Спеціаліст з високовольтних вимірювань, випробувань ізоляції, захисту від перенапруг обладнання енергопідприємств

Розробник: доц, к.т.н. Лисяк Г.М., провід. спец. Ліщак І.В.

Напрям: Електрична інженерія

Мета:  полягає у наданні теоретичних знань та вдосконаленні практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків спеціалістом з високовольтних вимірювань, випробувань ізоляції, захисту від перенапруг обладнання енергопідприємств, реалізації їх із застосуванням сучасних новин науки і техніки, технологічних процесів, передових методів праці, що впроваджуються у вітчизняну та зарубіжну практику виробництва, сучасних та інноваційних технологій з урахуванням перспектив розвитку енергетичної галузі України

Короткий опис курсу та його структура: слухачі курсу опрацьовують десять модулів, в межах яких ознайомляться із: сучасним обладнанням високовольтних електричних мереж напругою 6÷110 кВ; особливостями технічної експлуатації, діагностики та випробувань високовольтного обладнання електричних мереж; схемними і режимними особливостями електричних мереж 6-35 кВ та особливостями їх технічної експлуатації; можливими способами обмеження перенапруг під час дугових однофазних замикань на землю; атмосферними та внутрішніми перенапругами та особливостями захисту електрообладнання від них; проблемами якості електроенергії в електричних мережах; виконанням високовольтних вимірювань та випробувань електроустаткування із застосуванням сучасних високовольтних установок, приладів та діагностичних комплексів; питаннями охорони праці на підприємствах енергетики; основами трудового законодавства та законодавства України про електроенергетику; психофізіологічною підготовкою спеціалістів з експлуатації та випробувань в електричних мережах.

Структура курсу

Модуль 1. Сучасне обладнання високовольтних електричних мереж напругою 6÷110 кВ: лекційні заняття – 8 год, практичні заняття – 2 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 2. Експлуатація та діагностика високовольтного обладнання електричних мереж: лекційні заняття – 6 год, практичні заняття – 2 год. 

Модуль 3. Схемні та режимні особливості електричних мереж 6÷35 кВ: лекційні заняття – 12 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 4. Захист від зовнішніх і внутрішніх перенапруг: лекційні заняття – 4 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 5. Високовольтні вимірювання та випробування: практичні заняття – 4 год, лабораторні заняття – 4 год.

Модуль 6. Охорона праці на підприємствах енергетики: лекційні заняття – 10 год, практичні заняття – 4 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 7. Основи трудового законодавства України: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 8. Законодавство України про електроенергетику: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 9. Комунікативний менеджмент: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 10. Психофізіологічна підготовка спеціалістів з високовольтних вимірювань, випробувань ізоляції, захисту від перенапруг обладнання енергопідприємств: лекційні заняття – 2 год.

Група слухачів: 16 осіб

Загальний обсяг: 90 год./3 кредитів ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 72 год; лекційні заняття - 48 год, практичні заняття - 12 год, лабораторні заняття - 12 год, самостійна робота - 18 год,..

Форма проведення: денна, змішана, дистанційна

Період та тривалість навчання: 2 тижні /(не менше 72 год.)

Форма контролю: залік

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

 • здатність розуміти схемні та конструктивні особливості сучасного високовольтного електроустаткування електричних мереж 6-110 кВ враховуючи застосування сучасних електроізоляційних матеріалів і надійність їх роботи;
 • знання основних положень галузевих керівних документів, які регламентують експлуатацію та діагностику високовольтного обладнання електричних мереж, характерні причини відмов електрообладнання і способи та методи їх виявлення;
 • володіння схемними та режимними особливостями електричних мереж 6-35 кВ та методиками їх технічної експлуатації;
 • розуміння теоретичних основ  розвитку перенапруг в електричних мережах та знання величин розрахункових кратностей основних видів перенапруг та їх статистичні характеристики;
 • вміння вибирати, діагностувати й обслуговувати сучасні та ефективні засоби захисту від перенапруг для забезпечення достатньої надійності роботи електроустаткування;
 • володіння особливостями фізичних процесів, що мають місце в мережах середньої напруги за однофазних замикань на землю. Існуючі способи і засоби визначення приєднання з ОЗЗ, їх переваги та недоліки;
 • розуміння сучасного стану проблеми якості електроенергії в електричних мережах України та основні причини погіршення показників якості електроенергії.
 • здатність розуміти причини погіршення якості електроенергії в розподільних електричних мережах та основні типи електромагнітних збурень. Моніторинг та вимірювання показників якості електроенергії.
 • вміння виконувати високовольтні вимірювання та випробування електроустаткування із застосуванням сучасних високовольтних установок, приладів та діагностичних комплексів.
 • розуміння основ трудового законодавства України та здатність неухильного дотримання вимог сучасної документації із охорони праці та пожежної безпеки на енергопідприємствах.
 • володіння основами електробезпеки, дії електричного струму на організм людини. Види захисту від ураження електричним струмом.

Категорія слухачів курсу: посадові особи спеціаліст з високовольтних вимірювань, випробувань ізоляції, захисту від перенапруг обладнання енергопідприємств, чи інші категорії зацікавлених осіб.

Опис результатів навчальної діяльності: оновлення теоретичних та практичних знань і вмінь з напряму електрична інженерія стосовно сучасного обладнання високовольтних електричних мереж напругою 6-110 кВ, його технічної експлуатації, діагностування та випробувань; особливостей побудови та функціонування електричних мереж з різними режимами роботи нейтралей; особливостей розвитку та боротьби із перенапругами; причин погіршення якості електроенергії в розподільних електричних мережах, моніторингу та вимірювання показників якості електроенергії; основ трудового законодавства України та вимог сучасної документації із охорони праці на енергопідприємствах; видів захисту від ураження електричним струмом та особливостей дії електричного струму на організм людини.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

Модуль 1 Сучасне обладнання високовольтних електричних мереж напругою 6 ÷110кВ

12

8            

2

2

3

1.

