Спеціаліст з релейного захисту і автоматики

Розробник: Лисяк Г.М. доц., к.т.н, Ліщак І.В. пров. спец.

Напрям: Електрична інженерія

Мета: полягає у наданні теоретичних знань та вдосконаленні практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків спеціалістом з релейного захисту й автоматики, реалізації їх із застосуванням сучасних новин науки і техніки, технологічних процесів, передових методів праці, що впроваджуються у вітчизняну та зарубіжну практику виробництва, сучасних та інноваційних технологій з урахуванням перспектив розвитку енергетичної галузі України.

Короткий опис курсу та його структура: слухачі курсу опрацьовують десять модулів, в межах яких ознайомляться із: особливостями цифрових пристроїв релейного захисту й автоматики (РЗА), розрахунками параметрів їх спрацювання; схемними та режимними особливостями електричних мереж 6÷35 кВ, особливостями побудови та функціонування електричних мереж з різними режимами роботи нейтралей, процесами, що мають місце за однофазних замикань на землю, видами захистів від них, аналізу аварій в електричних мережах; заходами з запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків; ферорезонансними процесами в електричних мережах та особливостями захисту електрообладнання від них; проблемами якості електроенергії в електричних мережах; питаннями охорони праці на підприємствах енергетики; основами трудового законодавства та законодавства України про електроенергетику; психофізіологічною підготовкою спеціалістів з експлуатації та ремонту розподільних електричних мереж.

Модуль 1. Цифрові пристрої релейного захисту й автоматики: лекційні заняття – 8 год, практичні заняття – 8 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 2. Схемні та режимні особливості електричних мереж 6÷35 кВ: лекційні заняття – 12 год, практичні заняття – 2 год, лабораторні заняття – 2 год. 

Модуль 3. Ферорезонансні процеси в електромережах 6÷35 кВ: лекційні заняття – 2 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 4. Якість електроенергії в електричних мережах: лекційні заняття – 6 год.

Модуль 5. Тренажерна підготовка. Технологія оперативних перемикань в електричних мережах: лекційні заняття – 2 год, лабораторні заняття – 6 год.

Модуль 6. Охорона праці на підприємствах енергетики: лекційні заняття – 10 год, практичні заняття – 4 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 7. Основи трудового законодавства України: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 8. Законодавство України про електроенергетику: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 9. Комунікативний менеджмент: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 10. Психофізіологічна підготовка спеціалістів з релейного захисту й автоматики електричних мереж: лекційні заняття – 2 год.

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 90 год./3 кредити ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 6 год; лекційні заняття - 48 год, практичні заняття - 14 год, лабораторні заняття - 14 год, семінарські заняття - ___год, самостійна робота - 14 год, виконання випускної роботи - ___год; захист випускної роботи - ___год.

Форма проведення: денна, змішана, дистанційна

Період та тривалість навчання: 2 тижні /(не менше 72 год.)

Форма контролю: залік

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

 • здатність до аналізу характеристик та параметрів елементів електроенергетичних систем та здійснювати пошук, аналізувати та критично оцінювати інформацію про останні досягнення в області розробки цифрових пристроїв релейного захисту й автоматики.
 • здатність застосовувати професійно-профільні знання й практичні навички під час розрахунку параметрів спрацювання цифрових пристроїв РЗА
 • здатність розуміти схемні та режимні особливості розподільних електричних мереж враховуючи принципи побудови та функціонування цих електричних мереж з різними режимами роботи нейтралі.
 • володіння особливостями фізичних процесів, що мають місце в мережах середньої напруги за однофазних замикань на землю. Існуючі способи і засоби визначення приєднання з ОЗЗ, їх переваги та недоліки.
 • розуміння перспективних напрямів підвищення ефективності функціонування електричних мереж 6÷35 кВ. 
 • знання про системи синхронізації, реєстрації аналогових і дискретних сигналів, збору інформації та її архівування, побудову локальних і глобальних інформаційно-керуючих мереж на об’єктах електроенергетики.
 • розуміння теоретичних основ  розвитку ферорезонансних процесів в електричних мережах 6-35 кВ та вміння вибирати сучасні та ефективні засоби захисту від ФРП для забезпечення достатньої надійності роботи електроустаткування.
 • розуміння сучасного стану проблеми якості електроенергії в електричних мережах України та основні причини погіршення показників якості електроенергії.
 • здатність розуміти причини погіршення якості електроенергії в розподільних електричних мережах та основні типи електромагнітних збурень. Моніторинг та вимірювання показників якості електроенергії.
 • розуміння основ трудового законодавства України та здатність неухильного дотримання вимог сучасної документації із охорони праці на енергопідприємствах.
 • володіння основами електробезпеки, дії електричного струму на організм людини. Види захисту від ураження електричним струмом.

Категорія слухачів курсу: посадові особи спеціаліст з релейного захисту й автоматики, чи інші категорії зацікавлених осіб.

