Професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у галузі промислової теплоенергетики

Розробник: доцент кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, ІЕСК, Римар Тетяна Іванівна.

Напрям: Теплоенергетика.

Мета: набуття слухачами теоретичних знань і практичних навичок у галузі промислової теплоенергетики під час виробництва теплової та електричної енергії на основі комплексного аналізу теплотехнічних показників та інженерно-технічних рішень щодо експлуатації теплоенергетичного устаткування, з розробкою, за потреби, рекомендацій щодо підвищення рівня його енергетичної ефективності.

Короткий опис курсу та його структура: курс необхідний для працівників підприємств, які експлуатують котельне, паротурбінне, газотурбінне устаткування для виробництва теплової та електричної енергії. Курс складається з шести теоретичних модулів з практичними заняттями.

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 72 год.

Зокрема: аудиторні заняття - 58 год; практичні заняття - 14 год.

Період та тривалість навчання:

Форма контролю: підсумкова робота

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

 • здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надійності та ефективності роботи технологічного обладнання об’єктів промислової теплоенергетики;
 • здатність аналізувати технологічні процеси, як об’єкти керування, вміння вибирати параметри контролю та керування на основі технічних характеристик, конструктивних особливостей, режимів роботи технологічного обладнання об’єктів промислової теплоенергетики;
 • здатність використовувати знання характеристик специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів у професійній діяльності в галузі промислової теплоенергетики;
 • здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь в розробці проєктів модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та комплексів;
 • здатність використовувати знання принципових схем виробництва пари на об’єктах промислової теплоенергетики, основних вимог до котельного обладнання, вимог до теплоносіїв;
 • знати принципи роботи теплообмінного обладнання об’єктів промислової теплоенергетики, основні конструкції теплообмінних установок, конструктивні матеріали, які застосовуються в теплообмінних апаратах;
 • здатність використовувати знання теплових циклів паротурбінних та газотурбінних установок об’єктів промислової теплоенергетики, фізичної сутті процесів виробництва електроенергії, основних показників нормальної роботи парових та газових турбін, закономірностей течії робочого тіла у турбінній ступені, теплових процесів в ступені парової турбіни, можливих втрат енергії в турбінній ступені та в турбоустановці в цілому.

Категорія слухачів курсу: посадові особи, спеціалісти з налагодження і експлуатації обладнання котельного, турбінного цехів об’єктів промислової теплоенергетики чи інші категорії зацікавлених осіб.

 Опис результатів навчальної діяльності:

 • демонструвати розуміння практичних завдань з експлуатації паротурбінного, газотурбінного та котельного обладнання з відповідним підвищенням економічності та надійності роботи устаткування об’єктів промислової теплоенергетики;
 • вміти розробляти проєкти теплового та гідравлічного розрахунку теплообмінних апаратів з метою визначення розмірів теплопередавальних поверхонь, а також експлуатації теплообмінного обладнання з відповідним підвищенням економічності та надійності їхньої роботи;
 • вміти читати та розуміти основну конструкторську документацію та давати рекомендації з підвищення економічності та надійності роботи енергетичного обладнання, модернізації та реконструкції;
 • вміти здійснювати контроль та моніторинг роботи енергетичного обладнання, оперативно приймати рішення при нормальних режимах, демонструвати знання і розуміння наукових принципів та інженерних підходів, що лежать в основі безпеки об’єктів промислової теплоенергетики;
 • демонструвати розуміння умов водно-хімічного режиму енергетичних установок, зокрема, хімконтролю і обробку води.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1. Основи теплотехніки та гідродинаміки

12

10

2

 

 

1.

Технологічні основи вироблення електроенергії на енергооб’єктах. Комбіноване виробництво електричної та теплової енергії.

2

2

 

 

 

2.

Теплова ізоляція на об’єктах теплоенергетики та її види. Класифікація теплоізоляційних матеріалів.

4

2

2

 

 

2.1.

Теплофізичні та експлуатаційні властивості теплоізоляційних та вогнетривких матеріалів.

2

2

 

 

 

3.

