Підвищення кваліфікації для провадження діяльності з сертифікації енергетичної ефективності

Розробник: к. т. н.,  Фурдас Ю.В.

Напрям: Сертифікація енергетичної ефективності будівель

Мета: набуття слухачами теоретичних знань і практичних навичок у сфері енергоефективності, енергозбереження та охорони навколишнього середовища при проектуванні нових та реконструкції існуючих будівель на основі комплексного аналізу їх геометричних, теплотехнічних, енергетичних показників та інженерно-технічних рішень, освоєння порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель з розробкою за потреби рекомендацій щодо підвищення їх рівня енергетичної ефективності.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни слухач повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

 • вміти збирати та обробляти інформацію про фактичні та (або) проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем;
 • можливість оцінювати відповідності розрахункового рівня показників енергетичної ефективності до їх встановлених мінімальних значень; 
 • розробляти рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі.    

Короткий опис курсу та його структура:

 1. Нормативно-правова документація України щодо сертифікації енергетичної ефективності будівель, національні стандарти у сфері енергозбереження. Вимоги до осіб, які мають намір провадити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності будівель.
 2. Види енергетичних обстежень будівель. Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі.
 3. Зміст і форма енергетичного сертифікату.
 4. Збір інформації, необхідної для розрахунків показників енергетичної ефективності будівель. Інструментальне обстеження: показники, обладнання, методики проведення.
 5. Характеристики інженерних систем будівлі.
 6. Обробка інформації, необхідної для розрахунків показників енергетичної ефективності будівель, та оцінка відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності будівель.
 7. Розроблення та обґрунтування енергозберігаючих заходів.
 8. Викиди парникових газів та екологічні аспекти впровадження енергоощадних заходів.

Група слухачів: 5 осіб

Загальний обсяг: 150 год.

Зокрема: аудиторні заняття - 76 год, лекційні заняття - 56 год, практичні заняття - 20 год, самостійна робота - 74 год, семінарські заняття - ___год, виконання випускної роботи - 4 год; захист випускної роботи - ___год.

Форма проведення: очна, дистанційна, змішана

Період та тривалість навчання: 1,5-2 тижні

Форма контролю: випускна робота

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

 • набуття студентами глибоких знань та навиків під час вивчення основних понять управління енерговикористанням, ознайомлення з питаннями організації, розробки стратегії, прийняття технічних, економічних, фінансових та управлінських рішень, мотивації працівників в умовах енергоринку.
 • вміння застосувати отримані знання, що стосуються аналізу, планування та розробки стратегії енергоощадного споживання енергії будівлями.

Категорія слухачів курсу: особи, які здобули вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня в сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель.

 

Опис результатів навчальної діяльності:

 • аналізувати, планувати, та розробляти програми ощадливого енерговикористання будівель;
 • здійснювати вибір та обґрунтування більш раціонального типу енергоносіїв, пошуку заходів заощадження енергоресурсів під час їх споживання на всіх стадіях виробничого циклу; ведення розрахунків спожитих енергоресурсів у різноманітних режимах роботи установок.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1 Нормативно-правова документація України щодо сертифікації енергетичної ефективності будівель, національні стандарти у сфері енергозбереження. Вимоги до осіб, які мають намір провадити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності будівель

6

4            

2

   

Модуль 2 Види енергетичних обстежень будівель. Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі

22

8

2

 

12

Модуль 3 Зміст і форма енергетичного сертифікату

22

8

4

 

10

Модуль 4 Збір інформації, необхідної для розрахунків показників енергетичної ефективності будівель. Інструментальне обстеження: показники, обладнання, методики проведення

12

4

2

 

6

Модуль 5 Характеристики інженерних систем будівлі

24

6

2

 

16

Модуль 6 Обробка інформації, необхідної для розрахунків показників енергетичної ефективності будівель, та оцінка відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності будівель

24

10

4

 

10

Модуль 7 Розроблення та обґрунтування можливих енергозберігаючих заходів

22

10

2

 

10

Модуль 8 Викиди парникових газів та екологічні аспекти впровадження енергоощадних заходів

14

6

2

 

6

Випускна робота 

4

     

4

 

Разом:

150

56

20

 

74