Спеціаліст з експлуатації та ремонту підстанцій

Розробник: Лисяк Г.М. доц, к.т.н., Ліщак І.В. пров.спец.

Напрям: електрична інженерія

Мета: полягає у наданні теоретичних знань та вдосконаленні практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків спеціалістом з експлуатації та ремонту підстанцій, реалізації їх із застосуванням сучасних новин науки і техніки, технологічних процесів, передових методів праці, що впроваджуються у вітчизняну та зарубіжну практику виробництва, сучасних та інноваційних технологій з врахуванням перспектив розвитку енергетичної галузі України

Короткий опис курсу та його структура: слухачі курсу опрацьовують десять модулів, в межах яких ознайомляться із: схемними та режимними особливостями високовольтних електричних мереж, можливими способами обмеження перенапруг під час дугових однофазних замикань на землю; особливостями технічної експлуатації підстанцій електричних мереж, особливостями конструкції та експлуатації сучасного електротехнічного обладнання; атмосферними та внутрішніми перенапругами та особливостями захисту електрообладнання від них; проблемами якості електроенергії в електричних мережах; питаннями охорони праці на підприємствах енергетики; основами трудового законодавства та законодавства України про електроенергетику; психофізіологічною підготовкою спеціалістів з експлуатації та ремонту повітряних ліній електричних мереж.

Структура курсу

Модуль 1. Схемні та режимні особливості високовольтних електричних мереж: лекційні заняття – 4 год, практичні заняття – 2 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 2. Технічна експлуатація підстанцій електричних мереж: лекційні заняття – 10 год, практичні заняття – 4 год, лабораторні заняття – 6 год. 

Модуль 3. Ферорезонансні процеси в високовольтних електричних мережах: лекційні заняття – 2 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 4. Якість електроенергії в електричних мережах: лекційні заняття – 6 год.

Модуль 5. Перенапруги та координація ізоляції в електричних мережах: лекційні заняття – 4 год, практичні заняття – 4 год, лабораторні заняття – 4 год.

Модуль 6. Охорона праці на підприємствах енергетики: лекційні заняття – 10 год, практичні заняття – 4 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 7. Основи трудового законодавства України: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 8. Законодавство України про електроенергетику: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 9. Комунікативний менеджмент: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 10. Психофізіологічна підготовка спеціалістів з експлуатації і ремонту підстанцій електричних мереж: лекційні заняття – 2 год.

Група слухачів: 13 осіб

Загальний обсяг: 90 год./3 кредити ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 74 год; лекційні заняття - 44 год, практичні заняття - 14 год, лабораторні заняття - 16 год, самостійна робота - 16 год..

Форма проведення: денна, змішана, дистанційна.

Період та тривалість навчання: 2 тижні /(не менше 72 год.)

Форма контролю: залік

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

  • здатність розуміти схемні та режимні особливості високовольтних електричних мереж враховуючи принципи побудови та функціонування цих електричних мереж з різними режимами роботи нейтралі;
  • знання основних положень галузевих керівних документів, які регламентують технічну експлуатацію високовольтних ліній електричних мереж, характерні причини їх відмов;
  • володіння особливостями фізичних процесів, що мають місце в мережах середньої напруги за однофазних замикань на землю, впливу перенапруг за ОЗЗ на стан ізоляції. Існуючі способи і засоби визначення приєднання з ОЗЗ, їх переваги та недоліки;
  • здатність організовувати технічне обслуговування та експлуатацію підстанційного обладнання високовольтних електромереж;
  • розуміння теоретичних основ  розвитку перенапруг в електричних мережах та знання величин розрахункових кратностей основних видів перенапруг та їх статистичні характеристики;
  • вміння вибирати, експлуатувати й обслуговувати сучасні та ефективні засоби захисту від перенапруг для забезпечення достатньої надійності роботи електроустаткування;
  • розуміння сучасного стану проблеми якості електроенергії в електричних мережах України та основні причини погіршення показників якості електроенергії;
  • здатність розуміти причини погіршення якості електроенергії в електричних мережах та основні типи електромагнітних збурень. Моніторинг та вимірювання показників якості електроенергії;
  • розуміння основ трудового законодавства України та здатність неухильного дотримання вимог сучасної документації із охорони праці на енергопідприємствах;
  • володіння основами електробезпеки, дії електричного струму на організм людини. Види захисту від ураження електричним струмом.

Категорія слухачів курсу: посадові особи спеціаліст з експлуатації та ремонту підстанцій, чи інші категорії зацікавлених осіб.