Елементарні фізико-хімічні властивості шлаку й золи.

2

2

 

 

 

4.

Розподіл місцевих швидкостей і поздовжні втрати енергії при турбулентному режимі. Місцеві гідравлічні опори. Втрати енергії на подолання місцевих опорів.

2

2

 

 

 

Модуль 2. Водопідготовка

10

8

2

 

 

1.

Характеристика та показники якості природних вод. Методи попереднього очищення води на об’єктах теплоенергетики.

4

2

2

 

 

2.

Обробка води методом іонного обміну.

2

2

 

 

 

3.

Мембранні методи очистки води та термічне знесолення.

2

2

 

 

 

4.

Системи технічного водопостачання та охолоджувачі води.

2

2

 

 

 

Модуль 3. Котельне устаткування

14

12

2

 

 

1.

Будова, принцип роботи й технічні характеристики котлів.

4

2

2

 

 

1.1.

– тиск пари до 6,0 МПа, паропродуктивність - до 50 т/год. та  понад 50 до 170 т/год. (рідке і газоподібне паливо);

1

1

 

 

 

1.2.

– тиск пари до 6,0 МПа, паропродуктивність - до 30 т/год. та понад 30 до 100 т/год. (тверде паливо);

1

1

 

 

 

2.

Температурні, теплові та економічні характеристики барабанних котлів при зміні: коефіцієнта надлишку повітря у топці; навантаження котла; температур живильної води і повітря; вологості і зольності палива; присмоктів холодного повітря у топку

2

2

 

 

 

3.

Передпускові операції котла (гідравлічна проба, лужіння та кислотна промивка, парова проба і регулювання запобіжних клапанів). Комплексна проба всієї паросилової установки.

2

2

 

 

 

4.

Пускові схеми та технології пуску барабанних котлів. Підготовка пускових схем і котла до розпалу. Заповнення котла водою, вентиляція топки та газоходів.

2

2

 

 

 

5.

Теплові захисти й теплові схеми котельної установки, технологічний процес виробництва теплової і електричної енергії.

2

2

 

 

 

Модуль 4. Експлуатація котельного устаткування

6

4

2

 

 

1.

Експлуатація і налагодження котельного устаткування

4

2

2

 

 

2.

Вимоги, що ставляться до обмурівки парових котлів і матеріалів для її ремонту. Технічні характеристики обмурівок енергетичних котлів.

2

2

 

 

 

Модуль 5. Паротурбінне та газотурбінне устаткування

18

14

4

 

 

1.

Будова, принцип роботи і технічні характеристики парових та газових турбін.

2

2

 

 

 

2.

Фізичні основи процесів, що відбуваються при різних режимах роботи турбін.

2

2

 

 

 

3.

Робота турбіни при змінному режимі її навантаження.

2

2

 

 

 

4.

Режими роботи парових та газових турбін.

2

2

 

 

 

4.1.

Пускові, маневрові та номінальні режими роботи турбін.

3

1

2

 

 

4.2.

Режими скидання навантажень, зупинки та режим роботи на зупиненій турбіні.

3

1

2

 

 

5.

Аварійні ситуації при різних режимах роботи турбін і їх попередження.

2

2

 

 

 

6.

Комбіновані парогазові та газопарові турбоустановки.

2

2

 

 

 

Модуль 6. Експлуатація теплообмінного устаткування

12

10

2

 

 

1.

Експлуатація і налагодження теплообмінного обладнання системи регенерації.

4

2

2

 

 

2.

Будова і принцип роботи теплообмінного обладнання системи регенерації: підігрівники високого тиску, підігрівники низького тиску, деаераційне обладнання, конденсатор паротурбінної установки, мережеві підігрівники.

2

2

 

 

 

3.

Несправності підігрівників системи регенерації і відмови в експлуатації.

2

2

 

 

 

4.

Підвищення вібраційної надійності теплообмінного обладнання системи регенерації.

2

2

 

 

 

5.

Перспективні конструкції теплообмінних апаратів системи регенерації.

2

2

 

 

 

 

Разом:

72

58

14