Загальні положення технічної експлуатації високовольтного обладнання. Експлуатація силових трансформаторів. Номінальний режим роботи та допустимі перевантаження. Організація експлуатації трансформаторів. Особливості експлуатації сухих трансформаторів

2

2

   

0,5

2.

Особливості конструкції та експлуатації сучасного електротехнічного обладнання. Експлуатація іншого силового електроустаткування

2

2

   

1

3.

Особливості конструкції та експлуатації кабелів зі зшитого поліетилену, експлуатація кабельних ліній та самонесучих ізольованих проводів. Проблемні питання при експлуатації кабельних мереж 

2

2

   

0,5

4.

Сучасні електроізоляційні матеріали і надійність їх роботи

6

2

2

2

1

Модуль 2 Експлуатація та діагностика високовольтного обладнання електричних мереж

8

6

2

 

2

1.

Технічний стан електрообладнання та фактори, які його визначають

1

1

   

0,25

2.

Випробування ізоляції. Профілактичні випробування ізоляції електрообладнання. Контроль стану ізоляції електрообладнання під робочою напругою

1

1

   

0,25

3.

Діагностика та випробування силових трансформаторів, автотрансформаторів і шунтових реакторів; їх характерні пошкодження та несправності. Випробування трансформаторів та високовольтних вводів. Діагностика трансформаторів

2

1

1

 

0,5

4.

Діагностика та випробування комутаційних апаратів; їх характерні пошкодження та несправності. Випробування та діагностика вимикачів. Випробування роз’єднувачів, короткозамикачів, відділювачів

2

1

1

 

0,5

5.

Діагностика та випробування електрообладнання розподільних пристроїв; їх характерні пошкодження та несправності. Випробування вимірювальних трансформаторів, комплектних розподільних пристроїв, збірних шин

1

1

   

0,25

6.

Тепловізійний контроль електрообладнання. Практичний досвід та характерні дефекти

1

1

   

0,25

Модуль 3 Схемні та режимні особливості електричних мереж 6÷35 кВ

14

12

 

2

3

1.

Режими роботи нейтралей трансформаторів. Особливості побудови та функціонування електричних мереж з різними режимами роботи нейтралей

1

1

   

0,5

2.

Режим однофазного замикання на  землю (ОЗЗ). Процеси, що мають місце за ОЗЗ та фактори, що впливають на пошкодження ізоляції

2

2

   

0,5

3.

Існуючі способи і засоби визначення приєднання з ОЗЗ, їх переваги та недоліки. Аналіз осцилограм. Визначення відстані до місця пошкодження

1

1

   

0,25

4.

Ферорезонансні процеси в розподільних електромережах та захист трансформаторів напруги від пошкоджень ними. Нерезонуючі трансформатори напруги

3

1

 

2

0,5

5.

Захист трансформаторів струму від обривів вторинних кіл

1

1

   

0,25

6.

Економічні аспекти проблеми якості електроенергії. Нормативні документи. Загальна характеристика стану і проблем підвищення якості електроенергії в мережах 0,4÷10 кВ. Причини погіршення якості електроенергії в розподільних електричних мережах

4

4

   

0,5

7.

Моніторинг та вимірювання показників якості електроенергії

2

2

   

0,5

Модуль 4 Захист від зовнішніх і внутрішніх перенапруг

6

4

 

2

2

1.

Атмосферні перенапруги. Загальні положення про грозозахист високовольтних електромереж. Перспективні напрямки оптимізації надійності схем грозозахисту

2

2

   

1

2.

Захист обладнання від внутрішніх перенапруг. Аналіз схем розподільних пристроїв, розрахунок кратності внутрішніх перенапруг та технічні заходи по їх зменшенню. Проблеми вибору та експлуатації обмежувачів перенапруг в електромережах різних класів напруги

4

2

 

2

1

Модуль 5 Високовольтні вимірювання та випробування

8

 

4

4

2

1.

Високовольтні вимірювання та випробування силових та вимірювальних трансформаторів

2

   

2

0,5

2.

Високовольтні вимірювання та випробування кабелів із паперово-оливною, полімерною ізоляцією та ізоляцією із зшитого поліетилену

1

   

1

0,25

3.

Високовольтні вимірювання та випробування оливних, вакуумних та елегазових вимикачів

2

 

2

 

0,5

4.

Високовольтні вимірювання та випробування розрядників та обмежувачів перенапруг

1

   

1

0,25

5.

Сучасні високовольтні установки, обладнання та прилади для проведення випробувань і вимірювань електрообладнання та трансформаторних олив. Переваги та недоліки

2

 

2

 

0,5

Модуль 6 Охорона праці на підприємствах енергетики

16

10

4

2

4

1.

Законодавство України про охорону праці

4

4

   

1

2.

Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Види захисту від ураження електричним струмом. Основний і додатковий захист. Вибір  захисних засобів

4

2

 

2

1

3.

Пожежна безпека. Вибухонебезпека підприємств та вибухозахист у енергетичній галузі

4

4

   

1

4.

Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних захворювань

2

 

2

 

0,5

5. 

Надання першої долікарської допомоги при електротравмах

2

 

2

 

0,5

Модуль 7 Основи трудового законодавства України

2

2

   

0,5

Модуль 8 Законодавство України про електроенергетику

2

2

     

Модуль 9 Комунікативний менеджмент

2

2

     

Модуль 10 Психофізіологічна підготовка спеціалістів з експлуатації та ремонту високовольтних електричних мереж

2

2

     
 

Разом:

72

48

12

12

18