Спеціаліст з експлуатації та ремонту розподільних електричних мереж

Розробник: Лисяк Г.М. доц. к.т.н, Ліщак І.В. пров.спец.

Напрям: Електрична інженерія

Мета: полягає у наданні теоретичних знань та вдосконаленні практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків спеціалістом з експлуатації та ремонту розподільних електричних мереж, реалізації їх із застосуванням сучасних новин науки і техніки, технологічних процесів, передових методів праці, що впроваджуються у вітчизняну та зарубіжну практику виробництва, сучасних та інноваційних технологій з урахуванням перспектив розвитку енергетичної галузі України.

Короткий опис курсу та його структура: слухачі курсу опрацьовують десять модулів, в межах яких ознайомляться із: схемними та режимними особливостями розподільних електричних мереж, можливими способами обмеження перенапруг під час дугових однофазних замикань на землю; особливостями технічної експлуатація розподільних електричних мереж із різними режимами роботи нейтралей; атмосферними та внутрішніми перенапругами та особливостями захисту електрообладнання від них; схемними і режимними особливостями розподільних електричних мереж 0,23 (0,4) кВ та особливостями їх технічної експлуатації; проблемами якості електроенергії в електричних мережах; питаннями охорони праці на підприємствах енергетики; основами трудового законодавства та законодавства України про електроенергетику; психофізіологічною підготовкою спеціалістів з експлуатації та ремонту розподільних електричних мереж.

Структура курсу

Модуль 1. Схемні та режимні особливості розподільних електричних мереж: лекційні заняття – 6 год, практичні заняття – 2 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 2. Технічна експлуатація розподільних електричних мереж: лекційні заняття – 8 год, практичні заняття – 6 год, лабораторні заняття – 4 год. 

Модуль 3. Схемні і режимні особливості розподільних електричних мереж 0,23 (0,4) кВ та особливості їх технічної експлуатації: лекційні заняття – 4 год, практичні заняття – 2 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 4. Якість електроенергії в електричних мережах: лекційні заняття – 6 год.

Модуль 5. Перенапруги та координація ізоляції в розподільних електричних мережах: лекційні заняття – 4 год, практичні заняття – 4 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 6. Охорона праці на підприємствах енергетики: лекційні заняття – 10 год, практичні заняття – 4 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 7. Основи трудового законодавства України: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 8. Законодавство України про електроенергетику: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 9. Комунікативний менеджмент: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 10. Психофізіологічна підготовка спеціалістів з експлуатації та ремонту розподільних електричних мереж: лекційні заняття – 2 год.

Група слухачів: 14 осіб 

Загальний обсяг: 90 год./3 кредитів ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 76 год; лекційні заняття - 46 год, практичні заняття - 18 год, лабораторні заняття - 12год, самостійна робота – 14 год..

Форма проведення: денна, змішана, дистанційна.

Період та тривалість навчання: 2 тижні /(не менше 72 год.)

Форма контролю: залік

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться: 

 • здатність розуміти схемні та режимні особливості розподільних електричних мереж враховуючи принципи побудови та функціонування цих електричних мереж з різними режимами роботи нейтралі;
 • знання основних положень галузевих керівних документів, які регламентують експлуатацію ліній та підстанцій електричних мереж, характерні причини відмов електрообладнання електромереж і способи та методи їх виявлення;
 • здатність організовувати технічне обслуговування та виконання контролю стану електрообладнання розподільних електричних мереж;
 • розуміння особливостей конструктивного виконання та експлуатації сучасного електротехнічного обладнання;
 • володіння схемними та режимними особливостями електричних мереж 0,23-35 кВ та методиками їх технічної експлуатації;
 • розуміння теоретичних основ  розвитку перенапруг в електричних мережах та знання величин розрахункових кратностей основних видів перенапруг та їх статистичні характеристики;
 • здатність аналізувати вплив способу уземлення нейтралі на особливості процесів і параметри координат усталених та перехідних режимів;
 • вміння вибирати, експлуатувати й обслуговувати сучасні та ефективні засоби захисту від перенапруг для забезпечення достатньої надійності роботи електроустаткування;
 • володіння особливостями фізичних процесів, що мають місце в мережах середньої напруги за однофазних замикань на землю. Існуючі способи і засоби визначення приєднання з ОЗЗ, їх переваги та недоліки;
 • розуміння сучасного стану проблеми якості електроенергії в електричних мережах України та основні причини погіршення показників якості електроенергії;
 • здатність розуміти причини погіршення якості електроенергії в розподільних електричних мережах та основні типи електромагнітних збурень. Моніторинг та вимірювання показників якості електроенергії;
 • розуміння основ трудового законодавства України та здатність неухильного дотримання вимог сучасної документації із охорони праці на енергопідприємствах;
 • володіння основами електробезпеки, дії електричного струму на організм людини. Види захисту від ураження електричним струмом.

Категорія слухачів курсу: посадові особи спеціаліст з експлуатації та ремонту розподільних електричних мереж, чи інші категорії зацікавлених осіб.

Опис результатів навчальної діяльності: оновлення теоретичних та практичних знань і вмінь з напряму електрична інженерія стосовно схемних та режимних особливостей розподільних електричних мереж, їх технічної експлуатації, обслуговування та ремонту; особливостей розвитку та боротьби із перенапругами; причин погіршення якості електроенергії в розподільних електричних мережах, моніторингу та вимірювання показників якості електроенергії; основ трудового законодавства України та вимог сучасної документації із охорони праці на енергопідприємствах; видів захисту від ураження електричним струмом та особливостей дії електричного струму на організм людини.

