Підготовка та перепідготовка інженерів-геодезистів для роботи на об’єктах паливно-енергетичного комплексу

Розробник: Савчин І.Р., к.т.н., асистент

Напрям: Геодезія та землеустрій

Мета: Освоєння нових технологій та закріплення навиків роботи із сучасними геодезичними приладами та програмним забезпеченням для ефективного впровадження їх на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

Короткий опис курсу та його структура:

Курс розділений на три взаємопов'язаних модулі, які охоплюють весь спектр сучасних геодезичних технології.

Структура курсу: 

Тема 1. Сучасні геодезичні методи моніторингу деформацій інженерних споруд.

Тема 2. Геодезична зйомка кранових шляхів (мостові крани, кран-балки).

Тема 3. Установка та вивірка устаткування.

Група слухачів: 6 осіб

Загальний обсяг: 90 год./3 кредити ЄКТС

Зокрема: аудиторні заняття - 72 год; лекційні заняття - 42 год, лабораторні заняття - 30 год, самостійна робота - 18 год..

Форма проведення: очна або онлайн

Період та тривалість навчання: впродовж року (один тиждень)

Форма контролю: залік

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

загальних:

  • здатність навчатися сприймати набуті знання у сфері геодезії, фотограмметрії, землеустрою, картографії та геоінформатики та інтегрувати їх з уже наявними;
  • здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до системного мислення;

фахових:

  • знання спеціалізованого приладового та програмного забезпечення;
  • уміння планувати, проводити та опрацьовувати сучасні геодезичні вимірювання;
  • уміння аналізувати результати сучасних геодезичних вимірювань.

Категорія слухачів курсу: інженери геодезисти обєктів паливно-енергетичного комплексу.

 

Опис результатів навчальної діяльності:

знати:

  • сучасні  геодезичні технологій, прилади та програмне забезпечення, а також методи їх використання;

вміти:

  • інтегрувати знання про сучасні геодезичні технології для формулювання і вирішення професійних задач; використовувати сучасні геодезичні технологій, прилади та програмне забезпеченням на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

 

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

Модуль 1. Сучасні геодезичні методи моніторингу деформацій інженерних споруд

40

24

16

10

1.

Основи ГНСС-методів та технологій. Інформаційні ГНСС-ресурси. Статичний режим вимірювань.

4

4

4

2.

Режим реального часу (RTK). Робота в режимі RTK. Алгоритми та особливості підключення.

4

4

3.

Моніторинг горизонтальних зміщень пунктів із використанням лінійно-кутових та ГНСС-вимірювань

4

4

4.

Опрацювання та інтерпретація результатів лінійно-кутових та ГНСС-вимірювань.

4

4

5.

Основи наземного лазерного сканування. Наземне лазерне сканування складних інженерних об'єктів

4

4

6.

Опрацювання результатів наземного лазерного сканування. Робота із точковою моделлю.

4

4

7.

Сучасні методи моніторингу висотного положення. Геометричне та тригонометричне нівелювання. Методики вимірювання та опрацювання результатів

4

2

2

2

8.

Влив зовнішнього середовища на геодезичні вимірювання. Вимірювання метео параметрів на станції спостережень. Методи врахування рефракції

4

4

2

9.

Оцінка стійкості глибинних реперів. Розрахунок кренів будівель та споруд

4

4

2

10.

Методи моніторингу нахилів інженерних будівель та споруд. Опрацювання та інтерпретація результатів вимірювань інклінометром.

4

2

2

Модуль 2 Модуль 2. Контроль кранових шляхів (мостові крани, кран-балки)

12

8

4

4

1.

Організація геодезичних робіт при контролі кранових шляхів з використанням сучасних геодезичних приладів

4

4

4

2.

Геодезичний контроль наземних та надземних кранових шляхів

4

4

3.

Виконавче знімання планового на висотного положення кранових шляхів

4

4

Модуль 3. Установка та вивірка устаткування

18

8

4

4

1.

Методи та обладнання для контролю та монтажу інженерних споруд

4

4

4

2.

Теоретичний розрахунок та оптимізація вимірювання довжин відрізків у стиснутих умовах

4

4

3.

Система вимірювань та контролю просторового положення конструкцій електронним тахеометром

4

2

2

4.

Винесення осей великогабаритного обладнання в натуру. Виконавче знімання просторового положення великогабаритного обладнання

6

2

4

 

Залік

2

       
 

Разом:

72

40

30

18