Програма інженерів-землевпорядників

Розробник: складена на основі вимог до програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників встановлені Кваліфікаційною комісією, що утворена на виконання статті 66 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій» та є обов’язковими для застосування вищими навчальними закладами, які уклали договір з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та затверджена рішенням Кваліфікаційної комісії від 25. 02. 2021р. № 2.

Напрям: підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Мета: удосконалення та поглиблення слухачами (інженерами-землевпорядниками), своїх знань, умінь і навичок за спеціальністю відповідно до вимог виробництва. Слухачі повинні підвищити свій професійно-кваліфікаційний рівень та компетентність з питань здійснення землеустрою як сукупності соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил. 

Короткий опис курсу та його структура: в процесі навчання розглянуто питання щодо організації виконання робіт із землеустрою, обґрунтовано нормативно-правові, технічні та технологічні зміни у складі документації із землеустрою, та зміни у складі документації із землеустрою при формуванні земельних ділянок, детально розкрито зміни що відбулися у технічному та технологічному забезпеченні проведення землеустрою, та у складанні документації із оцінки земель.

Програмою курсу передбачено 5 модулів кожен з яких складається із тем. Курс навчання завершується проведенням 8 – годинної науково-практичної конференції та підсумковим контролем знань.

Група слухачів: від 6 осіб

Загальний обсяг: 75 год.

Зокрема: аудиторні заняття - 75 год; лекційні заняття – 37 год.; практичні /семінарські заняття - 30 год.; науково-практична конференція - 4 год, підсумковий контроль знань (тестування) - 4 год.

Форма проведення:  очна / заочна – дистанційна.

Період та тривалість навчання: до 10 робочих днів.

Форма контролю: іспит.

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться: 

 1. Знання нормативно-правової, методичної бази державних кадастрів та землеустрою, оцінки земельних ресурсів та нерухомого майна.
 2. Знання і розуміння методології та методики ведення інформаційно-реєстраційних робіт в кадастрі, охороні та використанні земель.
 3. Розроблення принципів державного управління земельними ресурсами, загальнодержавних та регіональних програм  використання та охорони земель, упорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових.
 4. Здатність реалізовувати інвестиційні цільові програми розвитку земельних ресурсів, здійснювати контроль за використання та охороною земель.
 5. Використання професійної термінології та форм вираження у сфері кадастру та землеустрою.
 6. Розробка методів прогнозних оцінок для підтримки прийняття рішень на підставі аналізу даних кадастру.
 7. Аналіз методів геопросторових кадастрових даних для використання в науковій і практичній діяльності.

Категорія слухачів курсу: сертифіковані інженери-землевпорядники.

Опис результатів навчальної діяльності: 

 1. Інженер-землевпорядник зобов’язаний один раз на чотири роки проходити курс підвищення кваліфікації на базі учбового закладу.
 2. Підсумковий контроль знань слухачів курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників є іспит – процедура, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність інженера-землевпорядника, його рівень кваліфікації і знань як виконавця робіт із землеустрою. Іспит проводиться в один етап – тестування.
 3. Для проведення підсумкового контролю знань – іспиту у формі тестування, заклад вищої освіти залучає виключно членів Кваліфікаційної комісії.
 4. Слухач курсу за програмою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників вважається таким, що успішно підвищив кваліфікацію і має право на видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації у разі, якщо кількість обраних ним правильних відповідей становить не менше ніж 35. Особа, кількість обраних правильних відповідей якою не досягає 35 вважається такою, що не склала іспит.
 5. За результатами підсумкового контролю знань (тестування ) складається протокол, який навчальним закладом надсилається до Кваліфікаційної комісії для прийняття рішення про видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації.
 6. Наявність у інженера-землевпорядника свідоцтва надає можливість самостійно складати окремі види документації із землеустрою та документації з оцінки земель, виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи, проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні

заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1. Організація виконання робіт із землеустрою

9

6           

3

   

1.

Розвиток ринку землевпорядних послуг в Україні. Зміни у нормативно-правовому забезпеченні землеустрою

2

2

     

2.

Саморегулювання у сфері землеустрої та управління ризиками професійної діяльності

1

1

     

3.

Практика проведення публічних закупівель робіт із землеустрою за бюджетні кошти

2

1

1

 

  

4.

Проведення ґрунтових, геоботанічних та інші обстежень земель при здійсненні землеустрою

2

1

1

   

5.

Електронна трансформація землеустрою та вимоги до складання документації в електронному вигляді

2

1

1

   

Модуль 2. Нормативно-правові, технічні та технологічні зміни у складанні документації із землеустрою

21

12

9

   

1.

Складання проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень

3

2

1

   

2.

Складання проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів

3

2

1

   

3.

Землевпорядне забезпечення складання комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території

9

5

4

   

4.

Складання проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

2

1

1

   

5.

Складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

2

1

1

   

6.

Робочі проекти землеустрою та ґрунтоохоронні заходи

2

1

1

   

Модуль 3. Нормативно-правові, технічні та технологічні зміни у складанні документації із землеустрою при формуванні земельних ділянок

15

8

7

   

1.

Підстави для виникнення прав на земельні ділянки в Україні

1

1

     

2.

Складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

4

2

2

   

3.

Інвентаризація земель при проведенні землеустрою

2

1

1

   

4.

Встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

2

1

1

   

5.

Встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право суборенди, сервітуту

2

1

1

   

6.

Поділ та об’єднання земельних ділянок

2

1

1

   

7.

Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, збитків власників земельних ділянок та землекористувачів

2

1

1

   

Модуль 4. Зміни у технічному та технологічному забезпеченні проведення землеустрою

14

7

7

   

1.

Адміністративні послуги у земельних відносинах та їх цифрова трансформація

1

1

     

2.

Державна реєстрація земельних ділянок та інших об’єктів у Державному земельному кадастрі

2

1

1

   

3.

Зміни в організації ведення Державного земельного кадастру

2

1

1

   

4.

Користування Державним фондом документації із землеустрою та оцінки земель

1

 

1

   

5.

Користування геопорталом Державної геодезичної мережі, базою топографічних даних

1

 

1

   

6.

Топографо-геодезичне забезпечення виконання робіт із землеустрою

5

3

2

   

7.

Застосування систем координат при виконанні робіт із землеустрою

2

1

1

   

Модуль 5. Нормативно-правові, технічні та технологічні зміни у складанні документації із оцінки земель

8

4

4

   

1.

Зміни у методології нормативної грошової оцінки земельних ділянок

4

2

2

   

2.

Оціночне зонування території

2

1

1

   

3.

Вимоги до складання землеоціночної документації в електронному вигляді

2

1

1

   

Науково-практична конференція

4

     

4

Підсумковий контроль знань (тестування)

4

     

4

8

Разом:

75

37

30

 

8