 

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

Модуль 1 Схемні та режимні особливості розподільних електричних мереж

10

6           

2

2

2

1.

Режими роботи нейтралі трансформаторів. Особливості побудови та функціонування електричних мереж з різними режимами  роботи нейтралі  

2

2

   

0,5

2.

Режим однофазного замикання на землю (ОЗЗ). Процеси, що мають мicце за ОЗЗ та фактори, що впливають на пошкоджуваність ізоляції

3

2

1

 

0,5

3.

Існуючі способи і засоби визначення приєднання з ОЗЗ, їх переваги та недоліки. Аналіз осцилограм. Визначення відстані до місця пошкодження

3

1

 

2

0,5

4.

Можливі способи обмеження перенапруг під час дугових ОЗЗ. Вплив перенапруг за ОЗЗ на стан ізоляції. Використання обмежувачів перенапруг та їх можливе термічне пошкодження

2

1

1

 

0,5

Модуль 2 Технічна експлуатація розподільних електричних мереж

18

8

6

4

2,5

1.

Загальні положення технічної експлуатації розподільних електромереж. Експлуатація силових трансформаторів: номінальний режим роботи та допустимі перевантаження, організація експлуатації трансформаторів, вимірювання та випробування трансформаторів, трансформаторні оливи

4

2

2

 

0,5

2.

Експлуатація підстанційного обладнання розподільних електромереж: особливості конструкції та експлуатації сучасного електротехнічного обладнання (вакуумні та елегазовані вимикачі)

4

2

2

 

0,5

3.

Експлуатація підстанційного обладнання розподільних

електромереж. Організація експлуатації оливних вимикачів, роз'єднувачів, вимикачів навантаження, вимірювальних трансформаторів, обмежувачів перенапруг, комплектних розподільних пристроїв та збірних шин

6

2

2

2

0,5

4.

Ферорезонансні процеси в розподільних електромережах та

захист трансформаторів напруги від пошкоджень ними. Нерезонуючі трансформатори напруги

3

1

 

2

0,5

5.

Захист трансформаторів струму від обривів вторинних кіл

1

1

   

0,5

Модуль 3   Схемні   i   режимні   особливості розподільних електричних  мереж  0,23  (0,4)  кВ  та  особливості  ïx  технічної експлуатації

8

4

2

2

2,5

1.

Занулення та заземлення. Види i типи заземлень в

електромережі 0,4 кВ та вимоги до них

1

1

   

0,5

2.

Експлуатація повітряних ліній (ПЛ) електропередач 0,23 (0,4) кВ: організація експлуатації та аварійно- відновлювальні роботи на ПЛ; заміри oпopy пeтлi "фаза- нуль"; вибір захисту ПЛ

2

   

2

0,5

3.

Експлуатація кабельних ліній (КЛ) електропередач 0,23 (0,4) кВ. Організація експлуатації та аварійно- відновлювальні роботи на КЛ

2

 

2

 

0,5

4.

Особливості внутрішньобудинкових мереж 0.23 (0,4) кВ. Вимоги до прокладання та захисту таких мереж

1

1

   

0,5

5.

Особливості конструкції сучасних повітряних та кабельних

ліній електропередач. Переваги i недоліки

2

2

   

0,5

Модуль 4. Якість електроенергії в електричних мережах

6

6

0

0

1,5

1.

Економічні аспекти проблеми якості електроенергiï.

Нормативні документи. Загальна характеристика стану i проблем підвищення якості електроенергії в мережах 0,4÷10 кВ

3

3

   

0,5

2.

Причини погіршення якості електроенергії в розподільних

електричних мережах. Характеристика основних типів електромагнітних збурень

1

1

   

0,5

3.

Моніторинг та вимірювання показників якості електроенергії

2

2

   

0,5

Модуль 5 Перенапруги та координація ізоляції в розподільних електричних мережах

10

4

4

2

2

1.

Атмосферні перенапруги. Загальні положення про грозозахист розподільних електромереж. Перспективні напрямки оптимізації надійності схем грозозахисту

4

2

2

 

1

2.

Захист  обладнання  від внутрішніх  перенапруг. Аналіз схем

розподільних пристроїв, розрахунок кратності внутрішніх перенапруг та технічні заходи по ïx зменшенню

6

2

2

2

1

Модуль 6 Охорона праці на підприємствах енергетики

16

10

4

2

2,5

1.

Законодавство України про охорону праці

4

4

   

0,5

2.

Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Види захисту від ураження електричним струмом. Основний i додатковий захист. Вибір захисних засобів

4

2

 

2

0,5

3.

Пожежна безпека. Вибухонебезпека підприємств в енергетичній галузі та вибухозахист

4

4

   

0,5

4.

Гігієна  праці.  Медичні  огляди.  Профілактика професійних

захворювань

2

 

2

 

0,5

5.

Надання першої долікарської допомоги при електротравмах

2

 

2

 

0,5

Модуль 7 Основи трудового законодавства України

2

2

   

0,25

Модуль 8 Законодавство України про

електроенергетику

2

2

   

0,25

Модуль 9 Комунікативний менеджмент

2

2

   

0,25

Модуль 10 Психофізіологічна підготовка спеціалістів з експлуатації та ремонту розподільних електричних мереж

2

2

   

0,25

 

Разом:

76

46

18

12

14