Розроблення містобудівної документації

Розробник: робоча група за погодженням з міністерством розвитку громад та територій України

Напрям: розроблення містобудівної документації.

Мета: актуалізація власних знань та вмінь для здійснення професійної діяльності в галузі містобудування

Короткий опис курсу та його структура: курс складається з актуального нормативно-правового забезпечення; законодавчого регулювання; складу та порядку збору вихідних даних; рівнів планування; поєднання містобудівної та землевпорядної документації; особливості розроблення генеральних планів населення пунктів;  особливості розроблення детальних планів території; особливості розроблення плану зонування; процедури погодження та затвердження містобудівної документації; моделювання транспортних потоків;  розроблення стратегічної екологічної оцінки;  інженерно-технічних заходів цивільного захисту; регулювання земельних відносин; Національна інфраструктура геопросторових даних та  геоінформаційних технологій  при професійній діяльності архітекторів, як відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури за напрямком розроблення містобудівної документації.

Група слухачів: 10-25 осіб

Загальний обсяг: 34 год.

Зокрема: лекційні заняття – 34 год; практичні заняття - _0_ год, семінарські заняття - _0_год, виконання випускної роботи - _0_год; захист випускної роботи - _0_год.

Форма проведення: дистанційна і очна.

Період та тривалість навчання: 5 днів.

Форма контролю: недиференційований залік.

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться: Здатність розуміти і враховувати актуальні теоретичні, нормативно-правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при здійсненні професійної діяльності при створенні містобудівної документації.

Категорія слухачів курсу: архітектори.

Опис результатів навчальної діяльності: Слухач після підвищення кваліфікації  покращить та актуалізує знання з нормативно-правового забезпечення; законодавчого регулювання; складу та порядку збору вихідних даних; рівнів планування; поєднання містобудівної та землевпорядної документації; особливості розроблення генеральних планів населення пунктів;  особливості розроблення детальних планів території; особливості розроблення плану зонування; процедури погодження та затвердження містобудівної документації; моделювання транспортних потоків;  розроблення стратегічної екологічної оцінки;  інженерно-технічних заходів цивільного захисту; регулювання земельних відносин; Національна інфраструктура геопросторових даних та  геоінформаційних технологій  при професійній діяльності архітекторів, як відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури за напрямком розроблення містобудівної документації.

Назва розділу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

1.

Нормативно-правове забезпечення професійної діяльності архітекторів, як відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності (СРО), членство в СРО, стандарти професійної діяльності СРО.

1

1

 

 

 

2.

Законодавче регулювання просторового планування територій.

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади.

Генеральний план населеного пункту у складі комплексного плану.

Детальний план територій у складі комплексного плану.

Застосування партисипативного методу в просторовому плануванні територій.

1

1

 

 

 

3.

Склад та порядок збору вихідних даних для розроблення містобудівної документації.

Шляхи врахування державних, громадських та приватних інтересів під час планування територій на регіональному та місцевому рівні.

1

1

 

 

 

4.

Схеми планування на державному та регіональному рівнях.

Особливості формування державних та регіональних вимог, що мають знайти відображення в містобудівній документації нижчого рівня.

1

1

 

 

 

5.

Поєднання містобудівної та землевпорядної документації в особливий вид документації під час планування територій на місцевому рівні.

Особливості складу, змісту та порядку розроблення особливого виду документації з планування територій на місцевому рівні.

Топографо-геодезична зйомка, програмно-технічне забезпечення та післяпроєктний супровід.

4

4

 

 

 

6.

Особливості генеральних планів населення пунктів для різних за величиною населених пунктів.

Нормативно обумовлені склад і зміст генерального плану. Обов'язкові та рекомендовані розділи та частини. Планувальні рішення у складі комплексних планів.

Особливості нормативно обумовленого внесення змін до чинного генерального плану, в тому числі під час розробки комплексних планів.

2

2

 

 

 

7.

7а. Детальний план території, його нормативний склад і зміст. Особливості визначення функціонального призначення територій на підставі детального плану територій до 2025 року. Обґрунтування детальним планом територій змін цільового призначення земельних ділянок.

76. Обов'язкові та рекомендовані розділи та частини детального плану територій. Взаємозв'язок детального плану території та містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки або земельних ділянок, що складають територію проєктування.

3

3

 

 

 

8.

8а. План зонування території громад, населених пунктів. Роль і значення плану зонування території у формуванні містобудівних умов та обмежень територій і окремих земельних ділянок, будівельних паспортів. Особливості визначень та умовних позначень в планах зонування територій.

86. Втрата планом зонування територій статусу містобудівної документації, включення чинних планів зонування територій до комплексних планів або генеральних планів.

2

2

 

 

 

9.

Законодавчо обумовлені процедури погодження та затвердження містобудівної документації різних видів та рівнів. Особливості проведення та врахування результатів архітектурно-містобудівних рад та громадських слухань.

1

1

 

 

 

10..

Нормативно-правове забезпечення охорони культурної, історичної та містобудівної спадщини в містобудуванні. Історико-архітектурні опорні плани історичних міст і поселень, їх роль в розробці містобудівної документації на місцевому рівні. Реновація, ревалоризація територій. Відновлення деградованих територій. Відновлення пам'яток садово- паркового мистецтва.

3

3

 

 

 

11.

Моделювання транспортних потоків на територіях громад та населених пунктів, побудова схем руху. Екологічність транспорту. Влаштування місць стоянок транзитного автотранспорту в населених пунктах та на трасах між ними. Транспортна мобільність.

1

1

 

 

 

12.

Стратегічна екологічна оцінка - цілі, задачі та порядок виконання для різних рівнів та видів містобудівної документації. Розміщення промислових підприємств з використанням енергоефективних технологій. Включення до містобудівної документації будівництва на територіях громад за межами населених пунктів сонячних та вітрових електростанцій, полів геліоприймачів та вітрових генераторів. Екологічна сертифікація територій.

1

1

 

 

 

13.

13а. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний та особливий період. Розділ інженерно- технічних заходів цивільного захисту в містобудівній документації державного та регіонального рівня.

136. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту в містобудівній документації місцевого рівня.

4

4

 

 

 

14.

Законодавчі засади регулювання земельних відносин під час розроблення комплексних планів та детальних планів територій. Встановлення та зміна цільового призначення, обмеження у використанні, резервування територій, встановлення меж територій територіальних громад. Види, склад і зміст землевпорядної документації у комплексних планах.

2

2

 

 

 

14а.

Відмінність нормативних вимог ДБН Б.1.1-13:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»,

ДБН Б. 1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»,

ДБН Б.2.2-3:2021 «Склад та зміст історико- архітектурного опорного плану населеного пункту».

1

1

 

 

 

14б.

Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, класифікатор видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила їх застосування. Порядок ведення державного земельного кадастру.

1

1

 

 

 

15.

Набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів містобудування для формування баз даних містобудівного кадастру.

1

1

 

 

 

16.

Національна інфраструктура геопросторових даних. Топографо-геодезична і картографічна діяльність. Містобудівний та Державний земельний кадастри, їх роль в системі управління територіями.

1

1

 

 

 

17.

Геоінформаційні технології та ГІС на відкритих платформах для забезпечення діяльності органів містобудування та архітектури. Досвід застосування ОІМОТОО - 018.

2

2

 

 

 

18.

Геоінформаційні технології та ГІС на платформі АгсСІ8 для розробки комплексних планів просторового планування території громад та забезпечення діяльності органів містобудування та архітектури.

1

1

 

 

 

 

Разом:

34

34