Порівняльний аналіз стандартів України і ЄС у машинобудуванні

Розробник: доц., к.т.н.Гелетій Володимир Миколайович

Напрям: Механічна інженерія

Мета: оволодіння слухачами методикою застосування сучасних стандартів України і ЄС щодо технічної документації в машинобудуванні та вмінням застосувати стандарти і програмні продукти, що стосуються  комп’ютерної технічної документації в машинобудуванні і деталей машин загального призначення.

Короткий опис курсу та його структура: процес гармонізації національних стандартів в машинобудуванні до міжнародних є досить непростим і тривалим у часі. Це пояснюється глибокою історичною прив’язкою до стандартів системи ГОСТ, які фігурують у переважній більшості технічної, довідкової і начальної літератури, неусталеною і неоднозначною українськомовною термінологією в галузі машинобудуванні. Тому обізнаність із сучасними національними і міжнародними стандартами сприятиме більш ефективному взаємному обміну технічною інформацією в умовах глобалізації виробництва. З цією метою для викладачів університету і працівників сторонніх організацій пропонується програма підвищення кваліфікації спеціалістів за тематикою «Порівняльний аналіз стандартів України і ЄС в машинобудуванні» для сприяння інтегрованості навчального процесу з європейськими університетами і підвищенню якості освіти. Програма складається з 4 модулів і передбачає лекційні і практичні заняття і контрольні заходи.

Загальний обсяг: 60 год./2 кредити ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 60 год; лекційні заняття - 30 год, практичні заняття - 30 год, самостійна робота - 12 год..

Форма проведення: денна/вечірня

Період та тривалість навчання: 2 місяці

Форма контролю: тестування

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

  • базові знання щодо міжнародної стандартизації в галузі  машинобудування, принципів та правил гармонізації національних стандартів;
  • вміння застосовувати стандарти України і ЄС що стосуються технічної документації в машинобудуванні;
  • вміння застосувати стандарти і програмні продукти , що стосується  комп’ютерної технічної документації в машинобудуванні;
  • вміння застосувати стандарти, що стосуються деталей машин загального призначення.

Категорія слухачів курсу: педагогічні працівники ВНЗ всіх рівнів акредитації, технічні спеціалісти в галузі машинобудування та інші зацікавлені особи.

Опис результатів навчальної діяльності: слухачі одержать систематизовану інформацією стосовно сучасного стану стандартів України і ЄС в машинобудуванні, а також інформацію щодо стандартизації комп’ютерної машинобудівної технічної документації і застосування програмних продуктів для її створення. Вони будуть ознайомлені із сучасними стандартами, що стосуються деталей машин загального призначення (з‘єднання, механічні передачі, редуктори муфти і т.п.). Слухачі одержать методичні матеріали і ряд сучасних стандартів в галузі машинобудування на електронних носіях, які можуть використовувати як в навчальній роботі та і практичній інженерній діяльності.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1 Основи стандартизації  у машинобудуванні

4

2            

2

 

2

1.

Міжнародна стандартизація в галузі  машинобудування.

Принципи та правила гармонізації національних стандартів

Модуль 2 Стандарти України і ЄС що стосуються технічної документації в машинобудуванні

16

8

8

 

4

1.

Сфера застосування і структура стандарту ISO -128. Кресленики технічні

Лінії, види, розрізи і перерізи на кресленнях

Розміри , масштаби шрифти, позиції, штампи і специфікації

Позначення допусків і характеристик поверхонь  Допуски і посадки за системою ISO

Модуль 3 Стандартизація комп’ютерної технічної документації в машинобудуванні

16

8

8

 

2

1.

Комп’ютерна технічна документація   і стандарти машинобудування.

Особливості технічної документації розрахункових програмних продуктів

Модуль 4 Стандарти України і ЄС що стосуються деталей машин загального призначення

24

12

12

 

4

1.

Стандарти що до з’єднань деталей машин

Стандарти що стосуються зубчастих передач

Стандарти щодо підшипників кочення

 

Разом:

60

30

30

 

12