Професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з обслуговування промислового котельного устаткування та теплових мереж

Розробник: ст. викладач кафедри теплогазопостачання і вентиляції, ІБІД – Ярослав Віталій Юрієвич

Напрям: 8.192.00.07 Теплогазопостачання і вентиляція.

Мета:  набуття слухачами теоретичних та практичних знань, які стосуються систем теплопостачання житлових, громадських та промислових будинків та споруд, зокрема їх класифікації, будови та принципу дії, практичних навичок з проведення регулювання відпуску теплоти системам теплоспоживання, побудови графіків тисків теплових мереж, заходів з проведення ефективної та енергоощадної експлуатації даних систем, складання режимних карт роботи теплових мереж. Окрім того, при вивченні вказаних курсів слухачі отримають знання про комбіноване теплоенергопостачання інженерних систем будинків та споруд з використанням альтернативних джерел енергії та їх енергетичні характеристики.

Короткий опис курсу та його структура: курс необхідний для працівників підприємств, які експлуатують котельне устаткування для виробництва тепла чи електроенергії. Курс складається з восьми теоретичних модулів та практичних занять. 

Група слухачів: 10осіб

Загальний обсяг: 72 год.

Зокрема: 

лекції - 54 год.; 

практичні заняття - 18 год. 

Форма проведення: очна або дистанційна

Період та тривалість навчання:

Форма контролю: підсумкова робота

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

  • визначати фактичні теплові навантаження на інженерні системи споживачів теплової енергії;
  • визначати витрати мережної води для різних розрахункових режимів;
  • на підставі даних гідравлічних розрахунків трубопроводів теплових мереж складати графіки розподілу тисків в теплових мережах;

Категорія слухачів курсу: Працівники установ різних форм власності, що обслуговують промислове котельне устаткування та теплові мережі.

Опис результатів навчальної діяльності:

  • вміння побудови графіків теплового регулювання систем теплоспоживання;
  • здійснювати оцінювання транспортних тепловтрати теплових мереж;
  • визначати рівень енергетичної ефективності теплових мереж та пропонувати рекомендації щодо збільшення їх енергетичної ефективності.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

1.

Класифікація сучасних систем теплопостачання за потужністю, видом теплоносіїв та кількостю паралельно прокладених трубопроводів. Одно- та двоступеневі системи теплопостачання. Радіальні та кільцеві теплові мережі. Закриті та відкриті водяні системи теплопостачання, їх порівняння, переваги та недоліки закритих та відкритих систем.

4

4

     

2..

Системи теплоспоживання будинків та споруд. Класифікація їх за надійністю теплопостачання.

 Системи опалення. Класифікація. Принцип дії. Будова та основні елементи. Системи механічної припливної вентиляції та кондиціювання повітря громадських будинків, їх будова та основне обладнання. Системи гарячого водопостачання житлових, громадських та промислових будинків, схемні рішення та обладнання. Визначення теплових навантажень систем теплоспоживання та всієї системи теплопостачання.

Призначення та основні функції теплових пунктів, схемні рішення традиційних ІТП, основне та допоміжне обладнання. Облік витрат теплової енергії та кількості теплоносія. Схеми приєднання систем гарячого водопостачання (СГВ) до водяних теплових мереж у відкритій та закритій системах теплопостачання..

16

16

2

   

3.

Характеристика транспортної ланки систем теплопостачання. Види прокладання, характеристика теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж. Поперередньо ізольовані трубопроводи. Розрахунки теплових втрат трубопроводів. Конструктивні елементи теплових мереж. Компенсатори температурних видовжень.

6

6

     

4.

Гідравлічний режим теплових мереж. Методика проведення гідравлічного розрахунку водяної теплової мережі. Побудова графіку тисків (п’єзометричного графіку) теплової мережі. Графіки тисків у випадках значної протяжності траси теплової мережі та складного рельєфу місцевості. Змінні гідравлічні режими,  гідравлічна стійкість теплових мереж., гідродинамічні явища (процеси) і способи їх усунення.

8

8

     

5.

Розрахунок та підбір насосного обладнання та засобів автоматизації в системі теплопостачання.

4

4

     

6.

Регулювання теплового навантаження систем теплоспоживання. Задачі, види, методи регулювання. Рівняння безперервного регулювання. 

Регулювання закритих систем по опалювальному навантаженню та сумісному навантаженню опалення і гарячого водопостачання. Регулювання відкритих систем теплопостачання. Побудова графіків регулювання.

6

6

     

7.

Комбіновані системи теплопостачання з використанням альтернативних джерел енергії. Основні схемні рішення теплових пунктів з комбінованим теплозабезпеченням від альтернативних джерел, обладнання, приклади застосування для існуючої забудови населених пунктів.

8

8

     

8.

Розроблення рекомендацій щодо підвищення надійності та енергетичної ефективності інженерних мереж.

2

2

     

9.

Визначення розрахункових теплових навантажень для систем теплоспоживання та загальної потужності системи теплопостачання. Побудова годинних графіків споживання теплової енергії для систем теплоспоживання. Розробка теплової карти.

4

 

4

   

10.

Визначення розрахункових витрат мережної води для окремих видів систем теплоспоживання та сумарної витрати мережної води. Побудова графіку сумарної витрати мережної води.

2

 

2

   

11.

Регулювання теплового навантаження в системі теплопостачання. Побудова графіків регулювання для закритої системи теплопостачання.

4

 

4

   

12.

Розробка розрахункової схеми теплової мережі. Гідравлічний розрахунок 2-х трубної водяної теплової мережі.

2

 

2

   

13.

Побудова графіку тисків (п’єзометричного графіку) 2-х трубної водяної теплової мережі.

2

 

2

   

14.

Розрахунок та підбір насосного обладнання системи теплопостачання та засобів автоматизації

2

 

2

   

15.

Розрахунок теплових втрат трубопроводів теплових мереж. Перевірний розрахунок товщини теплової ізоляції теплопроводу.

2

 

2

   
 

Разом:

72

54

18