Розроблення проекту: організування профорієнтаційної та вступної кампанії закладу освіти

Розробник: Чернобай Ліана Іванівна, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Напрям: «Менеджмент»

Мета: полягає у вивченні теоретичних засад соціально-відповідального проектного менеджменту, інструментів профорієнтації та проведення вступної кампанії, особливостей маркетингу освітніх послуг, набутті практичних навиків командної роботи та презентації розробленого проекту з організування профорієнтаційної та вступної кампаній закладами освіти.

Короткий опис курсу та його структура: Слухачі курсу опрацюють сім тем, в межах яких ознайомляться з особливістю надання освітніх послуг в сучасних умовах з урахуванням концепції зацікавлених сторін; розглянуть особливості управління проектами та сфокусуються на їх бізнес-плануванні; ознайомляться з інструментами профорієнтації та проведення вступної кампанії; на реальному прикладі застосують інструменти маркетингу освітніх послуг; розроблять командний проект організування профорієнтаційної та вступної кампанії та освоять навички ведення презентації розробленого проекту.

Тема 1. Освіта в умовах сучасних викликів.

Тема 2. Соціальна відповідальність в освіті: концепція зацікавлених сторін.

Практичне заняття 1. Визначення переліку зацікавлених сторін закладів освіти. Оцінювання впливу остаточних результатів діяльності закладів освіти (когнітивних, економічних, соціальних) на зацікавлені сторони. Соціальне партнерство у професійній освіті.

Тема 3. Управління проектами та бізнес-планування. 

Практичне заняття 2. Життєвий цикл проекту (фази та процеси), структуризація робіт проекту (розроблення WBS-структури, взаємозв'язок між організаційними структурами проекту). Обмеження проекту. Календарне планування проекту. Планування ресурсів проекту, бюджетування.

Тема 4. Інструменти профорієнтації та проведення вступної кампанії.

Тема 5. Маркетинг освітніх послуг. (Глинський Н.Ю.)
Практичне заняття 3. Формування конкурентних переваг закладу освіти на підставі перцепційної карти.

Тема 6. Командна робота в профорієнтаційній діяльності.
Практичне заняття 4. Формування навиків практики взаємодії команди для виконання проекту з організування профорієнтаційної та вступної кампанії закладу освіти. Виявлення переваг та недоліків роботи в команді. Виявлення передумов ефективної командної роботи.

Тема 7. Навички ведення презентації розробленого проекту. 

Практичне заняття 5. Розроблення структури та змістового наповнення презентації. Розподіл ролей членів команди для проведення презентації. Застосування сучасних ІКТ для представлення проекту. 

Група слухачів: 20 осіб

Загальний обсяг: 30 год./ 1 кредит ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 24 год; лекційні заняття – 12 год, практичні заняття - 12 год, семінарські заняття - ___год, самостійна робота – 6 год, виконання випускної роботи - ___год; захист випускної роботи - ___год.

Форма проведення: денна/вечірня/дистанційна

Період та тривалість навчання: 1 місяць

Форма контролю: захист проекту

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

  • уміння виділяти пріоритети в діяльності закладів освіти в середовищі  невизначеності умов та вимог.
  • базові знання та основні принципи розроблення проекту.
  • навички формування конкурентних переваг. 
  • уміння застосовувати сучасні інструменти ресурсного забезпечення та просування проектів.
  • уміння працювати в команді та готувати презентації результатів роботи.

Категорія слухачів курсу: педагогічні працівники закладів загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

Опис результатів навчальної діяльності: Застосування концепції зацікавлених сторін для розроблення командного проекту. Оволодіння інструментами профорієнтації та проведення вступної кампанії. Застосування навиків проектного менеджменту для організування профорієнтаційної та вступної кампанії закладу освіти. Формування навиків проведення презентації розробленого командного проекту з урахуванням сучасних технологій.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1  Освіта в умовах сучасних викликів

2

2            

   

2

Модуль 2 Соціальна відповідальність в освіті: концепція зацікавлених сторін

4

2

2

   

Модуль 3 Управління проектами та бізнес планування

4

2

2

 

2

Модуль 4 Інструменти профорієнтації та проведення вступної кампанії

4

4

     

Модуль 5 Маркетинг освітніх послуг

4

2

2

   

Модуль 6 Командна робота в профорієнтаційній діяльності

4

 

4

   

Модуль 7 Навички ведення презентації розробленого проекту

2

 

2

 

2

 

Разом:

 

10

12

 

6