Спеціаліст з експлуатації приладів обліку електроенергії

Розробник: професор, д.т.н., Маліновський А.А., Ліщак І.В., провідний спеціаліст 

Напрям: електрична інженерія

Мета: полягає у наданні теоретичних знань та вдосконаленні практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків спеціалістом з експлуатації приладів обліку електроенергії, реалізації їх із застосуванням сучасних новин науки і техніки, технологічних процесів, передових методів праці, що впроваджуються у вітчизняну та зарубіжну практику виробництва, сучасних та інноваційних технологій з урахуванням перспектив розвитку енергетичної галузі України

Короткий опис курсу та його структура: слухачі курсу опрацьовують десять модулів, в межах яких ознайомляться із: структурою та функційними складовими електропостачальних систем та особливостями їх експлуатації; системами, схемами та конструкціями мереж низької напруги, особливостями вибору комутаційних та захисних апаратів; організаційними та технічними заходами зі зменшення втрат електричної енергії та впливом альтернативних джерел електричної та теплової енергії; теоретичними основами метрології та електричних вимірювань; особливостями структурних схем, метрологічних характеристик  та області застосування приладів вимірювання та обліку в електроенергетиці; принципами організації автоматизованих систем обліку електроенергії та новими вимогами до розрахункового обліку електричної енергії;; питаннями охорони праці на підприємствах енергетики; основами трудового законодавства та законодавства України про електроенергетику; психофізіологічною підготовкою спеціалістів з експлуатації приладів обліку електроенергії.

Структура курсу

Модуль 1. Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства: лекційні заняття – 12 год.

Модуль 2. Схеми та обладнання електропостачальних мереж низької напруги: лекційні заняття – 8 год, практичні заняття – 2 год. 

Модуль 3. Енергетична ефективність функціонування електропостачальних мереж: лекційні заняття – 6 год, практичні заняття – 4 год.

Модуль 4. Метрологія і електричні вимірювання: лекційні заняття – 6 год, лабораторні заняття – 4 год.

Модуль 5. Облік електричної енергії: лекційні заняття – 6 год, практичні заняття – 2 год.

Модуль 6. Охорона праці на підприємствах енергетики: лекційні заняття – 10 год, практичні заняття – 4 год, лабораторні заняття – 2 год.

Модуль 7. Основи трудового законодавства України: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 8. Законодавство України про електроенергетику: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 9. Комунікативний менеджмент: лекційні заняття – 2 год.

Модуль 10. Психофізіологічна підготовка спеціалістів з експлуатації приладів обліку електроенергії: лекційні заняття – 2 год.

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 90 год./3 кредитів ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 74 год; лекційні заняття - 56 год, практичні заняття - 12 год, лабораторні заняття - 6 год, самостійна робота - 16 год..

Форма проведення: денна, змішана, дистанційна

Період та тривалість навчання: 2 тижні /(не менше 72 год.)

Форма контролю: залік

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

  • здатність розуміти схемні та режимні особливості електропостачальних систем враховуючи принципи їх побудови та функціонування;
  • знання основних принципів побудови схем та конструкцій електромереж низької напруги, характерні особливості функціонування та вибору електроустаткування цих мереж;
  • розуміння структури втрат в електромережах, організаційних та технічних заходів щодо їх зменшення та впливу альтернативних джерел електричної енергії;
  • розуміння теоретичних основ  метрології та електричних вимірювань та знання принципів функціонування основних типів вимірювальних приладів та їх технічних характеристик;
  • вміння вибирати, експлуатувати й обслуговувати сучасні та ефективні засоби обліку електричної енергії, враховуючи вимоги сучасної нормативної документації;
  • розуміння основ трудового законодавства України та здатність неухильного дотримання вимог сучасної документації із охорони праці на енергопідприємствах;
  • володіння основами електробезпеки, дії електричного струму на організм людини. Види захисту від ураження електричним струмом.

Категорія слухачів курсу: посадові особи спеціаліст з експлуатації приладів обліку електроенергії, чи інші категорії зацікавлених осіб.

Опис результатів навчальної діяльності: оновлення теоретичних та практичних знань і вмінь з напряму електрична інженерія стосовно структури та функційних складових електропостачальних систем, графіків електричних навантажень та компенсації реактивної потужності; схеми та обладнання електропостачальних мереж низької напруги; причин виникнення втрат електричної енергії та  застосування організаційних та технічних заходів щодо їх зменшення; метрології та електричних вимірювань, вимірювальних приладів та методів вимірювань, вимірювань потужностей в колах змінного та постійного струму; будови та теоретичних основ роботи електролічильників, їх конструкції, вимог до систем розрахункового обліку електричної енергії; основ трудового законодавства України та вимог сучасної документації із охорони праці на енергопідприємствах; видів захисту від ураження електричним струмом та особливостей дії електричного струму на організм людини.

