

3.3

Протокол IP-телефонії H.323.

2

 

2

   

3.4

Протокол IP-телефонії SIP.  

2

 

2

   

3.5

Передавання ІР трафіку через транспортні мережі.  

2

 

2

   

3.6

Передавання ІР трафіку через мережі GSM/CDMA.  

2

2

     

Модуль 4. Технології безпроводових мереж зв’язку

12

       

4.1

Безпроводові персональні мережі.

2

2

2

   

4.2

Безпроводові локальні мережі (Wi-Fi).  

2

 

2

   

4.3

Захист комп’ютерних мереж.

2

 

2

   

4.4

Обслуговування комп’ютерного обладнання і мереж.

2

 

2

   

4.5

Перспективи розвитку інформаційних технологій.

2

2

     

Модуль 5.  Охорона  праці  та  пожежна  безпека.

16

       

5.1

Законодавство України про охорону праці

4

4

     

5.2

Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних  захворювань

2

 

2

   

5.3

Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Види захисту від ураження електричним струмом. Основний і додатковий захист. Пристрій захисного вимкнення. Вибір захисних засобів. Заземлення, занулення

2

 

2

2

 

5.4

Надання першої долікарської допомоги при електротравмах

2

2

     

5.5

Пожежна безпека.  Вибухонебезпека підприємств енергетичної галузі та вибухозахист

4

4

     

Модуль 6.  Основи трудового законодавства в Україні. Кодекс законів про працю. Господарський кодекс

4

4

     

Модуль 7.  Економіка. Політика тарифоутворення  в енергетиці

2

2

     

Модуль 8.  Тайм-менеджмент; ефективна комунікація

2

2

     

Модуль 9.  Психофізіологічна підготовка спеціалістів

2

2

     

Разом

120

48

28

2