Підвищення кваліфікації для провадження діяльності з обстеження інженерних систем будівель

Розробник: к. т. н.,  Фурдас Ю.В.

Напрям: Обстеження інженерних систем будівель

Мета: набуття слухачами теоретичних знань, які стосуються інженерних системи будівель, зокрема їх класифікацією, принципом дії та заходами з енергоощадності у цих системах і практичних навичок з порядку обстеження інженерних систем будівель при енергетичних обстеженнях будівель. Крім того, при вивченні вказаних курсів слухачі оволодіють принципом дії засобів вимірювальної техніки та зможуть узагальнювати інформацію про технічний стан інженерних систем та їх енергетичні характеристики.

Завдання навчальної програми курсів підвищення кваліфікації слухач повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

 1. Детально вимірювати необхідні геометричні параметри інженерних систем, їх елементів та вузлів/
 2. Визначати фактичні експлуатаційні навантаження на інженерні системи/
 3. Проводити аналіз дефектів і пошкоджень, які виникли у інженерних системах за період експлуатації.
 4. Визначати за допомогою засобів вимірювальної техніки основні характеристики інженерних систем.
 5. Оформляти звіт про обстеження інженерних систем будівлі.
 6. Визначати рівень енергетичної ефективності інженерних систем та пропонувати рекомендації щодо збільшення їх енергетичної ефективності.

Короткий опис курсу та його структура:

 1. Порядок проведення енергетичного обстеження інженерних систем будівель.
 2. Характеристики та принцип дії устаткування та засобів вимірювальної техніки для визначення технічних показників інженерних систем.
 3. Системи опалення. Класифікація. Принцип дії. Основні елементи. Обстеження системи опалення будівлі.  
 4. Основне обладнання системи гарячого водопостачання. Обстеження систем гарячого водопостачання.
 5. Класифікація і принцип дії систем вентиляції, охолодження та кондиціювання повітря. Основне обладнання. Енергетичне обстеження цих систем.
 6. Обстеження систем освітлення будівлі
 7. Розроблення рекомендацій щодо підвищення енергетичної ефективності інженерних мереж.
 8. Вимоги до оформлення звіту щодо обстеження інженерних систем будівлі.

Група слухачів: 5 осіб

Загальний обсяг: 120 год./4 кредитів ЄКСТ

Зокрема: аудиторні заняття - 72 год; лекційні заняття - 54 год, практичні заняття - 18 год, самостійна робота - 48 год..

Форма проведення: очна, дистанційна, змішана

Період та тривалість навчання: 1,5-2 тижні

Форма контролю: випускна робота

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

 • набуття студентами глибоких знань та навиків під час вирішення питань використання альтернативних енергоресурсів та їх раціонального використання в системах ТГВ, а також розширення технічного та наукового світогляду студентів в даній області.
 • вміння застосувати отримані знання, що стосуються проектування, монтажу та експлуатації систем ТГВ.

Категорія слухачів курсу: особи, які здобули вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня в сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель.

Опис результатів навчальної діяльності:

 • визначати і обґрунтовувати вихідні дані для проведення обстежень будівлі;
 • проводити необхідні розрахунки; обґрунтовувати способи економії теплоти; вирішувати завдання захисту повітряного басейну;
 • розраховувати обладнання, конструкції, системи автоматичного контролю.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1 Порядок проведення енергетичного обстеження інженерних систем будівель.

6

4            

2

   

Модуль 2 Характеристики та принцип дії устаткування та засобів вимірювальної техніки для визначення технічних показників інженерних систем.

8

6

2

   

Модуль 3 Системи опалення. Класифікація. Принцип дії. Основні елементи. Обстеження системи опалення будівлі.  

18

6

2

 

10

Модуль 4 Основне обладнання системи гарячого водопостачання. Обстеження систем гарячого водопостачання

16

6

4

 

6

Модуль 5 Класифікація і принцип дії систем вентиляції, охолодження та кондиціювання повітря. Основне обладнання. Енергетичне обстеження цих систем.

16

8

2

 

6

Модуль 6 Обстеження систем освітлення будівлі

20

8

2

 

10

Модуль 7 Розроблення рекомендацій щодо підвищення енергетичної ефективності інженерних мереж.

20

8

2

 

10

Модуль 8 Вимоги до оформлення звіту щодо обстеження інженерних систем будівлі.

16

8

2

 

6

 

Разом:

120

54

18

 

48