Опис результатів навчальної діяльності: оновлення теоретичних та практичних знань і вмінь з напряму електрична інженерія стосовно цифрових пристрої релейного захисту й автоматики, проведення розрахунку параметрів їх спрацювання; розроблення схем оперативних кіл з застосуванням цифрових пристроїв релейного захисту й автоматики елементів електроенергетичних систем; схемних та режимних особливостей розподільних електричних мереж, процесів під час однофазних замикань на землю, особливостей перевірки захистів; побудови локальних і глобальних інформаційно-керуючих мереж на об’єктах електроенергетики та побудови «Розумних електричних мереж»; особливостей розвитку та боротьби із ферорезонансними процесами; причин погіршення якості електроенергії в розподільних електричних мережах, моніторингу та вимірювання показників якості електроенергії; основ трудового законодавства України та вимог сучасної документації із охорони праці на енергопідприємствах; видів захисту від ураження електричним струмом та особливостей дії електричного струму на організм людини.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

Модуль 1 Схемні та режимні особливості високовольтних електричних мереж

8

4            

2

2

2

1.

Режими роботи нейтралі трансформаторів. Особливості

побудови та функціонування електричних мереж з різними режимами роботи нейтралі

1

1

   

0,25

2.

Режим однофазного замикання на землю (ОЗЗ). Процес, що мають місце за ОЗЗ та фактори, що впливають на пошкоджуваність ізоляції

2

2

   

0,5

3.

Існуючі способи i засоби визначення приєднання з ОЗЗ, ïx переваги та недоліки. Аналіз осцилограм. Визначення відстані до місця пошкодження

3

1

 

2

0,75

4.

Можливі способи обмеження перенапруг пiд час дугових

ОЗЗ. Вплив пepeнaпpyг за ОЗЗ на стан ізоляції. Використання обмежувачів перенапруг та ïx можливе термічне пошкодження

2

 

2

 

0,5

Модуль 2 Технічна експлуатація підстанцій електричних мереж

20

10

4

6

4,5

1.

Загальні положення технічної експлуатації високовольтних

електричних мереж. Технічний стан електрообладнання та фактори, які його визначають

4

4

   

0,5

2.

Експлуатація силових трансформаторів. Номінальний режим роботи та допустимі перевантаження. Організація експлуатації трансформаторів. Вимірювання та випробування трансформаторів. Трансформаторні оливи

4

2

 

2

1

3.

Експлуатація підстанційного обладнання високовольтних

електромереж. Організація експлуатації роз'єднувачів, вимикачів навантаження, вимірювальних трансформаторів, обмежувачів перенапруг, комплектних розподільних пристроїв та збірних шин

6

 

2

4

1,5

4.

Особливості конструкції та експлуатації cyчacнoгo електротехнічного обладнання

6

4

   

1,5

Модуль 3 Ферорезонансні процеси в високовольтних електричних мережах

4

2

 

2

1

1.

Ферорезонансні процеси в високовольтних електромережах

та захист трансформаторів напруги від пошкоджень ними. Нерезонуючі трансформатори напруги

3

1

 

2

0,75

2.

Захист трансформаторів струму від обривів вторинних кіл

1

1

   

0,25

Модуль 4 Якість електроенергії в електричних мережах

6

6

   

1

1.

Економічні аспекти проблеми якості електроенергії. Нормативні документи. Загальна характеристика стану i проблем підвищення якості електроенергії в мережах 0,4-10 кВ. Причини погіршення якості електроенергії в високовольтних електричних мережах

4

4

   

0,75

2.

Моніторинг та вимірювання показників якості електроенергії

2

2

   

0,25

Модуль 5 Перенапруги та координація ізоляції в електричних мережах

12

4

4

4

3

1.

Атмосферні перенапруги. Загальні положення про грозозахист високовольтних електромереж. Перспективні напрямки оптимізації надійності схем грозозахисту

4

2

2

 

1

2.

Захист обладнання від внутрішніх перенапруг

4

2

 

2

1

3.

Аналіз схем розподільних пристроїв, розрахунок кратності

внутрішніх перенапруг та технічні заходи по ïx зменшенню

4

 

2

2

1

Модуль 6 Охорона праці на підприємствах енергетики

16

10

4

2

2,5

1.

Законодавство України про охорону праці

4

4

   

0,5

2.

Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Види захисту від ураження електричним струмом. Основний i додатковий захист. Вибір захисних засобів

4

2

 

2

0,5

3. 

Пожежна безпека. Вибухонебезпека підприємств в енергетичній галузі та вибухозахист

4

4

   

0,5

4.

Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних захворювань

2

 

2

 

0,5

5.

Надання першої долікарської допомоги при електротравмах

2

 

2

 

0,5

Модуль 7 Основи трудового законодавства України

2

2

   

0,5

Модуль 8 Законодавство України про електроенергетику

2

2

   

0,5

Модуль 9 Комунікативний менеджмент

2

2

   

0,5

Модуль 10 Психофізіологічна підготовка спеціалістів з експлуатації та ремонту підстанцій

2

     

0,5

 

Разом:

74

44

14

16

16