Опис результатів навчальної діяльності: оновлення теоретичних та практичних знань і вмінь з напряму електрична інженерія стосовно схемних та режимних особливостей високовольтних електричних мереж; технічної експлуатації, особливостей конструктивного виконання сучасного електротехнічного обладнання; особливостей розвитку та боротьби із перенапругами; причин погіршення якості електроенергії в електричних мережах, моніторингу та вимірювання показників якості електроенергії; основ трудового законодавства України та вимог сучасної документації із охорони праці на енергопідприємствах; видів захисту від ураження електричним струмом та особливостей дії електричного струму на організм людини.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1 Схемні та режимні особливості високовольтних електричних мереж

8

4            

2

2

2

1.

Режими  роботи нейтралі трансформаторів. Особливості

побудови та функціонування електричних мереж з різними режимами роботи нейтралі

1

1

   

0,25

2.

Режим однофазного замикання на землю (ОЗЗ). Процеси, що

мають місце за ОЗЗ та фактори, що впливають на пошкоджуваність ізоляції

2

2

   

0,5

3.

Існуючі способи i засоби визначення приєднання з ОЗЗ, ïx переваги та недоліки. Аналіз осцилограм. Визначення відстані до місця пошкодження

3

1

 

2

0,75

4.

Можливі способи обмеження перенапруг під час дуговмх

ОЗЗ. Вплив гіеренапруг за ОЗЗ на стаи ізоляції. Використання обмежуваиів перенапруг та ïx можливе термічне пошкодження

2

 

2

 

0,5

Модуль 2 Технічна експлуатація  підстанцій електричних мереж

20

10

4

6

4,5

1.

Загальні положения технічної експлуатації високовольтних електричних мереж. Технічний стаи електрообладнання та фактори, які його визначають

4

4

   

0,5

2.

Експлуатація силових трансформаторів. Номінальний режим роботи та допустимі перевантаження. Організація експлуатації трансформаторів. Вимірювання та випробування трансформаторів. Трансформаторні оливи

4

2

 

2

1

3.

Експлуатація підстанційного обладнання високовольтних

електромереж. Організація експлуатації роз'єднувачів, вимикачів навантаження, вимірювальних трансформаторів, обмежувачів перенапруг, комплектних розподільних пристроїв та збірних шин

6

 

2

4

1,5

4.

Особливості конструкції та експлуатації сучасного

електротехнічного обладнання

6

4

2

 

1,5

Модуль 3. Ферорезонансні процеси в високовольтних електричних мережах

4

2

 

2

1

1.

Ферорезонансні процеси в високовольтних електромереж

та захист трансформаторів напруги від пошкоджень ними. Нерезонуючі трансформатори напруги

3

1

 

2

0,75

2.

Захист трансформаторів струму від обривів вторинних кіл

1

1

   

0,25

Модуль 4. Якість електроенергії в електричних мережах

6

6

     

1.

Економічні аспекти проблеми якості електроенергії.

Нормативні документи. Загальна характеристика стану i проблем підвищення якості електроенергії в мережах 0,4-10 кВ. Причини погіршення якості електроенергії в високовольтних електричних мережах

4

4

   

0,75

2.

Моніторинг та вимірювання показників якості електроенергії

2

2

   

0,25

Модуль 5. Перенапруги та координація ізоляції в електричних мережах

12

4

4

4

3

1.

Атмосферні перенапруги. Загальні положення про грозозахист високовольтних електромереж. Перспективні напрямки оптимізації надійності схем грозозахисту

4

2

2

 

1

2.

Захист обладнання від внутрішніх перенапруг

4

2

 

2

1

3.

Аналіз схем розподільних пристроїв, розрахунок кратності внутрішніх перенапруг та технічні заходи по ïx зменшенню

4

 

2

2

1

Модуль 6. Охорона праці на підприємствах енергетики

16

10

4

2

2,5

1.

Законодавство України про охорону праці

4

4

   

0,5

2.

Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Види захисту від ураження електричним струмом. Основний i додатковий захист. Вибір захисних засобів

4

2

 

2

0,5

3.

Пожежна безпека. Вибухонебезпека підприємств в енергетичній галузі та вибухозахист

4

4

   

0,5

4.

Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних

захворювань

2

 

2

 

0,5

5.

Надання першої долікарської допомоги при електротравмах

2

 

2

 

0,5

Модуль 7. Основи трудового законодавства України

2

2

   

0,5

Модуль 8. Законодавство України про електроенергетику

2

2

   

0,5

Модуль 9. Комунікативний менеджмент

2

2

   

0,5

Модуль 10. Психофізіологічна підготовка спеціалістів з експлуатації та ремонту підстанцій

2

2

   

0,5

 

Разом:

74

44

14

16

16