 

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1 Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства

12

12            

   

3

1.

Структура та фізичні складові електропостачальних систем. Споживачі та приймачі електричної енергії

4

4

   

0,5

2.

Графіки електричних навантажень, величини і коефіцієнти, що їх характеризують. Розрахункові навантаження

4

4

   

1

3.

Реактивна потужність в електропостачальних системах. Компенсація реактивної потужності. Забезпечення вимог постачальних компаній. Компенсувальні пристрої в мережах. Схеми та обладнання конденсаторних установок високої та низької напруги

4

4

   

1,5

Модуль 2 Схеми та обладнання електропостачальних мереж низької напруги

10

8

2

 

3

1.

Системи, схеми та конструкції мереж низької напруги

2

2

   

0,5

2.

Комутаційні та захисні апарати низької напруги (умовні позначення, маркування, вибір за умовами нормальних та аварійних режимів, вибір установок спрацювання)

4

2

2

 

1

3.

Розподільні пристрої мереж низької напруги

2

2

   

0,75

4.

Підстанції електропостачальних мереж

2

2

   

0,75

Модуль 3 Енергетична ефективність функціонування електропостачальних мереж

10

6

4

 

2,5

1.

Втрати електричної енергії в лініях електропересилання, силових та вимірювальних трансформаторах

3

3

   

0,5

2.

Організаційні та технічні заходи зі зменшення втрат електричної енергії

3

1

2

 

0,75

3.

Альтернативні джерела електричної та теплової енергії

4

2

2

 

0,75

Модуль 4 Метрологія і електричні вимірювання

12

8

 

4

3

1.

Основні поняття метрології та вимірювальної техніки. Одиниці електричних і магнітних величин. Еталони, міри електричних і магнітних величин 

1

1

   

0,25

2.

Вимірювальні прилади та методи вимірювань. Основні характеристики вимірювальних приладів: умовні позначення, класи точності, рівняння шкали, чутливість

1

1

   

0,25

3.

Похибки вимірювань. Опрацювання результатів експерементів. Системні та випадкові похибки і способи їх зменшення. Введення поправок до результатів вимірювань

2

2

   

0,5

4.

Загальні відомості й класифікація аналогових вимірювальних приладів прямого перетворення. Структурна схема, метрологічні характеристики та області застосування приладів магнітоелектричної, електромагнітної та електродинамічної систем

1

1

   

0,25

5.

Прилади феромагнітної та індукційної систем. Аналогові електронні вимірювальні прилади, їх основні метрологічні характеристики

1

1

   

0,25

6.

Вимірювання потужності постійного та однофазного змінного струму. Схеми ввімкнення ватметра, аналіз похибок вимірювання. Вимірювання реактивної потужності, фазового зсуву та cos α в однофазних колах змінного струму

2

   

2

0,5

7.

Вимірювання потужності в трифазах колах. Трифазні ватметри і лічильники електричної енергії. Схеми ввімкнення ватметрів, аналіз похибок вимірювання

4

2

 

2

0,5

Модуль 5 Облік Електричної енергії

8

6

2

 

2

1.

Будова і теоритичні основи роботи електролічильників, їх конструкція. Вимірювальні трансформатори струму та напруги

2

2

   

0,5

2.

Експлуатація лічильників. Схеми включення однофазних та трифазних лічильників

2

 

2

 

0,5

3.

Автоматизовані системи обліку електроенергії

2

2

   

0,5

4.

Нові вимоги до розрахункового обліку електричної енергії передбаченого «Кодексом комерційного обліку»

2

2

   

0,5

Модуль 6 Охорона праці на підприємствах енергетики

16

10

4

2

2,5

1.

Законодавство України про охорону праці

2

2

   

0,25

2.

Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Види захисту від ураження електричним струмом. Основний і додатковий захист. Пристрій захисного вимкнення. Вибір захисних засобів. Заземлення, занулення

6

4

 

2

0,75

3.

Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика  професійних захворювань

2

 

2

 

0,25

4.

Надання першої долікарської допомоги при електротравмах

2

 

2

 

0,5

5.

Пожежна безпека

2

2

   

0,5

6.

Блискавкозахист

2

2

   

0,25

Модуль 7 Основи трудового законодавства України

2

2

   

0,5

Модуль 8 Законодавство України про електроенергетику

2

2

   

0,5

 

Разом:

72

54

12

6

18